Avsluttende Executive Master of Management oppgaver fra Handelshøyskolen BI. Oppgaver med karakter A eller B oppbevares. Konfidensielle oppgaver blir ikke gjort tilgjengelig. / Executive Master of Management theses from BI Norwegian Business School. Only grades A or B are published. Confidential theses are not available.

Recent Submissions

 • Valuation of the Statkraft Group 

  Horic, Arijana (Master thesis, 2023)
  The purpose of thesis is to do a valuation of the Statkraft Group. Statkraft is Norwegians largest energy producer, generating its power mainly from hydropower. In 2020 the Group generated 65,4 TWh energy. (Statkraft, 2021) ...
 • Donald Trump – «The clown prince» som ble president. Making America great again - why should anyone be led by him? 

  Fadouach, Mounia; Rønning-Aaby, Klemet; Rønning-Aaby, Anne-Gry (Master thesis, 2020)
  Donald Trump var forretningsmannen og en tv-realitykjendis som uten særlig politisk erfaring ble valgt til USAs 45. president i perioden 2017 til 2021. Han ble sett på som en outsider og klovn som ikke kunne bli valgt, men ...
 • Skolelederes opplevelse av å bygge psykologisk trygghet i team 

  Bjørke, Synnøve (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven har jeg sett nærmere på det å bygge psykologisk trygghet i team på skoler, og hvordan ledere for teamene opplever at de lykkes med det. Problemstillingen jeg har undersøkt er «Hvordan opplever skoleledere ...
 • Boligflipping og utleie, en potensiell merverdiavgiftsbombe 

  Aslesen, Andreas Dæhli (Master thesis, 2023)
  Denne avhandlingen tar for seg reglene om uttaksmerverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 3-26, for bygg- og anleggsarbeider i relasjon til såkalt boligflipping og utleie i et omfang som etter gjeldende praksis på ...
 • Merverdiavgift I – Grunnleggende emner og EU MVA 

  Peter, Dominic Grimstad (Master thesis, 2023)
  I denne prosjektoppgaven er det gjort en overordnet vurdering av hvorvidt merverdiavgift kan være en skatt som kan være med på å skifte konsumentenes forbruk over til mer miljøvennlige alternativer. Det er også sett på ...
 • Næringsbegrepet i merverdiavgiftsretten - med særlig fokus på overkuddskravet 

  Bjørkbom, Benedicte Høgøy (Master thesis, 2023)
  Oppgavens tema har vært å se nærmere på næringsbegrepet, med særlig fokus på overskuddskravet i avgiftsretten. Merverdiavgiftsloven (mval.) inneholder ingen legaldefinisjon av næringsbegrepet. Men for å ansees som ...
 • Dokumentasjon ved fritak for merverdiavgift ved utførsel av varer 

  Henriksen, Line (Master thesis, 2023)
  Norge har en liten og åpen økonomi, som i stor grad er avhengig av økonomisk samarbeid med andre stater. Norge eksporterte varer for 2 601 milliarder kroner i 2022. De siste tiårene har råolje og naturgass utgjort den ...
 • Meglertjenester og Fusjon 

  Strømnes, Kristian Harald (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven vil belyse problemstillingen om meglingsvirksomhet som bistand i en fusjon systematisk aldri vil inngå i unntaket i merverdiavgiftsloven §3-6, bokstav e, sett i lys av ABG Sundal Collier dommen. Oppgaven vil ...
 • Tilknytningskravet for fradragsrett 

  Garfjeld, Martin Karlsen (Master thesis, 2023)
  Det foreligger mye rettspraksis, avgiftspraksis og juridisk teori knyttet til tilknytningskravet for fradragsretten etter mval. § 8-1. Det har vært ytret en del forskjellige tilnærminger i juridisk teori til hvordan ...
 • Kommer omsetning av NFT - Non fungible tokens under unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd 

  Sandvik, Jon Thomas (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven blir det sett nærmere på reglene for at omsetning av NFT – non fungible tokens skal komme inn under unntaket for «Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske ...
 • Tap på utestående fordring og heving - Merverdiavgiftsloven § 4-7 

  Bakkom, Ane Sandviken (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven ser jeg på muligheten til å fradragsføre merverdiavgift som tap på fordring i henhold til Merverdiavgiftsloven § 4-7 (1) (mval.). Jeg vil også se på når det foreligger heving av kjøp jamfør mval. § 4-7 ...
 • Justeringsregler knyttet til fast eiendom 

  Djupegård, Monika Skovgaard (Master thesis, 2023)
  Oppgaven formål er å vise hvordan bruksendringer og/eller salg for et frivillig merverdiavgift-registrert eiendomsselskap, kan få vesentlige konsekvenser for den næringsdrivendes avgifter. Er en ikke kjent med regelverket, ...
 • Høytpresterende team på Fagskolen Oslo 

  Nystuen, Thomas; Moe, Ruth Kvisterø; Tvinde, Nicolas (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven er skrevet innenfor fagområdet teamledelse og fordyper seg i teamprestasjoner. I 2020 endret Fagskolen Oslo organiseringen fra avdelinger til team. Vi har fordypet oss i to av teamene for å se om de har blitt ...
 • Favorittbarnehagen. Har Bang og Midelfarts prosesser bidratt? 

  Hauger, Kjersti Bergem; Eklund, Ann-Kristin Viken; Sæther, Toril Larsen (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven gir innblikk i hvordan prosesser som gir effektivitet i en ledergruppe kan ha bidratt til en barnehages gode resultater på Utdannings-direktoratets årlige brukerundersøkelse. Ledergruppen vi har gjort vår ...
 • Tilleggsskatt etter sktfvl. § 14 

  Teigen, Helena Maria (Master thesis, 2023)
  Jeg ønsker i denne oppgaven se på reglene rundt tilleggsskatt etter sktfvl. § 14-3 og § 14-4 samt opp mot opplysningsplikten og sktfvl. § 8-1. Jeg ønsker å se dette i sammenheng og i perspektiv med egenfastsettingsprinsippet ...
 • Multicultural Leadership 

  Skovsgaard, Eric Christian Kin (Master thesis, 2023)
 • Hvordan lykkes med sirkulærøkonomi i et byggeprosjekt? 

  Witzø, Hedvig (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan Statsbygg har innført bærekraft i forhold til modellen presentert i Kapittel 7. Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model (A Guide to Sustainable ...
 • Innføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS 

  Holbøe, Ole Erik (Master thesis, 2023)
  Med denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ ...
 • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

  Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...
 • Er DHO-teamet på Ahus et høytpresterende team? 

  Gabrielsen, Kay Ove (Master thesis, 2023)
  Digital hjemmeoppfølging (DHO) ved Akershus universitetssykehus integrerer digital og fysisk pasientbehandling. Dette omfatter metoder som telefon, videokonsultasjoner og apper for å forbedre pasientoppfølgingen både i og ...

View more