Avsluttende Executive Master of Management oppgaver fra Handelshøyskolen BI. Oppgaver med karakter A eller B oppbevares. Konfidensielle oppgaver blir ikke gjort tilgjengelig. / Executive Master of Management theses from BI Norwegian Business School. Only grades A or B are published. Confidential theses are not available.

Recent Submissions

 • Produserer Alta kommune kandidater til sykehjemsplasser? 

  Henriksen, Tom Erling; Arstad, Lars-Erik; Lund-Lyngmo, Stian (Master thesis, 2023)
  «Med måten vi i dag driver korttidsplassene på, så produserer vi flere sykehjemspasienter enn nødvendig» (sitat fra et av dybdeintervjuene vi gjennomførte) Er det virkelig slik at Alta kommune «produserer» sykehjemspasienter ...
 • Hvordan hjelpe hjelperen? Systemer for ivaretakelse ved emosjonell eksponering 

  Kaada, Norun (Master thesis, 2023)
  Å hjelpe mennesker, kan være svært meningsfullt. I valget av yrkesvei, er det ofte et genuint ønske om å være til nytte for andre, som ligger til grunn. For å kunne være en god hjelper, må man ha evnen til å sette seg inn ...
 • Kartlegging av 2-åringer gjennom observasjon i barnehagen 

  Orø, Camilla Hjellset; Aurbakken, Anne Cathrine (Master thesis, 2023)
  Vi ønsket i dette prosjektet å finne ut i hvilken grad observasjon av 2 åringer i barnehagen i forkant av 2 års kontroll i helsestasjonen, ville gi oss bedre kunnskap om barnets samspillskompetanse, språklige og psykomotoriske ...
 • Beregning av sjablongfradraget for liv- og pensjonsforetak FSFIN §§ 8-5-1 – 8-5-2 

  Engerdahl, Malin (Master thesis, 2022-12-09)
  Liv- og pensjonsforetak har siden 2012 hatt anledning til å kreve et særskilt skattemessig sjablongfradrag i sin inntekt. Sjablongfradraget er forskriftsfestet, og hadde sitt opprinnelige utspring i at fritaksmetoden ikke ...
 • ESG og lønnsomhet i byggenæringen: Hvordan kan et selskap som OBOS jobbe bedre med bærekraft? 

  Reinvang, Rasmus (Master thesis, 2023)
  Utfordringene med bærekraft i verden er store og vil påvirke norsk økonomi, gjennom endringer knyttet til klima og ressurstilgang, og som følge av politiske tiltak med mål om å fremme en mer bærekraftig utvikling. Dette ...
 • Hvordan lykkes med sirkulærøkonomi i et byggeprosjekt? 

  Witsø, Hedvig (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan Statsbygg har innført bærekraft i forhold til modellen presentert i Kapittel 7. Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model (A Guide to Sustainable Corporate ...
 • Hvordan kan arbeid med bærekraft styrkes i Tim Wendelboe AS? 

  Wendelboe, Cecilie Lindvall; Kilander, Fredrikke (Master thesis, 2023)
  Bedrifter spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Ditlev-Simonsen (2022, s. 150) sin modell «Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model» vurderer vi hvordan ...
 • Innføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS 

  Holbø, Ole Erik (Master thesis, 2023)
  Med denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ ...
 • Multicultural Leadership 

  Skovsgaard, Eric Christian King (Master thesis, 2023)
  Mini Case – Differences at Work Based on Agerström et al. (2009) article, how would you apply to this case to classify the prejudice and hostile remark during the conversation – explicit or implicit prejudice? The Agerström ...
 • Ytringsklima på et fastlegekontor med tverrfaglige team 

  Uglenes, Inger Cecilia (Master thesis, 2023)
  Fastlegen er en profesjonsutøver som tradisjonelt sett arbeider veldig individuelt og alene. Samfunnet endrer seg, og mange ser på tverrfaglige team som fremtiden, også på fastlegekontor. I et prosjekt har flere fastlegekontor ...
 • Master in management - Anvendt økonomi for ledere 

  Harsjøen, Iver (Master thesis, 2023)
  Ett marked kan bestå av aktører som ønsker å kjøpe eller selge varer og tjenester. Markedets aktører søker hele tiden å maksimere sin profitt på salget, eller kjøpet. Prisen for en vare eller tjeneste bestemmes av ...
 • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Padøy, Anders (Master thesis, 2023)
  Vi kommer i denne oppgaven til å se på årsaker til prisendringer ved hjelp av markedsmodellen for tilbud og etterspørsel. Videre vil vi ved hjelp av samme modell drøfte hvordan prisen på strøm har utviklet seg mellom 2020 ...
 • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Helle-Andresen, Kristine (Master thesis, 2023)
  Stadig økende strømpriser i Norge får mye oppmerksomhet i media. I denne oppgaven ønsker jeg, med bakgrunn i finansteori fra Schillers The Microeconomy today, å gi en forklaring på hva som fører til prisøkning, for videre ...
 • Eksamensoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Maske, Mathias Haugen (Master thesis, 2023)
  Gjennom denne teksten besvarer jeg tre oppgaver, der de første to henger sammen. I oppgavene 1 og 2 gjør jeg en regnskapsanalyse av selskapet Conmodo AS. Gjennom lønnsomhetsanalyse, likviditetsvurdering og soliditetsvurdering ...
 • Anvendt Økonomi for ledere- Bedrift og Marked 

  Poppe, Christian Koyama; Vikstøl, Thomas (Master thesis, 2023)
  Vi skal i denne oppgaven se nærmere på markedet for strøm. Først redegjøres det kort for strømmarkedet med fokus på Norge. Deretter forklares årsaker til prisendringer i strømmarkedet ved hjelp av tilbud og etterspørselskurver. ...
 • Prosjektoppgave Bedrift og Marked 2023 - MAN5158 Anvendt økonomi 

  Nordenstam, Maria Misje; Bakkelund, Henrik Ognøy; Strebul, Anna (Master thesis, 2023)
  Oppgaven analyserer hvordan strømmarkedet påvirker konsumentene og produsentene for strøm i Norge. For å analysere har vi brukt markedsmodellen i boken «Micro Economy Today» for tilbud og etterspørsel beskrevet i kapittel ...
 • Prosjektoppgave Bedrift og Marked 

  Borovets, Mariia (Master thesis, 2023)
  Det nordiske strømmarkedet er særegent og komplekst. Prisene påvirkes av en rekke antall faktorer. Det siste året har det vært en sterk prisutvikling på strøm. I denne delen av oppgaven skal jeg forklare årsaker ...
 • Prosjektoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Berg, Gabriella Krogstad; Sletteberg, Andreas; Weidal, Anie Otilie (Master thesis, 2023)
  Prisendringer i et marked kan forklares ved hjelp av tilbud- og etterspørselsmodellen ihht. Schiller kap 3 (2014). (vedlegg 1). Etterspørselsloven viser at lavere pris på et produkt gir høyere etterspørsel. Når prisen på ...
 • Prosjektoppgave Anvendt Økonomi for ledere - bedrift og marked 

  Sætra, Inger-Lene; Høgaas, Merete (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven skal vi ved hjelp av en markedsmodell (Schiller kap. 3) beskrive årsaker til prisendringer som følge av interaksjoner mellom tilbud og etterspørsel. Vi antar at det er et fritt konkurransemarked, et homogent ...
 • Prosjektoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Markestad, Hans Marius (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven skal jeg forklare årsakene til prisutviklingen i det norske strømmarkedet i perioden 2018-2023 ved hjelp av Schillers markedsmodell. Jeg vil først redegjøre for modellen og hvilke årsaker som kan føre til ...

View more