Avsluttende Executive Master of Management oppgaver fra Handelshøyskolen BI. Oppgaver med karakter A eller B oppbevares. Konfidensielle oppgaver blir ikke gjort tilgjengelig. / Executive Master of Management theses from BI Norwegian Business School. Only grades A or B are published. Confidential theses are not available.

Recent Submissions

 • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

  Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...
 • Er DHO-teamet på Ahus et høytpresterende team? 

  Gabrielsen, Kay Ove (Master thesis, 2023)
  Digital hjemmeoppfølging (DHO) ved Akershus universitetssykehus integrerer digital og fysisk pasientbehandling. Dette omfatter metoder som telefon, videokonsultasjoner og apper for å forbedre pasientoppfølgingen både i og ...
 • E-mobilitet markedet: Merverdiavgiftbehandling el-bil ladning på tvers av landegrensene EU 

  Nesheim Hauge, Marit (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillinger rundt merverdiavgift behandling av e-mobilitet tjenester relatert til el-bil ladning i det internasjonale markedet. Gjennom de siste tiårene har det vokst frem et ...
 • Omvendt avgiftsplikt påutvalgte stedbundne tjenester 

  Nygaard, Louise (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven ser nærmere på et forslag fra Skattedirektoratet i 2008 om å innføre omvendt avgiftsplikt innenfor bygge- og anleggsbransjen, men som Finansdepartement forkastet i 2011/2012. Jeg tar opp argumenter ...
 • Utvinningsbegrepet i lys av nye aktiviteter på norsk kontinentalsokkel 

  Lie, Janne (Master thesis, 2023)
  Temaet om utvinningsbegrepets innhold har aktualisert seg i forbindelse med den grønne omstillingen av energiressurser. Fra politisk hold2 er det et ønske om at olje- og gassindustrien skal bidra i energiomstillingen. EU ...
 • Fradragsretten for inngående merverdiavgift påtidligkostnader i havvindsprosjekter 

  Haugland, Svein Erik (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven har jeg vurdert, redegjort for og analysert utfordringer som kan oppstå med tanke på fradragsrett for inngående merverdiavgift på utgifter som påløper et selskap tidlig i etableringsfasen av havvindsprosjekter. ...
 • Finansielle tjenester - sammensatte ytelser 

  Uran, Natalia (Master thesis, 2023)
  En sammensatt ytelse er en transaksjon bestående av flere elementer med ulik avgiftsstatus. Når det gjelder finansielle tjenester som er unntatt merverdiavgiftsplikt er det ofte slik at de leveres i kombinasjon med tjenester ...
 • Omsetning av fjernleverbare tjenester i eller til Norge - Utenlandske virksomheters registreringsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester til norske forbrukere 

  Strand, Monica Jakobsen (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan utenlandske virksomheter skal ta stilling til hvordan de skal registrere seg for omsetning av fjernleverbare tjenester til norske forbrukere. Dette i lys av endringer i merverdiavgiftsloven ...
 • Merverdiavgiftsbehandlingen av finansielle instrumenter i form av opsjoner - utvalgte problemstillinger 

  Mjøs, Maria (Master thesis, 2023)
  Oppgaven vurderer to utvalgte problemstillinger knyttet til den avgiftsrettslige behandling av finansielle opsjoner. Først drøftes det hvordan opsjonspremien skal behandles avgiftsrettslig i forbindelse med fysisk ...
 • Fra kaos til kontroll 

  Stokke, Heidi; Kolstad, Siv Mari; Sand, Synnøve Bergem (Master thesis, 2023)
  Tema: Kompetansestyring/utvikling Bakgrunn: En av utfordringene for Inderøy kommune er å få oversikt over kompetansen og utnytte ressursene på best mulig måte. Ved å systematisere oversikten over medarbeidernes kompetanse, ...
 • Hvordan skal kommunen innrette seg for å øke mulighetene for å tiltrekke flere sykepleiere? 

  Hoff, Katarina Sederholm; Stoum, Arve; Rønsåsbjørg, Monika (Master thesis, 2023)
  Hensikten med denne studien er å finne tiltak for å rekruttere flere sykepleiere til Stjørdal kommune. Oppgaven er basert på resultater fra intervjuer med ansatte innen helsesektoren i Stjørdal kommune. Undersøkelsen ble ...
 • På vei mot Norges beste oppvekstkommune - å lede i endring 

  Andresen, Tina Ellevold; Undset, Turid Korsbø (Master thesis, 2023)
  Tema: I forbindelse med studiet ved nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI, har vi gjennomført ett prosjekt i Nordre Follo kommune, knyttet til å lede i endring. Prosjektet har pågått fra august 2022 ...
 • Tenner på trivsel - positiv avviksregistrering på tannklinikken 

  Skjold, Nina (Master thesis, 2023)
  Jeg har som mål med oppgaven å undersøke hvordan et positivt avvikssystem innvirker på ytringsklima, læring og resiliens på Sandnes Tannklinikk. Sandnes Tannklinikk er en enhet i den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland, ...
 • Ledelse med fokus på psykologisk trygghet 

  Noraberg, Haldis; Lima, Maren (Master thesis, 2023)
  Vi er to ledere som arbeider i Helse, bo- og hjemmetjenester (HBH) i Gjesdal som står bak denne prosjektoppgaven. En prosjektoppgave der vi ønsket å finne svar på hvordan god lederadferd potensielt kan bidra til kvalitetsarbeid ...
 • Walk the talk - kunsten å skape samarbeidsmirakler 

  Bergsholm, Line Naustdal; Andresen, Trine Wormdahl; Vallestrand, Marianne (Master thesis, 2023)
  Arbeidshverdagen i kommunehelsetjenesten er preget av sammensatte utfordringer som går på tvers av ulike ansvarsområder. De ansatte står i komplekse saker der flere tjenester er inne, men man kjenner ikke til hverandres ...
 • Fra silo til en dør inn med hjelp av høykvalitetsforbindelser 

  Henriksen, Beate; Dyrberg, Nina (Master thesis, 2023)
  Prosjekteiere Teamleder, Mestring og omsorg, Bydel Nordstrand Nestleder, Tilrettelagte tjenester og psykisk helse, Bydel Nordstrand Bakgrunn Bydel Nordstrand gikk i 2017 bort fra bestiller-utfører modell og over ...
 • Psykt bra samarbeid på tvers 

  Møller, Rebecca; Murberg, Aslaug (Master thesis, 2023)
  Dette er en prosjektoppgave skrevet i tilknytning til nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på Handelshøyskolen BI. Prosjektoppgaven skrives av to helseledere i Helse- og omsorgstjenesten i Alta kommune – en ...
 • Synlig, tydelig og retningsgivende ledelse - Styrking av vi-følelsen i virksomheten 

  Ravn, Margrethe; Lindman, Gabriella Maria Birgitta (Master thesis, 2023)
  Kategori: Helsefremmende og forebyggende tjenester Tittel: Synlig, tydelig og retningsgivende ledelse – Styrking av vi-følelsen i virksomheten Kommune: Lørenskog kommune Gruppemedlemmer: Margrethe Ravn og Gabriella ...
 • Hvordan kan bruk av systematisk positiv tilbakemelding påvirke arbeidsmiljø i endringsprosesser, med bruk av konseptet #Råbra? 

  Jensen, Tove Klette; Elvehaug, Janne Røgeberg (Master thesis, 2023)
  Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan kan bruk av systematisk positiv tilbakemelding påvirke arbeidsmiljø i endringsprosesser, med bruk av konseptet #Råbra? Vi har brukt kvalitativ metode da denne vektlegger ...
 • Lederrefleksjon- et påtvunget gode? 

  Abrahamsen, Linda Bredkas; Salehi, Atusa; Lunde, Ine Hareland (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om hvordan ledere kan bruke refleksjon som verktøy for læring og utvikling i endringsprosesser. Bildet av morgendagens omsorg i helsetjenesten utfordrer helseledere til å tenke nytt med økte ...

View more