Now showing items 1-20 of 115

  • Analyse av kostnadseffektiviteten til vindkraftverk på land 

   Aarnes, Elise Christin; Andersen, Tuva (Bachelor thesis, 2023)
   De to store miljøutfordringene vi står overfor i dagens verden er begrensning av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Vindkraft spiller en sentral rolle i begge aspektene, der miljøhensyn kommer i konflikt. Som en ...
  • An analysis of the Birken Group 

   Williams, Magnus; Sæther, Simen Kindem; Jo Kristian, Løberg (Bachelor thesis, 2016)
   Summary This thesis is based on the “BØK” courses and “ELE3750 Finansiell Analyse og Verdsettelse”. Our strategic analysis regarding the Birken Group shows that most external factors tend towards favorable trends ...
  • Ansvarsfordeling når en aksjehandelsrobot feiler 

   Klock, Martine Elisabeth; Vikenes, Katrine; Skeide, Nora (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaene aksjehandel, kunstig intelligens og moralsk ansvar. Vi ser på de ulike aktørene, rollene og deres ansvar. Vi har gjennomført et eksperiment med 138 respondenter for å undersøke ...
  • Ansvarsfordeling når kunstig intelligent militær-drone gjør fatal feil 

   Berntsen, Tobias (Bachelor thesis, 2020)
   Hovedformålet med denne studien var å besvare det overordnede forskningsspørsmålet: «Hvor plasseres ansvaret når kunstig intelligent militær-drone gjør fatal feil?» Syv hypoteser ble utviklet i tro på at tilstedeværelse ...
  • Ansvarsplassering når en kunstig intelligens feiler 

   Engeskaug, Vibeke; Graue, Andrea Josefine Fiskum (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven skal vi undersøke temaene moralsk ansvar og kunstig intelligens. Forskningsoppgaven kaster lys over de ulike aktørene, rollene og deres ansvar. Hensikten med oppgaven er å bringe mer klarhet ...
  • Bachelor thesis 

   Sandve, Sondre Bore; Hansen, Alexander Lundekvam; Tarberg, Even (Bachelor thesis, 2019)
   The notion of cross-organizational collaboration has started to play a central role in the global business world since the start of the 21st century. It is important for organizations within business clusters to establish ...
  • Bacheloroppgave - Key Account Management 

   Pedersen, Helene; Laiourate, Amir Bergheim; Foss, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å ta for oss emne Key Account Management og hvordan det kan være med på å skape merverdi til bedriftens viktigste kunder. Vi har samarbeidet med Amedia, hvor vi har tatt utgangspunkt ...
  • Bacheloroppgave som studerer sammenhengen mellom miljø og økonomisk utvikling i lys av hypotesen om Miljø- Kuznets kurven i Kina. 

   Aarnes, Kaja Konopa; Slettehaug, Maria (Bachelor thesis, 2020)
   Helt siden 1970-tallet har Kina opplevd en enorm økonomisk vekst. Denne veksten har gitt alvorlige miljøkonsekvenser for kineserne, store deler av Kina sliter i dag med helseskadelig luftkvalitet og mangel på rent vann. ...
  • Bitcoin - fremtidens penger eller irrasjonell begeistring? 

   Ringdal, Mathias (Bachelor thesis, 2018)
   Bitcoin er en desentralisert kryptovaluta som ble introdusert i 2008 av den anonyme skaperen, eller gruppen av skapere, Satoshi Nakamoto. Denne oppgaven akter å drøfte Bitcoins rolle i verdensøkonomien og, som problemstillingen ...
  • Bruk av robotisert prosessautomasjon (RPA) i Helse Vest IKT 

   Fosse, Emilie Bjørndal (Bachelor thesis, 2018)
   Helse Vest IKT AS er et heleid datterselskap av Helse Vest RHF og har som formål å bidra til en bedre helsetjeneste ved innovativ bruk av IKT løsninger. Dette gjøres for å forenkle pasienthåndteringen i vid forstand. De ...
  • Business plan for Oscars Pizza AS 

   Hellum, Ole (Bachelor thesis, 2020)
   Oscars Pizza is a small restaurant owned and operated by Nabeel Kadhim Diwan, located at Teaterplassen in Grønland, Oslo. The restaurant serves food to its own in-house customers, as well as to customers at neighbouring ...
  • Bærekraft i Circle K Norge 

   Nordfjord, Kristina Nordfjord (Bachelor thesis, 2019)
   I min bacheloroppgave ønsket jeg å knytte Circle K Norge og bærekraft sammen og se på hvilken betydning dette har for de ansatte. Problemstillingen ble dermed: Hvilken betydning har økt fokus på bærekraftig utvikling for ...
  • Domene Autoritet og SERP plassering 

   Birkeland, Michael (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har jeg sett på Domene Autoritet, hva det er og hvorfor bedrifter bør bry seg. Jeg har gjennomført regresjonsanalyser for å bevise korrelasjonen mellom Domene Autoritet og SERP rangering. Hensikten med ...
  • Eksisterer det en boble i det norske fritidsboligmarkedet 

   Hernes, Henrik; Rokkestad, Martin Hansen (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven har vi utforsket spørsmålet om det eksisterer en boble i det norske fritidsboligmarkedet. Vi har basert vår forskning på de unormale økonomiske bevegelsene som oppstod under koronapandemien. Vårt ...
  • En empirisk studie av kapitalverdimodellens gyldighet på Oslo Børs. 

   Jørgensen, Espen Njøs; Birkeland, Sindre; Bjerch-Andresen, Mons (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven ser på forholdet mellom risiko og avkastning for alle aksjer notert på Oslo Børs mellom januar 2005 og desember 2018. Forholdet blir analysert ved bruk av kapitalverdimodellen, utledet av Sharpe (1964), ...
  • En kvalitativ undersøkelse av bærekraft i utdanningsinstitusjoner 

   Øvrebø, Ingrid; Grane, Sigrid Thorsnes (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne oppgaven er bærekraft i utdanningsinstitusjoner. Vi har forsøkt å undersøke hvordan utdanningsinstitusjoner har valgt å inkludere bærekraft i sin nåværende strategi, derav problemstillingen vår: Er ...
  • En kvalitativ undersøkelse om motivasjon i det aktivitetsbaserte kontorlandskapet hos Orkla home & personal care 

   Rønning, Marie; Røise, Silje; Sogn, Fredrikke (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon gjennom problemstillingen ”Hvordan har endringen til det aktivitetsbaserte kontorlandskapet påvirket motivasjonen til de ansatte i Orkla Home & ...
  • En kvantitativ undersøkelse om motivasjon hos besøksvenner i Oslo Røde Kors 

   Løkenhagen, Emilie Ullern; Kveldstad, Torunn Sofie Storrø (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for besøksvennene i Oslo Røde Kors. Røde Kors er en stor internasjonal humanitær organisasjon, som hver dag jobber for å bekjempe ...
  • En studie om hvorfor eiendomsselskaper miljøsertifiserer 

   Andersen, Fredrik Marchmann; Selheim, Thomas Flesland; Smaamo, Haakon (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens formål er å undersøke hvorfor eiendomsutviklere velger å miljøsertifisere næringsbygg og videre “hvilke konkurransefortrinn oppnår eier av et bærekraftig bygg”, som er vår problemstilling. Bærekraft er blitt ...
  • En utredning av effektivitet og konkurransekraft i H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS 

   Halvorsen, Julie Elisabeth Smith; Risan, Øyvind; Rusten, Karen Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven omhandler i hvilken grad prosessdesign og ressursutnyttelse bidrar til H.M.Kristiansens Automobilbyrås gode prestasjoner i bussbransjen, hvor det finnes mange aktører og lave marginer. Formålet med oppgaven ...