Now showing items 1-20 of 2924

  • Næringsbegrepet i merverdiavgiftsretten - med særlig fokus på overkuddskravet 

   Bjørkbom, Benedicte Høgøy (Master thesis, 2023)
   Oppgavens tema har vært å se nærmere på næringsbegrepet, med særlig fokus på overskuddskravet i avgiftsretten. Merverdiavgiftsloven (mval.) inneholder ingen legaldefinisjon av næringsbegrepet. Men for å ansees som ...
  • Meglertjenester og Fusjon 

   Strømnes, Kristian Harald (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven vil belyse problemstillingen om meglingsvirksomhet som bistand i en fusjon systematisk aldri vil inngå i unntaket i merverdiavgiftsloven §3-6, bokstav e, sett i lys av ABG Sundal Collier dommen. Oppgaven vil ...
  • Kommer omsetning av NFT - Non fungible tokens under unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd 

   Sandvik, Jon Thomas (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven blir det sett nærmere på reglene for at omsetning av NFT – non fungible tokens skal komme inn under unntaket for «Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske ...
  • Tap på utestående fordring og heving - Merverdiavgiftsloven § 4-7 

   Bakkom, Ane Sandviken (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven ser jeg på muligheten til å fradragsføre merverdiavgift som tap på fordring i henhold til Merverdiavgiftsloven § 4-7 (1) (mval.). Jeg vil også se på når det foreligger heving av kjøp jamfør mval. § 4-7 ...
  • Justeringsregler knyttet til fast eiendom 

   Djupegård, Monika Skovgaard (Master thesis, 2023)
   Oppgaven formål er å vise hvordan bruksendringer og/eller salg for et frivillig merverdiavgift-registrert eiendomsselskap, kan få vesentlige konsekvenser for den næringsdrivendes avgifter. Er en ikke kjent med regelverket, ...
  • Høytpresterende team på Fagskolen Oslo 

   Nystuen, Thomas; Moe, Ruth Kvisterø; Tvinde, Nicolas (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven er skrevet innenfor fagområdet teamledelse og fordyper seg i teamprestasjoner. I 2020 endret Fagskolen Oslo organiseringen fra avdelinger til team. Vi har fordypet oss i to av teamene for å se om de har blitt ...
  • Favorittbarnehagen. Har Bang og Midelfarts prosesser bidratt? 

   Hauger, Kjersti Bergem; Eklund, Ann-Kristin Viken; Sæther, Toril Larsen (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven gir innblikk i hvordan prosesser som gir effektivitet i en ledergruppe kan ha bidratt til en barnehages gode resultater på Utdannings-direktoratets årlige brukerundersøkelse. Ledergruppen vi har gjort vår ...
  • Hvordan kan arbeid med bærekraft styrkes i Tim Wendelboe AS 

   Kilander, Fredrikke; Wendelboe, Cecilie Lindvall (Master thesis, 2023)
   Bedrifter spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Ditlev-Simonsen (2022, s. 150) sin modell «Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model» vurderer vi hvordan ...
  • Tilleggsskatt etter sktfvl. § 14 

   Teigen, Helena Maria (Master thesis, 2023)
   Jeg ønsker i denne oppgaven se på reglene rundt tilleggsskatt etter sktfvl. § 14-3 og § 14-4 samt opp mot opplysningsplikten og sktfvl. § 8-1. Jeg ønsker å se dette i sammenheng og i perspektiv med egenfastsettingsprinsippet ...
  • Multicultural Leadership 

   Skovsgaard, Eric Christian Kin (Master thesis, 2023)
  • ESG og lønnsomhet i byggenæringen: Hvordan kan et selskap som OBOS jobbe bedre med bærekraft? 

   Reinvang, Rasmus (Master thesis, 2023)
   Utfordringene med bærekraft i verden er store og vil påvirke norsk økonomi, gjennom endringer knyttet til klima og ressurstilgang, og som følge av politiske tiltak med mål om å fremme en mer bærekraftig utvikling. Dette ...
  • Hvordan lykkes med sirkulærøkonomi i et byggeprosjekt? 

   Witzø, Hedvig (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker hvordan Statsbygg har innført bærekraft i forhold til modellen presentert i Kapittel 7. Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model (A Guide to Sustainable ...
  • Innføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS 

   Holbøe, Ole Erik (Master thesis, 2023)
   Med denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ ...
  • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

   Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...
  • Er DHO-teamet på Ahus et høytpresterende team? 

   Gabrielsen, Kay Ove (Master thesis, 2023)
   Digital hjemmeoppfølging (DHO) ved Akershus universitetssykehus integrerer digital og fysisk pasientbehandling. Dette omfatter metoder som telefon, videokonsultasjoner og apper for å forbedre pasientoppfølgingen både i og ...
  • Utvinningsbegrepet i lys av nye aktiviteter på norsk kontinentalsokkel 

   Lie, Janne (Master thesis, 2023)
   Temaet om utvinningsbegrepets innhold har aktualisert seg i forbindelse med den grønne omstillingen av energiressurser. Fra politisk hold2 er det et ønske om at olje- og gassindustrien skal bidra i energiomstillingen. EU ...
  • E-mobilitet markedet: Merverdiavgiftbehandling el-bil ladning på tvers av landegrensene EU 

   Nesheim Hauge, Marit (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillinger rundt merverdiavgift behandling av e-mobilitet tjenester relatert til el-bil ladning i det internasjonale markedet. Gjennom de siste tiårene har det vokst frem et ...
  • Omvendt avgiftsplikt påutvalgte stedbundne tjenester 

   Nygaard, Louise (Master thesis, 2023)
   Denne prosjektoppgaven ser nærmere på et forslag fra Skattedirektoratet i 2008 om å innføre omvendt avgiftsplikt innenfor bygge- og anleggsbransjen, men som Finansdepartement forkastet i 2011/2012. Jeg tar opp argumenter ...
  • Fradragsretten for inngående merverdiavgift påtidligkostnader i havvindsprosjekter 

   Haugland, Svein Erik (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har jeg vurdert, redegjort for og analysert utfordringer som kan oppstå med tanke på fradragsrett for inngående merverdiavgift på utgifter som påløper et selskap tidlig i etableringsfasen av havvindsprosjekter. ...
  • Finansielle tjenester - sammensatte ytelser 

   Uran, Natalia (Master thesis, 2023)
   En sammensatt ytelse er en transaksjon bestående av flere elementer med ulik avgiftsstatus. Når det gjelder finansielle tjenester som er unntatt merverdiavgiftsplikt er det ofte slik at de leveres i kombinasjon med tjenester ...