Avsluttende Executive Master of Management oppgaver fra Handelshøyskolen BI. Oppgaver med karakter A eller B oppbevares. Konfidensielle oppgaver blir ikke gjort tilgjengelig. / Executive Master of Management theses from BI Norwegian Business School. Only grades A or B are published. Confidential theses are not available.

Nye registreringer

 • All you need is...? Hvordan kan ansattes motivasjon til åvære barnekoordinator økes? 

  Renskaug, Ina Takle; Hvoslef, Ragnhild Olsen; Haakerud, Ingunn Cecilie (Master thesis, 2023)
  Kommune: Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen Tre ledere fra Helse- og miljøavdelingen (tjenester til barn og unge) Tema: Øke ansattes motivasjon Bakgrunn: De ansatte i Bydel St. Hanshaugen har beskrevet at de er lite ...
 • Hjelp, jeg er ny! Opplæring av nyansatte ved legevakt 

  Hoem, Line; Kjelbergvik, Trine; Andersen, Henning Engen (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Ved begge legevaktene er det mange nyansatte til enhver tid, etter å ha gjennomført intervjuer med informanter på begge legevaktene har vi avdekket at opplæringen som gjennomføres ved nyansatte kan oppleves som ...
 • En god start - ivaretagelse av nyansatte 

  Knapstad, Halldis Nygård; Høigaard, Vilde Blaalid (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om hvilke tiltak som kan sikre god ivaretagelse av nyansatte i enhet for hjemmebaserte tjenester, i en bydel i Oslo kommune. Prosjektet er utført av to teamledere i enheten. Bakgrunn På bakgrunn ...
 • Ytringsklima som grunnmur 

  Feilberg-Jacobsen, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Tema: Organisering/ gruppedynamikk/ kulturer Bakgrunn: For tre år siden begynte jeg som leder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i en av hovedstadens bydeler. Skolehelsetjenesten i denne bydelen er ...
 • Hvordan hjelpe hjelperen? Systemer for ivaretakelse ved emosjonell eksponering 

  Kaada, Norun (Master thesis, 2023)
  Å hjelpe mennesker, kan være svært meningsfullt. I valget av yrkesvei, er det ofte et genuint ønske om å være til nytte for andre, som ligger til grunn. For å kunne være en god hjelper, må man ha evnen til å sette seg inn ...
 • Fremme mestring i Jordmortjenesten - "Uten plaster på såret" 

  Rebnord, Linn Grøndal; Occhipinti, Kristin (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn. I Askøy kommune følges 95% av kommunens gravide innbyggere opp av jordmor gjennom svangerskapet. Siden 2011 har jordmødre kartlagt den gravides psykiske helse, noe som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje ...
 • Hvordan lykkes med innovasjon. En case-studie av et innovasjonsprosjekt 

  Oseng, Per Gunnar Lunde (Master thesis, 2023)
  I denne kvalitative case-studien har jeg testet ut noen småskrittsforbedringer på min arbeidsplass. Jeg har også intervjuet ansatte, leder og deltakere i en utvalgt case. I tillegg har jeg analysert en chat-tråd fra ...
 • Hvordan beholde og utvikle helsepersonell i Dovre 

  Sverdrup, Gunn; Vadet, Lene Marie; Ruset, Marcus Øvstedal (Master thesis, 2023)
  Målet med prosjektoppgaven har vært å finne fram til tiltak for hvordan man kan beholde og utvikle personell innen helse- og omsorgstjenesten i Dovre kommune. Valget av tema bygger på svar fra 5 intervjuer der ansatte, som ...
 • Arena for samhandling 

  Ludvigsen, Marius (Master thesis, 2023)
  Tema: Samarbeid på tvers av tjenester for å drive effektivt og med god kvalitet ved å bruke kompetansen bevisst og ubevisst. Både da på formelle arenaer som for eksempel møter, men også i den daglige driften. Bakgrunn: ...
 • Hvordan kan tydeligere rolleforståelse fører til bedre tjenesteflyt i psykisk helse 

  Dingsør-Totland, Trude; Garvik, Jartrud Elisabet (Master thesis, 2023)
  Kategori: Helseledelse Tittel: Hvordan kan tydeligere rolleforståelse føre til bedre tjenesteflyt i psykisk helse Kommune(r): Bergen og Osterøy Gruppemedlem(mer): Ledere for psykiatrisk hjemmetjeneste. Tema: ...
 • #Råbra - Bedre samhandling og læring gjennom positiv avviksmelding 

  Simonsen, Mette; Kvitberg, Knut Ragnar; Johansen, Gry Hege (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Vi intervjuet 15 ansatte for å finne ulike problemstillinger i virksomheten. Tre hovedutfordringer kom frem, og vi valgte videre å gjennomføre seks dybdeintervjuer. Marianne Nordhov inspirerte oss under sin ...
 • "Fra meg og mitt - til vi og vårt" 

  Tømmeås, Lillian Charlotte Westheim; Svendsen, Lene (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om å benytte positiv forsterkning som metode for å øke et forpliktende samhold i en gruppe. Gjennom intervjuer av de ansatte kom vi frem til de ønsket seg et arbeidsmiljø som bar preg av ...
 • Ytringsklima veien til god kommunikasjon? 

  Rognerud, Eva Charlotte Hoffsbakken; Kirkelund, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven er en beskrivelse av utviklingsprosjektet vi har hatt under vårt studieår på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI. Målet med prosjektet er at vi som ledere analyserer og kartlegger ...
 • Produserer Alta kommune kandidater til sykehjemsplasser? 

  Henriksen, Tom Erling; Arstad, Lars-Erik; Lund-Lyngmo, Stian (Master thesis, 2023)
  «Med måten vi i dag driver korttidsplassene på, så produserer vi flere sykehjemspasienter enn nødvendig» (sitat fra et av dybdeintervjuene vi gjennomførte) Er det virkelig slik at Alta kommune «produserer» sykehjemspasienter ...
 • Hvordan hjelpe hjelperen? Systemer for ivaretakelse ved emosjonell eksponering 

  Kaada, Norun (Master thesis, 2023)
  Å hjelpe mennesker, kan være svært meningsfullt. I valget av yrkesvei, er det ofte et genuint ønske om å være til nytte for andre, som ligger til grunn. For å kunne være en god hjelper, må man ha evnen til å sette seg inn ...
 • Kartlegging av 2-åringer gjennom observasjon i barnehagen 

  Orø, Camilla Hjellset; Aurbakken, Anne Cathrine (Master thesis, 2023)
  Vi ønsket i dette prosjektet å finne ut i hvilken grad observasjon av 2 åringer i barnehagen i forkant av 2 års kontroll i helsestasjonen, ville gi oss bedre kunnskap om barnets samspillskompetanse, språklige og psykomotoriske ...
 • Beregning av sjablongfradraget for liv- og pensjonsforetak FSFIN §§ 8-5-1 – 8-5-2 

  Engerdahl, Malin (Master thesis, 2022-12-09)
  Liv- og pensjonsforetak har siden 2012 hatt anledning til å kreve et særskilt skattemessig sjablongfradrag i sin inntekt. Sjablongfradraget er forskriftsfestet, og hadde sitt opprinnelige utspring i at fritaksmetoden ikke ...
 • ESG og lønnsomhet i byggenæringen: Hvordan kan et selskap som OBOS jobbe bedre med bærekraft? 

  Reinvang, Rasmus (Master thesis, 2023)
  Utfordringene med bærekraft i verden er store og vil påvirke norsk økonomi, gjennom endringer knyttet til klima og ressurstilgang, og som følge av politiske tiltak med mål om å fremme en mer bærekraftig utvikling. Dette ...
 • Hvordan lykkes med sirkulærøkonomi i et byggeprosjekt? 

  Witsø, Hedvig (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan Statsbygg har innført bærekraft i forhold til modellen presentert i Kapittel 7. Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model (A Guide to Sustainable Corporate ...
 • Hvordan kan arbeid med bærekraft styrkes i Tim Wendelboe AS? 

  Wendelboe, Cecilie Lindvall; Kilander, Fredrikke (Master thesis, 2023)
  Bedrifter spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Ditlev-Simonsen (2022, s. 150) sin modell «Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model» vurderer vi hvordan ...

Vis flere