Now showing items 648-667 of 817

  • Prosjektstyring av Drageid Leirskole 

   Aune Moe, Carolina Neokline (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde ...
  • Prosjektstyring i Alstad Maskinbedrift AS 

   Alstad, Katrine Sivertsen; Brøseth, Martin; Chanont Bjerkvik, Thommas Ahtit (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne bacheloroppgaven handler om entreprenørvirksomheten Alstad Maskinbedrift AS. Bedriften ble stiftet i 1984 i Bodø, og har hatt en organisk vekst som i dag utgjør en mellomstor bedrift med 22 ansatte. Alstad Maskin ...
  • Prososial motivasjon og kama muta 

   Melkevik, Mathilde Fagertun; Gjernes, Sanne Ødegård; Olaussen, Miriam (Bachelor thesis, 2020)
   I dette studiet har vi sett nærmere på om følelsen av å bli oppløftet og rørt kan påvirke mennesker til å gjøre noe godt for andre, på eget initiativ. Slik atferd er drevet av prososial motivasjon. Utgangspunktet for ...
  • Prøvesvar: Digitale innbyggertjenester - spesialhelsetjenesten, DIS 

   Jøsendal, Amalie Henriette Finrud; Monika, Zvirblyte (Bachelor thesis, 2020)
   Vår bacheloroppgave tar utgangspunkt i et tverrfaglig og komplekst delprosjekt, Prøvesvar. I prosjektet skal en helsetjeneste utvikles i form av et digitalt verktøy for læring og forståelse av prøvesvarets betydning. ...
  • Psykisk helse fra lederperspektiv 

   Søreide, Anna Kaia; Svendsen, Jeanett (Bachelor thesis, 2021)
   Forskningsprosjektet tar for seg hvordan man kan fasilitere psykisk helse fra et lederperspektiv, og ser på hvilke tiltak eller metoder som har innvirkning på sykefravær. Det er innhentet teori og forskning om omfanget ...
  • Quality Hotel Augustins Miljøprofil 

   Engeness, Stephanie C.; Ormestad, Marianne R.; Mathisen, Kristine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss Quality Hotel Augustins miljøprofil. Herunder hvor merkbar den er overfor deres gjester. Den første delen av oppgaven omhandler trender i markedet, med miljø som fokuspunkt. Dette ...
  • Quality-Minus-Junk på Oslo Børs i perioden 2000-2020. 

   Haugen, James (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven undersøker om investeringsstrategien Quality-Minus-Junk oppnår en positiv meravkastning på Oslo Børs over perioden 2000-2020. Ved å benytte flere ulike mål på komponentene vekst, lønnsomhet og sikkerhet, undersøkes ...
  • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

   Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
  • Regnskogen trenger deg 

   Halvorsen, Johanna Kringlen; Jenshus, Ida Vang (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging har vi utarbeidet en kampanje for Regnskogfondet, med fokus på regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen har som hensikt å skape engasjement og økt kunnskap hos målgruppen ved ...
  • Reisen mot ”verdens fremste sjømatnasjon”: er det plass til toppforedling? 

   Remø, David André (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Oppgaven har hatt som mål å utrede om det er en fremtid for toppforedlere innen laks her i Norge. Toppforedlerene, som produserer høyforedlede varer, har de siste årene opplevd stadig mindre fortjeneste grunnet høye ...
  • Relasjoners påvirkning på indre motivasjon 

   Alvern, Elisabeth Ruud (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens tema er relasjoner og indre motivasjon blant deltidsansatte studenter. Relasjonene som blir undersøkt er både sosiale og økonomiske relasjoner mellom leder og medarbeider, samt relasjonen medarbeiderne seg ...
  • Relasjonsbygging og kundelojalitet 

   Lyng, Helle Kristine; Skjæret, Karoline Hind (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det ...
  • Relasjonsmarkedsføring med dagens Kina 

   Nordlund, Willfred; Willumsen, Andrè Enger; Ødegård, Jon Helge (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Målet for denne oppgaven er å finne hvordan utvikling av leverandørrelasjoner og relasjonsmarkedsføring ser ut i Kina innenfor høyteknologi eller omfattende produkter. Målet er forsøkt nådd gjennom en problemstilling som ...
  • Rentens effekt på samlet etterspørsel i Norge 

   Wieslander, Harald (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven tar for seg rentens effekt på samlet privat etterspørsel, definert som summen av privat konsum, private realinvesteringer og nettoeksporten. Oppgavens hensikt er å gi et overblikk over teori og empiri på et ...
  • Ressursoptimalisering gjennom leanimplementering hos Byggmakker Tiller 

   Valbrek, Chris Alexander; Nordback, Eirik Rogstad (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Oppgaven bygger på følgende problemstilling: ”Hvordan kan Byggmakker Tiller optimalisere ressursbruk ved hjelp av implementering av lean?” Innledningsvis har vi gitt en grundig beskrivelse av butikken og organisasjonen for ...
  • Restauranter på sosiale medier 

   Andresen, Adrian; Øyen, Hans Egil Glomnes (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Vi bestemte oss tidlig for å skrive en oppgave om sosiale medier ettersom dette er et tema som interesserer oss begge, samtidig som sosiale medier innehar et enormt potensiale for bedrifter. Ettersom sosiale medier ble ...
  • Retningslinjer ved ESG-vurderinger 

   Refseth, Ådne Viken (Bachelor thesis, 2020)
   Det er et svært stort fokus rundt det å investere miljørettet og ansvarlig. Det sies at bærekraftige investeringer skal føre til lavere risiko og skape langsiktig avkastning (Figenschou, 2018). Viljen til å investere ...
  • Risikoaspektet knyttet til folkefinansiering for investorer 

   Valbøll, Lucas Bjerke; Amlie, Karina; Arx-Leversen, Hannah Nathalie von (Bachelor thesis, 2022)
   I vår bacheloroppgave tar vi for oss temaet risiko, og ut ifra dette temaet ser vi på hvordan ulike variabler påvirker risikopreferansen til investorer når det kommer til lånebasert folkefinansiering til privatpersoner. ...
  • Roboter som hater/favoriserer kvinner 

   Kloven, Kristine Goa; Wenaas, Thea; Kulien, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg tematikken rundt bruken av kunstig intelligens i rekrutteringsprosessen, samt publikums reaksjoner ved bruken av kunstig intelligens. Det har blitt utført et eksperiment med 122 respondenter. ...
  • Rockheim : prosjektkultur 

   Bostrøm, Ola Aalmo; Hovdal, Mats Nilsen (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Med forankring i teori og gjennom observasjon og intervjuer skal vi med objektiv innfallsvinkel, tolke og beskrive prosjektkulturen i Rockheim. Problemstillingen vår er: ”Hvordan er kulturen i prosjektorganisasjonen ...