Collections in this community

Recent Submissions

 • Tap på utestående fordring og heving - Merverdiavgiftsloven § 4-7 

  Bakkom, Ane Sandviken (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven ser jeg på muligheten til å fradragsføre merverdiavgift som tap på fordring i henhold til Merverdiavgiftsloven § 4-7 (1) (mval.). Jeg vil også se på når det foreligger heving av kjøp jamfør mval. § 4-7 ...
 • Justeringsregler knyttet til fast eiendom 

  Djupegård, Monika Skovgaard (Master thesis, 2023)
  Oppgaven formål er å vise hvordan bruksendringer og/eller salg for et frivillig merverdiavgift-registrert eiendomsselskap, kan få vesentlige konsekvenser for den næringsdrivendes avgifter. Er en ikke kjent med regelverket, ...
 • Høytpresterende team på Fagskolen Oslo 

  Nystuen, Thomas; Moe, Ruth Kvisterø; Tvinde, Nicolas (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven er skrevet innenfor fagområdet teamledelse og fordyper seg i teamprestasjoner. I 2020 endret Fagskolen Oslo organiseringen fra avdelinger til team. Vi har fordypet oss i to av teamene for å se om de har blitt ...
 • Hvordan kan arbeid med bærekraft styrkes i Tim Wendelboe AS 

  Kilander, Fredrikke; Wendelboe, Cecilie Lindvall (Master thesis, 2023)
  Bedrifter spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Ditlev-Simonsen (2022, s. 150) sin modell «Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model» vurderer vi hvordan ...
 • Favorittbarnehagen. Har Bang og Midelfarts prosesser bidratt? 

  Hauger, Kjersti Bergem; Eklund, Ann-Kristin Viken; Sæther, Toril Larsen (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven gir innblikk i hvordan prosesser som gir effektivitet i en ledergruppe kan ha bidratt til en barnehages gode resultater på Utdannings-direktoratets årlige brukerundersøkelse. Ledergruppen vi har gjort vår ...
 • Tilleggsskatt etter sktfvl. § 14 

  Teigen, Helena Maria (Master thesis, 2023)
  Jeg ønsker i denne oppgaven se på reglene rundt tilleggsskatt etter sktfvl. § 14-3 og § 14-4 samt opp mot opplysningsplikten og sktfvl. § 8-1. Jeg ønsker å se dette i sammenheng og i perspektiv med egenfastsettingsprinsippet ...
 • Multicultural Leadership 

  Skovsgaard, Eric Christian Kin (Master thesis, 2023)
 • ESG og lønnsomhet i byggenæringen: Hvordan kan et selskap som OBOS jobbe bedre med bærekraft? 

  Reinvang, Rasmus (Master thesis, 2023)
  Utfordringene med bærekraft i verden er store og vil påvirke norsk økonomi, gjennom endringer knyttet til klima og ressurstilgang, og som følge av politiske tiltak med mål om å fremme en mer bærekraftig utvikling. Dette ...
 • Hvordan lykkes med sirkulærøkonomi i et byggeprosjekt? 

  Witzø, Hedvig (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan Statsbygg har innført bærekraft i forhold til modellen presentert i Kapittel 7. Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model (A Guide to Sustainable ...
 • Innføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS 

  Holbøe, Ole Erik (Master thesis, 2023)
  Med denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ ...
 • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

  Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...
 • Er DHO-teamet på Ahus et høytpresterende team? 

  Gabrielsen, Kay Ove (Master thesis, 2023)
  Digital hjemmeoppfølging (DHO) ved Akershus universitetssykehus integrerer digital og fysisk pasientbehandling. Dette omfatter metoder som telefon, videokonsultasjoner og apper for å forbedre pasientoppfølgingen både i og ...
 • Utvinningsbegrepet i lys av nye aktiviteter på norsk kontinentalsokkel 

  Lie, Janne (Master thesis, 2023)
  Temaet om utvinningsbegrepets innhold har aktualisert seg i forbindelse med den grønne omstillingen av energiressurser. Fra politisk hold2 er det et ønske om at olje- og gassindustrien skal bidra i energiomstillingen. EU ...
 • E-mobilitet markedet: Merverdiavgiftbehandling el-bil ladning på tvers av landegrensene EU 

  Nesheim Hauge, Marit (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillinger rundt merverdiavgift behandling av e-mobilitet tjenester relatert til el-bil ladning i det internasjonale markedet. Gjennom de siste tiårene har det vokst frem et ...
 • Omvendt avgiftsplikt påutvalgte stedbundne tjenester 

  Nygaard, Louise (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven ser nærmere på et forslag fra Skattedirektoratet i 2008 om å innføre omvendt avgiftsplikt innenfor bygge- og anleggsbransjen, men som Finansdepartement forkastet i 2011/2012. Jeg tar opp argumenter ...
 • Fradragsretten for inngående merverdiavgift påtidligkostnader i havvindsprosjekter 

  Haugland, Svein Erik (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven har jeg vurdert, redegjort for og analysert utfordringer som kan oppstå med tanke på fradragsrett for inngående merverdiavgift på utgifter som påløper et selskap tidlig i etableringsfasen av havvindsprosjekter. ...
 • Finansielle tjenester - sammensatte ytelser 

  Uran, Natalia (Master thesis, 2023)
  En sammensatt ytelse er en transaksjon bestående av flere elementer med ulik avgiftsstatus. Når det gjelder finansielle tjenester som er unntatt merverdiavgiftsplikt er det ofte slik at de leveres i kombinasjon med tjenester ...
 • Omsetning av fjernleverbare tjenester i eller til Norge - Utenlandske virksomheters registreringsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester til norske forbrukere 

  Strand, Monica Jakobsen (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan utenlandske virksomheter skal ta stilling til hvordan de skal registrere seg for omsetning av fjernleverbare tjenester til norske forbrukere. Dette i lys av endringer i merverdiavgiftsloven ...
 • Merverdiavgiftsbehandlingen av finansielle instrumenter i form av opsjoner - utvalgte problemstillinger 

  Mjøs, Maria (Master thesis, 2023)
  Oppgaven vurderer to utvalgte problemstillinger knyttet til den avgiftsrettslige behandling av finansielle opsjoner. Først drøftes det hvordan opsjonspremien skal behandles avgiftsrettslig i forbindelse med fysisk ...
 • Fra kaos til kontroll 

  Stokke, Heidi; Kolstad, Siv Mari; Sand, Synnøve Bergem (Master thesis, 2023)
  Tema: Kompetansestyring/utvikling Bakgrunn: En av utfordringene for Inderøy kommune er å få oversikt over kompetansen og utnytte ressursene på best mulig måte. Ved å systematisere oversikten over medarbeidernes kompetanse, ...

View more