Avsluttende Executive Master of Management oppgaver fra Handelshøyskolen BI. Oppgaver med karakter A eller B oppbevares. Konfidensielle oppgaver blir ikke gjort tilgjengelig. / Executive Master of Management theses from BI Norwegian Business School. Only grades A or B are published. Confidential theses are not available.

Recent Submissions

 • Juss for ledere 

  Bøe, Brit-Helen Rossemyr (Master thesis, 2022)
  Oppgaven tar for seg Tussevika skole som ligger i Ytrevik kommune. Tre av de ansatte blir presentert og beskrevet, og de er alle aktører i de juridiske fremstillingene som dukker opp. Jeg vil i denne oppgaven belyse faktum ...
 • Oppsigelsen 

  Salte, Cathrine; Evjen, Trude (Master thesis, 2022)
  Vi vil i denne oppgaven først presentere vårt Juridiske faktum. I faktumet vil dere få innsikt i en sak mellom en pedagogisk leder og styrer i Elefanten barnehage. I faktumet gjør vi rede for konflikten mellom de to. Sakens ...
 • Styringsrett eller oppsigelse 

  Johansen, Jarl Morten (Master thesis, 2022)
  Saken gjelder om arbeidstaker A som arbeidet i fast stilling etter AML §14-9 (Lovdata, AML) ved Meskvik kommune hadde krav på å fortsette i sin faste stilling med de avtalte ferieordninger som var gjort for hun A og ...
 • Juss for ledere 

  Georgsen, Kris; Skeie, Marita Bornø (Master thesis, 2022)
  Denne prosjektoppgaven omhandler identifisering og drøftinger av juridiske problemstillinger som ligger til grunn i denne casen. I oppgaven blir det drøftet tre juridiske problemstillinger. Den første er knyttet til ...
 • Juss for ledere 

  Dalen, Grete Thomassen (Master thesis, 2022)
  Kaos skole og barnehage er et oppvekstsenter i Kvalvik kommune. Kari Klok er enhetsleder og rektor. Kaos skole er en forholdsvis liten skole med 150 elever. Det er ei bygd hvor alle kjenner alle. Robert Krevende er elev ...
 • Ledelse av lærings - og læreplanarbeid 

  Grødem, Nina Elise (Master thesis, 2022)
  Prosjektoppgaven tar for seg ståstedsanalysen for Buøy skole i Stavanger. Sentrale data og funn viser at skolen har sine styrker ved at lærerne/de ansatte har høy grad av pro-sosial motivasjon, og ønsker å utvikle arbeidet ...
 • Juss for ledere 

  Hønstvedt, Anne Helene; Amundsen, Siv-Hege (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i et faktum hentet fra to private barnehager i en kjede. Faktum omhandler daglig leder og fagleder sine manglende arbeidsprestasjoner. De har begge blitt varslet til HR avdelingen med ...
 • Ledelse av lærings - og læreplanarbeid 

  Strand, Arvid; Hansen, Eirik; Helbæk, Gisle Hagen (Master thesis, 2022)
  Høle barne- og ungdomsskule er en 1-10 skole med til sammen 143 elever og 31 ansatte. I planleggingen og i implementeringen av fagfornyelsen av vi brukt Udir sin kompetansepakke, fagfornyelsen. Personalet er gjort kjent ...
 • Opplever vår organisasjon eierskap, involvering og hyppige framskritt ved bruk av "fair prosess" prinsippet? 

  Fjeld, May-Lisbeth (Master thesis, 2022)
  Hovedfokuset i denne oppgaven er å få en bedre forståelse om hva som kreves for å skape en varig endring som gir mer verdi for organisasjonen. Den skal også gi innsyn i hvor komplekst et implementeringsarbeid kan være. Jeg ...
 • Ledelse 

  Christoffersen, Jon (Master thesis, 2022)
  Denne prosjektoppgaven tar for seg arbeidet med et utviklingsprosjekt for å forbedre den profesjonelle læringskulturen i møte med elever med traumer. Prosjektet ser hovedsakelig på den ledelsesmessige siden ved dette: i ...
 • Et forbedringsarbeid om å øke barnehagekvalitet: "Alle situasjoner, både lek og rutinesituasjoner, rommer gode læringsmuligheter." 

  Meiltoft, Linda; Rønningen, Lillian (Master thesis, 2022)
  Dette er et forbedringsarbeid for å øke kvaliteten på tilbudet i barnehagen generelt, men spesielt er fokuset her rettet mot barns læringsmiljø, og personalets handlingskompetanse i hverdagsøyeblikkene. Deltagelsen i Trygg ...
 • En styrers rolle i forbedringsarbeid - å sikre kvalitet gjennom CLASS 

  Trampe-Kindt, Hege (Master thesis, 2022)
  I denne prosjektoppgaven blir styrers arbeid med og tilrettelegging for arbeid med CLASS dimensjonene på avdeling med barn i alderen 3-6 år belyst. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan en barnehagestyrer tilrettelegge ...
 • Hvordan komme videre i et forbedringsarbeid som har hatt en «møkkastart»? 

  Suhr, Birgitte (Master thesis, 2022)
  Det digitale tar større og større plass i Skole-Norge. Digitalisering gir rom for mer tilpasset og inkluderende opplæring, nye måter å lære på, nye vurderingspraksiser og bruk av flere verktøy og ressurser. Samtidig fører ...
 • Utviklings - og endringsledelse 

  Larssen, Gry Elisabeth (Master thesis, 2022)
  Oppgaven følger ledelse av et utviklingsarbeid i barnehagen, hvor målet er kvalitetsforbedring, og de ansatte medvirker i hele prosessen. I kapittel 1 presenteres valg av problemstilling med begrunnelser, oppgaven avgrenses ...
 • Lede gjennom engasjement. Om bruk av engasjementstilnærming i utviklingsarbeid på Mulighetenes skole. 

  Haugen, Vibeke (Master thesis, 2022)
  Oppgaven tar for seg bruk av engasjementstilnærming i ledelse av utviklingsarbeid knyttet til utarbeidelse av leseplan for Mulighetenes skole. Sentralt i dette står også leders rolle og atferd i utviklingsarbeidet. Funnene ...
 • Inkrementell innovasjon i arbeid med elevaktiv vurdering 

  Bergh, Siri Merethe Landvik; Wasa-Schrader, Karen Rigmor Beate (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven tar vi for oss hvordan vi har startet et implementeringsarbeid mot elevaktiv vurdering knyttet opp mot LK20. I etterkant av en utviklingsprosess der ønskede resultater uteble, valgte vi i lys av nyervervet ...
 • Omorganisering APST 

  Medlie, Magne (Master thesis, 2022)
  APST (ambulant pedagogisk støtteteam) i Alta kommune har vært i drift i bare 5 år. I denne perioden har det vært relativt stor utskifting av ansatte i teamet og flere lederbytter. Samtidig ser det ut til at behovene i ...
 • Tillit, trygghet og likeverd i helsefellesskapene 

  Kristiansen, Mette Mosby; Andreassen, Gørhill Skogseth; Grønnerud, Ingvild; Hestvik, Norunn Hanssen (Master thesis, 2022)
  “Tillit, trygghet og likeverd i helsefellesskapene” er et utviklingsprosjekt gjennomført av to ledere fra helseforetak og to kommunalsjefer. Prosjektet er gjennomført innenfor rammene for Topplederprogrammet for kommune ...
 • Mind the gap 

  Mardal, Dario Mariani; Ponton, Irene Gynnild; Lyngøy, Anita Sandmo; Pettersen, Eirik (Master thesis, 2022)
  “Mind the gap” er et utviklingsprosjekt rettet mot bedre samhandling i pasientforløp ved overganger mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Fokuset har vært på hva som skjer når en pasient skal overføres fra spesialist- ...
 • Samarbeid mellom sykehus og kommuner om rekrutteringsutfordringer 

  Haugland, Laila; Smith, Nina S. Evensen; Kilde, Marion; Andersen, Randi (Master thesis, 2022)
  Dette prosjektet er et utviklingsprosjekt gjennomført av to ledere fra helseforetak og to ledere fra kommunehelsetjenesten. Prosjektet har vært en del av topplederprogrammet for helsetjenesten. Vi har undersøkt om samarbeid ...

View more