• Ansatte på det globale arbeidsmarkedet : Prosessen rundt expatriates 

   Stang, Irmelin; Jakobsen, Adele Sin (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å skrive om temaet internasjonal HRM. Vi synes det er et spennende tema som er aktuelt både i Norge og internasjonalt. Det er ikke gjort mye forskning på temaet internasjonal HR i ...
  • Bachelor 2019 

   Ulstad, Mari Mobæk; Larsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med vår oppgave er å undersøke hvordan moralsk ansvar oppfattes i en situasjon der kunstig intelligens blir benyttet. Vi vil først ta for oss relevante teorier og forskning rundt temaene kunstig intelligens ...
  • Bacheloropggave i Human Resource Management 

   Høeg, Anders; Ali, Abdimajib Abdirisak; Phung, Anna Nguyen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke om lang ledererfaring kan erstatte relevant utdanning i store bedrifter. I oppgaven har vi sett nærmere på effekter og konsekvenser av ulike lederstiler og hvorledes de var ...
  • Bacheloroppgave 

   Galta, Malin; Sørbø, Amanda Eide; Styrvold, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg tematikken kunstig intelligens, videre vil vi kun benytte oss av forkortelsen KI. Besvarelsen er basert på menneskers vurdering av musikk komponert av KI. For å se nærmere på hvilke meninger mennesker ...
  • Bacheloroppgave - Human Resource Management 

   Bang, Vilde; Rosenberg, Anna (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvor høy validitet og reliabilitet gamification har i seleksjon. I tillegg har vi sett på hvorvidt gamification kan oppleves som et rettferdig testverktøy. Vi har ...
  • Bacheloroppgave HRM 2017 

   Popovic, Ana Srdana; Øyjord, Marit Lande (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens tema er jobbtilfredshet blant ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Jobbtilfredshet handler i all enkelhet om hvor fornøyd man er med jobben sin. Det dreier seg som regel om flere aspekter ved jobben som påvirker en ...
  • Beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen 

   Hansen, Christina Kulsveen; Berens, Jonathan Bjørnskau; Tauland, Martine Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
   Ved hjelp av kvalitativ metode med dybdeintervju som datainnsamlingsmetode har vi undersøkt risiko for beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen. Vi har benyttet oss av følgende problemstilling: “Påvirkes risikoen for ...
  • Blindveien sykehjem - sykefravær 

   Eliassen, Daniel Eltervåg (Bachelor thesis, 2017)
   I vår oppgave bacheloroppgave i Human Resource Management ved BI Bergen har vi valgt å se på hvordan sykefravær påvirkes av ulike organisatoriske forhold. I oppgaven har vi valgt å fokusere på et sykehjem med høyt ...
  • Effektiv endringsledelse 

   Sritharan, Kevin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg temaet rundt bruken av motivasjon og kommunikasjon som et virkemiddel for å skape en effektiv endringsledelse. Dette gjøres ved å gå dypere inn i selvbestemmelsesteorien av Deci & Ryan (1985). ...
  • Employer Branding as a tool for employer attractiveness. -How can Lyse AS become a more attractive employer for their target audiences? 

   Dudley, Marc Steven (Bachelor thesis, 2019)
   Purpose of this paper Lyse AS is a corporate group operating in the Energy and technology industries and like their competitors they are in search of the best-skilled workers. After the oil crisis in 2014, which saw the ...
  • En kvalitativ analyse av jobbressurs og jobbkrav blant innvandrere under Covid-19 pandemien 

   Mølsæther, Susann Natagan; Al-Haidary, Fatma (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med dette forskningsprosjektet er å finne ut hvordan pandemien har påvirket innvandrere i jobbhverdagen deres. Vi ønsket å se nærmere på motivasjon og stress, da vi syns dette er interessant. Vi brukte ...
  • En vignettestudie av spontan tillit og moral under kritiske situasjoner 

   Oen, Ana-Isabella Castillo (Bachelor thesis, 2020)
   Tillit er i forskningslitteraturen vektlagt som en forutsetning for godt samarbeid i organisasjoner. Nyere tillitsforskning har blitt stadig mer opptatt av hurtig etablering av tillit. Dette kommer som følge av et ...
  • Er folk skeptiske til å ansette ledere med høy IQ? 

   Mannseth, Kaja Kjelby (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om folk er skeptiske til å ansette ledere med høy intelligens. Det overordnede forskningsspørsmålet er: «Er folk skeptisk til å ansette ledere med høy IQ?». Det ble utviklet ...
  • #Himtoo 

   Skjoldal, Henriette; Ystanes, Julia Furebotn; Vangsnes, Julia Gómez (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke forskjeller mellom kvinner og menn som offer for seksuell trakassering, og hvorvidt det foreligger kjønnsforskjeller i respondentens persepsjon av en slik situasjon. Vi har ...
  • Hvordan HR-optimalisere for fremtiden? en bachelor om hvordan skape et HR-system og hvilke elementer som bør være innenfor rekruttering, trening- og opplæring og kompetanseheving for en bærekraftig organisasjon 

   Klepp, Amanda Kongshavn (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven skrives i tråd med Fjordline angående deres prosjekt om «HR-optimalisering». Fjordline har en hypotese om at deres nåværende program VEGA kan brukes i deres HR og mitt arbeid blir blant annet å ...
  • Hvordan kan innflytelsestaktikker påvirke motivasjonen til deltidsansatte i detaljhandelen? 

   Aas, Live; Svalland, Rebecka Marie (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven har vi sett på hvordan innflytelsestaktikker kan virke på motivasjonen. Studiet er gjennomført med utgangspunkt i Gary Yukls elleve generelle innflytelsestaktikker, og belyser hvordan en leders bruk av ...
  • Hvordan påvirker digitaliseringen HR sin rolle i virksomheten? 

   Kristoffersen, Stine; Brækkan, Lina-Therese Schiager; Sørlie, Tormod Bjerkrheim (Bachelor thesis, 2020)
   Vi er nå i den fjerde industrielle revolusjonen, som kommer til å endre den måten vi lever, jobber og kommuniserer med hverandre på. Digitaliseringen fører til at etablerte virksomheter transformeres, nye selskaper ...
  • Hvordan påvirker lønnstilfredshet den ansattes motivasjon? 

   Nygård, Johanne Rose Kavli; Tahir-Nasabi, Shilan (Bachelor thesis, 2021)
   Motivasjon er et sentralt begrep innenfor ledelsesteorien. Enten om vi definerer det som en drivkraft eller et behov, så er motivasjon en intern prosess og en tilstand som ønsker forandring i oss selv eller miljøet rundt ...
  • I hvilken grad påvirker feminin eller maskulin ordlyd i stillingsannonser kvinners valg om å søke lederstillinger, og i hvilken grad påvirker personlighet dette valget? 

   Yeyis, Aster Sisay; Pettersen, Lill Heidi; Nordgren, Alexandra (Bachelor thesis, 2020)
   Tematikken i denne oppgaven er Human Resources, nærmere bestemt selve rekrutteringsprosessen. Oppgaven tar for seg det som ofte er rekrutteringens start, stillingsannonsen. Rekruttering er i dag en av de viktigste og ...
  • Indre, ytre og prososial motivasjon på kort og lang sikt 

   Klæva, Ingrid Reistad; Gjelsvik, Rebecca Helene (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan mennesker forholder seg til faktorer innenfor motivasjon og hvordan de vektlegger belønninger på kort og lang sikt. Først vil vi ta for oss relevante teorier og forskning ...