Now showing items 3207-3226 of 6107

  • Kundelojalitet hos Secret Edition Zoo 

   Svendsen, Anne Madeleine Lindblad (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler styrking av kundelojaliteten hos Secret Edition Zoo. Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan kan Secret Edition Zoo styrke sin kundelojalitet gjennom kundetilfredshet og gode ...
  • Kundelojalitet, kundetilfredshet og gode kunderelasjoner hos Advania 

   Løvås, Kristine; Gilje, Cathrine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om hvor mye kundelojalitet og kundetilfredshet har å bety for å opprettholde gode kunderelasjoner, samtidig skape nye og langsiktige kundeforhold. IT- markedet er et stort marked med mange konkurrenter ...
  • Kundens tilfredshet med tjenesteyter ved overholdelse eller brudd av sosial distansering i dagligvarehandelen 

   Andersen, Sara Christine Avseth; Eikseth, Aleksander Mathias; Sang, Danny (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i en periode hvor pandemien Covid-19 snudde opp ned på menneskers hverdagsliv. På grunn av pandemiens aktualitet ble formålet vårt å finne ut hvordan kundens tilfredshet med tjenesteyter ...
  • Kundeopplevelser fra et serviceperspektiv 

   Mikkelsen, Karoline (Bachelor thesis, 2023)
   Det er mulig å se på internett som en eneste stor tjeneste, hvor alle bedrifter her tilbyr ulike former for tjenester, slik som mulighet til kjøp, tilgang på informasjon og andre kundeservice-funksjoner. Internett bringer ...
  • Kunderelasjoner i bedriftsmarkedet 

   Halten, Turid Marie; Engan, Beate Hoem; Lian, Turid Korsnes (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med DNB Trondheim. Vi har tatt utgangspunkt i deres avdeling for små og mellomstore bedrifter (SMB markedet). Vi gjennomførte en undersøkelse som hadde til hensikt å få svar ...
  • Kunders deling av digitale atferdsdata: Muligheter og begrensninger gjennom blokkjedeteknologien 

   Silkoset, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Ny teknologi kan potensielt endre maktforholdet for datadeling mellom bedrifter og kunder. Frem til nå har store, internasjonale konsern som Facebook, Amazon og Google gjennom sin teknologi utnyttet kundenes digitale ...
  • Kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia 

   Gjertsen, Anette; Aalbu, Kim (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med bedriften Cicelia AS. Oppgaven tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia som ligger på Solsiden Senter i Trondheim. Butikken selger både klær og gaveartikler. Vi ...
  • Kundetilfredshet og lojalitet i bilbransjen 

   Wilhelmsen, Adrian; Smith, Agnethe Baarstad; Akturk, Fatih (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven ser på forholdet mellom kundetilfredshet og lojalitet og hvilken påvirkningskraft dette har innenfor bilbransjen. Kundetilfredshet og lojalitet er noe man har forsket på lenge. Viktigheten av tilfredse ...
  • Kundetilfredshet ved kjøp av reiser i et nettbasert reisebyrå 

   Hagen, June Jeroma Yri (Bachelor thesis, 2018)
   Med denne bacheloroppgaven er formålet å undersøke hva som er opplevd kundetilfredshet ved kjøp av reise gjennom et reisebyrå på internett. Valget av tema er valgt på bakgrunn av en samfunnsrelevant og voksende trend ...
  • Kunnskap, læring og kompetanseoverføring 

   Helgemo, Britt Solemsløkk; Berg, Tone Kristine L. (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Tema i vårt bachelorprosjekt har vært å se på kunnskap, læring og kompetanseoverføring – og den avgrensede problemstillingen vår har vært å forsøke å besvare «Hvordan overføres kompetanse hos Faveo?». Vi har brukt en modell ...
  • Kunnskap- og erfaringsoverføring mellom prosjekter 

   Tisløv, Magnus Vassli; Ødegaard, Andreas; Lystad, Lars Gjerløw (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Tema for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan kunnskap og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter, samt fra prosjekt til basisorganisasjon. Følgelig avgrenset vi temaet ned til en konkret ...
  • Kunnskaps- og erfaringsoverføring i en organisasjon som er redd for å skape en "feilkultur" 

   Laugen, Lisa; Rønning, Magne (Bachelor thesis, 2019)
   Tema for denne bacheloroppgaven er kunnskaps- og erfaringsoverføring. Vi har undersøkt hvordan kunnskaper og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter og fra prosjekter til basisorganisasjon. ...
  • En kunnskapsbasert finansnæring 

   Grünfeld, Leo A.; Jakobsen, Erik W.; Eide, Lars E.; Mellbye, Christian S. (Forskningsrapport;11/2011, Research report, 2011)
   Prosjektet ”En kunnskapsbasert finansnæring” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve. Norsk ...
  • En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring 

   Grünfeld, Leo A.; Espelien, Anne (Forskningsrapport;12/2011, Research report, 2011)
   Prosjektet ”En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor ...
  • En kunnskapsbasert IT-næring: aktivitet og effekt 

   Andersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norsk IT-næring er stor, lønnsom, svært innovativ og kunnskapsbasert, men i liten grad en kunnskapsklynge. Den er svært sentralisert – mest til Oslo/Akershus, med Trondheim og Horten som mindre sentra. Få norske ...
  • Kunnskapsbasert næringslivsutvikling 

   Reve, Torger; Sasson, Amir (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Vår langsiktige verdiskaping avhenger imidlertid av vår evne til å ta i bruk kunnskapsressurser på en bedre måte enn hva vi gjør i dag. Med verdens høyeste kostnadsnivå har vi ikke så mange andre alternativer dersom vi ...
  • En kunnskapsbasert varehandel 

   Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Varehandelen er en av landets største næringer målt i omsetning og sysselsetting, og næringen har vært i rask vekst de siste årene. I denne artikkelen analyserer vi næringens attraktivitet som globalt kunnskapsnav. Norsk ...
  • Kunnskapsbaserte tjenester 

   Kvålshaugen, Ragnhild (Forskningsrapport;10/2011, Research report, 2011)
   Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra studien Kunnskapsbaserte tjenester. Studien er en av delstudiene i forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Målsetningen med studien er å kartlegge attraktiviteten ...
  • Kunnskapsbaserte tjenesteytere: Koblere og meglere av kunnskap i norsk næringsliv 

   Kvålshaugen, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   Kunnskapsbaserte tjenesteytere bidrar både direkte og indirekte til verdiskaping i Norge. De skaper verdi slik som alle andre virksomheter, men samtidig bidrar de til indirekte verdiskaping ved at de hjelper andre virksomheter ...