• Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger 

   Riis, Christian (CREAM Publications;1/2014, Working paper, 2014)
   Hvorvidt markedskonkurranse er en kime til, eller en hemsko for innovasjon, har vært gjenstand for diskusjon og uenighet i økonomifaget i mange år. Hvilket perspektiv en her legger til grunn, får stor betydning for ...
  • Konkurranseutsetting av NSB 

   Matveyev, Anne Julie; Kaur, Navjot Naomi; Brimsholm, Maria Cecilie Riseng (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å belyse hva som skjer når en bedrift går fra å være i et monopol, til å være i et oligopol. Vi har skrevet oppgaven med et kundeperspektiv, for å se på hvilke forbedringer kundene mener ...
  • Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

   Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
   I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...
  • Konsekvensene av at kunden har lite kjennskap til smidig utvikling i et Scrum prosjekt. 

   Svendsrud, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg et prosjekt som er gjennomført av et team hos ITselskapet Acando AS, for kunden Pasientreiser ANS. Prosjektet er nå i sluttfasen. Pasientreiser ANS gjennomfører et hovedprosjekt som kalles ...
  • Konsekvenser av Blockchain-teknologi innenfor regnskap og revisjon 

   Simenstad, Karl; Fjeld, Jim Daniel (Master thesis, 2018)
   Regnskap og revisjonsbransjen er en bransje der digitaliseringen allerede har medført endringer, og er ventet å medføre store endringer fremover. Årsaken til dette er at mange av arbeidsoppgavene innenfor regnskap og ...
  • Konsekvenser av jobbusikkerhet. En analyse av forholdet mellom opplevd jobbusikkerhet og konsekvenser på holdninger. 

   Skarbø, Lene (Bachelor thesis, 2016)
   I et stadig mer konkurranseutsatt og uforutsigbart marked gjennomfører organisasjoner ulike strategier for å tilpasse seg de endrede forholdene slik at konkurransedyktigheten opprettholdes. Disse tilpasningsstrategiene ...
  • Konsekvenser av målstyring i kunsten 

   Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og ...
  • Konsekvenser for regnskapsbrukere ved implementering av ifrs 16 

   Erdal, Eirik Berthelsen; (Master thesis, 2019)
   Under IFRS 16 skal leiekontrakter innregnes i leietakers balanse etter en metode sammenlignbar med hvordan finansielle leieavtaler har blitt behandlet etter den utgående regnskapsstandarden, IAS 17. Generelt vil ...
  • Konsekvenser og vurderinger av det nye systemet for innførselsmerverdiavgift 

   Westby, Ina Renate Hjelmeland (Master thesis, 2018)
   Fra 1. januar 2017 ble det innført et nytt rapporteringsregime for merverdiavgift ved innførsel av varer for virksomheter omfattet av merverdiavgiftsloven. Oppgavens hovedmål er å drøfte konsekvensene av dette nye ...
  • Konseptutvikling for Saemien Sijte 

   Andersen, Connie; Johansen, Daniel (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Det sørsamiske senteret Saemien Sijte skal flyttes til nye lokaler og åpne et nytt museum, og trenger i den sammenheng forslag til et nytt konsept til museet. Vi valgte derfor følgende problemstilling: Hvordan bør Saemien ...
  • Kontantstrømsensitivitet og regnskapskvalitet 

   Gravdal, Petter; Reinkind, Jannike (Master thesis, 2016)
   En stor del av tidligere forskning undersøker forholdet mellom regnskapskvalitet og det finansielle markedets egenskaper. Dog er det svært lite forskning som analyserer effekten av hvordan regnskapskvalitet påvirker k ...
  • Kontraktledelse i Prosjekter 

   Setsaas, Marthe; Hille-Dahl, Kristine Berntsen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven tar for seg hvordan to virksomheter innen eiendomsutvikling praktiserer konktraktledelse ved gjennomføring av prosjekter. Virksomhetene som presenteres i oppgaven er Westerlund Eiendom og Villaservice, ...
  • Kontraktsledelse i prosjektet Clarion Hotel & Congress Trondheim 

   Halvorsen, Linda Skaret; Stenersen, Alexandra; Thu, Michelle Elisabeth (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Bacheloroppgaven omhandler kontraktsledelse mellom partene i byggeprosjektet Clarion Hotel & Congress Trondheim (CHCT). Partene presentert i oppgaven er oppdragsgiver i form av byggherre Realinvest og Skanska som entreprenør. ...
  • KONTRAKTSSTRATEGI : Veien til prosjektsuksess 

   Tveraaen, Linnea; Strand, Helene Vågø; Skare, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Kontrakter kan beskrives som «nervecellene i det økonomiske systemet» (Coase, 2002), og prosjekters suksess avhenger av valgene som tas rundt organisasjonens kontraktsstrategi (Hartman, 2000). Studentsamskipnaden Sit ...
  • Kontroll er bra - tillit bedre? 

   Swärd, Anna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Tillit blir i økende grad trukket frem som et alternativ til kontroll. I denne artikkelen diskuteres betydningen av tillit i interorganisatoriske samarbeid mellom offentlige og private aktører og hvordan man i slike ...
  • Kopernicus 

   Bettina, Leegaard; Emilie, Stokke; Norberg, Vendela Josefina Geirsdotter (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss bedriften Kopernicus, og om en potensiell digitalisering av “behovsfasen” i salgsprosessen, er realistisk. På bakgrunn av dette, har vi utarbeidet følgende problemstilling: «Vil det ...
  • Koronakrisen og kultursektoren: endringer i aktivitet i mars og april 2020 

   Grünfeld, Leo A.; Gran, Anne-Britt; Westberg, Nina Buvik; Stokke, Ole Magnus; Guldvik, Maria Køber; Scheffer, Marian; Gaustad, Terje; Booth, Peter (Research report, 2020)
   Spredningen av Covid19 i befolkningen i Norge og andre land har ført til at etterspørselen etter tjenester som krever fysiske møter mellom folk har nærmest kollapset i løpet av få dager i midten av mars 2020. Markedet for ...
  • Korrupsjon i Kina – kommet for å bli? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2010, Working paper, 2010)
   I Kina gikk overgang fra plan til marked sammen med langt større frihet for den enkelte. Nye muligheter åpner seg for økonomisk virksomhet. Både lovlig og ulovlig. Den sammenfallende veksten i produksjon og i korrupsjon ...
  • Kostnads- og lønnsomhetsanalyse for Fosenhus 

   Henningsen, Øyvind; Westernes, Håkon; Aunaas, Marius (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har gjennomført en kostnads- og lønnsomhetsanalyse av ett utbyggingsprosjekt på 30 nybygg til entreprenørfirmaet Fosenhus AS. Utbyggingen skal foregå over de neste 5 årene ved Urstufeltet i Bjugn på Fosenhalvøya. I løpet ...
  • Kostnadsanalyse av svangerskap, fødsel og barsel 

   Johansen, Kristine; Berge, Ingrid Cecilie Meidell; Eriksen, Cathrine Hordvik (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen i oppgaven er: “Hva er kostnadene knyttet til et svangerskap, fødsel og barsel?” For å svare på problemstillingen har vi blant annet brukt observasjoner, intervjuer med nøkkelpersoner og regnskapstall. ...