Avsluttende Executive Master of Management oppgaver fra Handelshøyskolen BI. Oppgaver med karakter A eller B oppbevares. Konfidensielle oppgaver blir ikke gjort tilgjengelig. / Executive Master of Management theses from BI Norwegian Business School. Only grades A or B are published. Confidential theses are not available.

Nye registreringer

 • Ytringsklima på et fastlegekontor med tverrfaglige team 

  Uglenes, Inger Cecilia (Master thesis, 2023)
  Fastlegen er en profesjonsutøver som tradisjonelt sett arbeider veldig individuelt og alene. Samfunnet endrer seg, og mange ser på tverrfaglige team som fremtiden, også på fastlegekontor. I et prosjekt har flere fastlegekontor ...
 • Master in management - Anvendt økonomi for ledere 

  Harsjøen, Iver (Master thesis, 2023)
  Ett marked kan bestå av aktører som ønsker å kjøpe eller selge varer og tjenester. Markedets aktører søker hele tiden å maksimere sin profitt på salget, eller kjøpet. Prisen for en vare eller tjeneste bestemmes av ...
 • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Padøy, Anders (Master thesis, 2023)
  Vi kommer i denne oppgaven til å se på årsaker til prisendringer ved hjelp av markedsmodellen for tilbud og etterspørsel. Videre vil vi ved hjelp av samme modell drøfte hvordan prisen på strøm har utviklet seg mellom 2020 ...
 • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Helle-Andresen, Kristine (Master thesis, 2023)
  Stadig økende strømpriser i Norge får mye oppmerksomhet i media. I denne oppgaven ønsker jeg, med bakgrunn i finansteori fra Schillers The Microeconomy today, å gi en forklaring på hva som fører til prisøkning, for videre ...
 • Eksamensoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Maske, Mathias Haugen (Master thesis, 2023)
  Gjennom denne teksten besvarer jeg tre oppgaver, der de første to henger sammen. I oppgavene 1 og 2 gjør jeg en regnskapsanalyse av selskapet Conmodo AS. Gjennom lønnsomhetsanalyse, likviditetsvurdering og soliditetsvurdering ...
 • Anvendt Økonomi for ledere- Bedrift og Marked 

  Poppe, Christian Koyama; Vikstøl, Thomas (Master thesis, 2023)
  Vi skal i denne oppgaven se nærmere på markedet for strøm. Først redegjøres det kort for strømmarkedet med fokus på Norge. Deretter forklares årsaker til prisendringer i strømmarkedet ved hjelp av tilbud og etterspørselskurver. ...
 • Prosjektoppgave Bedrift og Marked 2023 - MAN5158 Anvendt økonomi 

  Nordenstam, Maria Misje; Bakkelund, Henrik Ognøy; Strebul, Anna (Master thesis, 2023)
  Oppgaven analyserer hvordan strømmarkedet påvirker konsumentene og produsentene for strøm i Norge. For å analysere har vi brukt markedsmodellen i boken «Micro Economy Today» for tilbud og etterspørsel beskrevet i kapittel ...
 • Prosjektoppgave Bedrift og Marked 

  Borovets, Mariia (Master thesis, 2023)
  Det nordiske strømmarkedet er særegent og komplekst. Prisene påvirkes av en rekke antall faktorer. Det siste året har det vært en sterk prisutvikling på strøm. I denne delen av oppgaven skal jeg forklare årsaker ...
 • Prosjektoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Berg, Gabriella Krogstad; Sletteberg, Andreas; Weidal, Anie Otilie (Master thesis, 2023)
  Prisendringer i et marked kan forklares ved hjelp av tilbud- og etterspørselsmodellen ihht. Schiller kap 3 (2014). (vedlegg 1). Etterspørselsloven viser at lavere pris på et produkt gir høyere etterspørsel. Når prisen på ...
 • Prosjektoppgave Anvendt Økonomi for ledere - bedrift og marked 

  Sætra, Inger-Lene; Høgaas, Merete (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven skal vi ved hjelp av en markedsmodell (Schiller kap. 3) beskrive årsaker til prisendringer som følge av interaksjoner mellom tilbud og etterspørsel. Vi antar at det er et fritt konkurransemarked, et homogent ...
 • Prosjektoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

  Markestad, Hans Marius (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven skal jeg forklare årsakene til prisutviklingen i det norske strømmarkedet i perioden 2018-2023 ved hjelp av Schillers markedsmodell. Jeg vil først redegjøre for modellen og hvilke årsaker som kan føre til ...
 • Hvilke paralleller finnes mellom ledelsesteorier og utøvelse av foreldrerollen? Hvordan skapes troverdighet, empati, energi og tilstedeværelse gjennom den gode samtalen, lytte, tilpasse og tilrettelegge? 

  Engblad, Cecilie Bjørnstad (Master thesis, 2023)
  Med utgangspunkt i egen situasjon under pandemien som heltidsmor og på bakgrunn av erfaring som prosjektleder, har jeg i denne oppgaven reflektert rundt likheter i utøvelse av lederskap og foreldrerollen. Problemstillingen ...
 • "Det må komme fra hjertet" - Autentisk og Tilstedeværende ledelse hos Statsforvalteren i Innlandet 

  Golten, Beate Johanne (Master thesis, 2023)
  Omgivelsene er endret og arbeidslivet er på få år blitt virtuelt, komplekst og sammensatt. Forskning og kunnskapsutvikling danner nye perspektiver og teorier om ledelse og hvordan endring av omgivelser kan møte økte behov ...
 • Digitalisering og kontorer i endring - hva betyr det for salgsorganisasjonen Møller Bil Bryn? 

  Vestgård, Tone Anita (Master thesis, 2023)
  Da jeg begynte på modulen Tilstedeværende Ledelse som en del av graden Executive Master of Management, hadde jeg et ønske om både å få en teoretisk forankring for et fag jeg synes er svært interessant, samt å kunne få ...
 • Medbestemt kontormiljø: Hvordan Frelsesarmeen kan ta hensyn til ansattes behov for territorialitet i utviklingen av nytt hovedkontor i Oslo. 

  Smith-Solevåg, Geir (Master thesis, 2023)
  "First we shape our buildings, and then our buildings shape us" – Winston Churchill, 28. oktober 1943. 80 år etter at Churchill argumenterte for hvordan det bombede Houses of Parlia-ment skulle gjenoppbygges for å passe ...
 • Smart Multidose Dispenser 

  Sørensen, Harald; Lillebuen, Vigdis; Sygula, Anna Helena (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det foreligger en forretningsmessig mulighet for Apotek 1 å tilby en smart multidosedispenser (SMDD) til pasienter som bor hjemme uten bistand fra kommunal hjemmesykepleie ...
 • OKR som målstyringsverktøy - holder rammeverket sine løfter? 

  Warloe, Christine (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven er skrevet som en del av Executive-programmet Consulting ved BI våren 2023 og omhandler målstyringsverktøyet Objectives and Key Results (OKR). Studiens formål er å avdekke om rammeverket leverer på de løftene ...
 • Kan en mer omfattende sesjonsmodell redusere frafallet i førstegangstjenesten? 

  Waade, Lars Andreas Bjørngaard; Størkersen, Simen Berge (Master thesis, 2023)
  En betydelig andel av de vernepliktige som hvert år innkalles for å avtjene førstegangstjenesten faller fra uten å fullføre tjenesten. Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom dette frafallet og Forsvarets modell for ...
 • Leders kjønn påvirker kvinnelige følgere 

  Bols, Kristine; Håkonsen, Jo Gunnar; Holstad, Ana Karina (Master thesis, 2023)
  Gjennom denne undersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i en problemstilling som fra tid til annen dukker opp i media – om enn i en noe populistisk fremtoning. Vi har valgt å dykke ned i materien for å se om det er noe hold ...
 • Kjøp av konsulenttjenester 

  Lavik, Tonje; Bråthen, André (Master thesis, 2023)
  Tillit er sentralt for mange i hverdagen, både i arbeidslivet, men også i private relasjoner. Denne studien har til hensikt å se nærmere på om tillit påvirker profesjonelle relasjoner, og i hvilken grad man eventuelt kan ...

Vis flere