Now showing items 93-112 of 140

  • Norway – a global maritime knowledge hub 

   Reve, Torger (Research Report, Research report, 2009)
   Knowledge based industrial development takes place in Global Knowledge Hubs or superclusters characterized by a high concentration of innovative industrial actors interacting closely with advanced research institutions, ...
  • Nye forretningsmodeller for sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). En litteraturstudie. 

   Bygballe, Lena E.; Firmo, Hugo; Kvålshaugen, Ragnhild (Research Reports;03/2021, Research report, 2021-10)
   Denne rapporten handler om sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller i BAE-næringen. Vi har gjennomført en innledende (scoping) litteraturstudie av internasjonal vitenskapelig litteratur på området med utgangspunkt i ...
  • Næringsutvikling i norsk jordbruksvaresektor: Kommersialisering av teknologiske nisjer 

   Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2003)
   Denne rapporten utgjør den teknologiorienterte delen av fase 2 av forskningsprosjektet ”Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, ...
  • Offentlig-private partnerskap som supplement til det offentlige velferdstilbudet 

   Midttun, Atle; Dirdal, Tore; Gautesen, Kristian (Research Report, Research report, 2005)
   Bærum kommune /Frivillighetssentralen har gjennom en fireårsperiode gjort forsøk med å engasjere private bedrifter i partnerskap med kommunen. De to første årene var prosjektet underlagt Frivillighetssentralen i Bærum ...
  • Offshore Oil and Gas as Industrial Driver 

   Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2013, Research report, 2013)
   The project “Oil and gas as Industrial Driver” is a further development of professor Torger Reve’s nation-wide research project “Knowledge-based Norway” (2012). Common for the two projects is the cluster perspective on ...
  • Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs 

   Ramsøy, Ole Jakob; Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;3/2016, Research report, 2016-12)
   Offshore rederiene har i en årrekke tatt på seg for høy gjeld i et forsøk på å holde tritt med den vedvarende økende etterspørselen på norsk sokkel. Samtidig oppstod en slags «ettbenthet» i næringen der nesten alt fokus ...
  • Omstilling og utvikling i norske kommuner : mye skrik og lite ull? 

   Sørensen, Rune Jørgen (Forskningsrapport;3/2007, Research report, 2007)
   Local authorities in Norway countries face a number of challenges. Municipalities are often seen as old-fashioned and inefficient. Recent exposures of corruption have damaged their reputation further. Local government ...
  • Perspektiver for norsk jordbruksvaresektor 

   Olsen, Per Ingvar; Gripsrud, Geir (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten diskuterer situasjonen for den norske jordbruksvaresektoren i et overordnet strategisk perspektiv. Perspektivet tar utgangspunkt i fire ulike fokus: 1) Den internasjonale ny-liberale transformasjonen av økonomiske ...
  • Prestasjonskultur i kunnskapsadhokratier: motivasjon, koordinering og effektivitet i moderne kunnskapsvirksomheter 

   Andersen, Svein S.; Sæther, Øyvind (Research Report, Research report, 2002)
   Kunnskapsintensive virksomheter er ofte kjennetegnet av høy utviklings- og endringstakt i forhold til operative oppgaver og mål. I slike virksomheter vil bruk av tradisjonelle mekanismer for integrasjon, hierarkisk styring ...
  • Privat arbeidsformidling 

   Moen, Espen R.; Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2003)
   I denne rapporten diskuteres hvorvidt offentlig finansiert privat arbeidsformidling kan være et egnet virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Videre analyseres mulige effekter av å introdusere aktivitetsbasert finansiering ...
  • Private film financing: Gains and losses in the Norwegian film sector 

   Gaustad, Terje (Research Report, Research report, 2008)
   In a white paper to the parliament the Norwegian Ministry of Culture and Church Affairs in 2004 noted that while many of the recent national films could show a healthy return on its private capital of more than 50 percent ...
  • Rapport fra ti norske mediehus 

   Hjeltnes, Guri; Olsen, Ragnhild Kr.; Bech-Karlsen, Jo (Rapport;, Research report, 2007)
  • Regulering av fjernvarme: Utredning for Olje- og energidepartementet 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (Forskningsrapport, Research report, 2007)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur ...
  • Regulering av kringkasting i Norge: Hvorfor – hvordan – hva har resultatene vært? 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen tar sikte på å besvare tre spørsmål: a) hva har formålet med kringkastingsreguleringen vært, b) hvilke regulerings- eller styringstiltak er iverksatt og c) hvilke virkninger har politikken hatt? Det synes ...
  • Relasjonskontrakter i offentlige anskaffelser på e-helsefeltet. 

   Sande, Jon Bingen; Abrahamsen, Morten H.; Wathne, Kenneth H.; Jensen, Henrik; Ghosh, Mrinal (Research Reports;01/2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenfatter store deler av forskningen på offentlige anskaffelser og relasjonskontrakter som har blitt gjort ved C3 Senter for fremtidig helse. Rapporten beskriver grunnleggende egenskaper og utfordringer ...
  • A review of scientific and grey literature on medicine shortages and the need for a research agenda in Operations and Supply Chain Management 

   de Vries, Harwin; Jahre, Marianne; Selviaridis, Kostas; van Oorschot, Kim; Van Wassenhove, Luk N. (Forskningsrapport, BI;, Research report, 2021)
   High-income countries are facing a significant and worsening drug shortage problem. This position paper argues that operations and supply chain management (OSCM) could (and perhaps should) be used more widely to help address ...
  • Risikoens former: en analysestrategisk tilnærming til studiet av matsikkerhet 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten gir en samlet oversikt over ulike analysestrategiske tilnærminger til studiet av risiko i forbindelse med mat. Det opereres med såkalte ”distinksjoner” for å illustrere hvordan ulike sentrale bidragsytere til ...
  • Samarbeid og læring i byggenæringen - En case studie av Nye St. Olavs Hospital 

   Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultater fra forskningsprosjektet ”Samarbeid og læring i byggenæringen”, som ble utført ved Senter for byggenæringen fra januar 2007 til august 2009. Prosjektet har hatt til hensikt å bidra ...
  • Samhandling i samferdselsprosjekter 

   Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2017, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Samhandling i samferdselsprosjekter», som ble utført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI fra september 2013 til desember 2016. Prosjektet ...
  • Samvirkebeskatningen i Norge på 1900-tallet: En historisk analyse av den politiske debatten, regelverket og ligningspraksis med hovedvekt på landbrukssamvirke og forbrukerkooperasjonen 

   Espeli, Harald (Research Report, Research report, 2003)
   Utfra en historiefaglig synsvinkel beskriver og analyserer rapporten utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak ...