• En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) 

   Espelien, Anne; Theie, Marcus Gjems; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2015, Research report, 2015)
   Sammendrag/Abstract Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av et pågående forsknings­prosjekt ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI om verdiskaping i den norske bygg-, anlegg- ...
  • En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019 

   Bygballe, Lena E.; Grimsby, Gjermund; Engebretsen, Bettina Eileen; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2019, Research report, 2019)
   Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen har siden 2007 gjennomført en serie verdiskapingsstudier av den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE), og sett på hvilken betydning denne næringen har for norsk økonomi ...
  • En verdiskapende matnæring 

   Vikesland, Martin; Jakobsen, Erik W. (Forskningsrapport, Research report, 2001)
   Rapporten er delt inn i 7 kapitler. Kapittel 1 og 2 gir en kort introduksjon til teori om næringsklynger, og forklarer studiens metode. Kapittel 3 presenterer verdisystemet for næringen inkludert koblinger mot bioteknologi, ...
  • En verdiskapende skog- og trenæring 

   Jakobsen, Erik W.; Vikesland, Martin; Holst, Lars Kristen (Research Report, Research report, 2001)
   Skog- og trenæringen er en av de største næringene i Norge. Næringen hadde i 1999 høyere verdiskaping enn sjømatnæringen (fiskeri, akvakultur og leverandørindustri), og trekker på store innenlandske ressurser. 125.000 ...
  • Endrede strukturer i byggevarehandelen 1996 - 2011 

   Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;15/2011, Research report, 2011)
   Formålet med dette notatet er å beskrive endringer i kjedestruktur for de største byggevarekjedene de siste 15 årene, samt se på noen utviklingstrekk for byggevareprodusentene som en konsekvens av denne endringen. Bakgrunnen ...
  • Environmental policy tools and firm-level management practices: national report: Norway 

   Ytterhus, Bjarne E. (Research Report, Research report, 2004)
   Objectives: The objective of this study is to provide practical policy advice concerning the effectiveness and efficiency of alternative policy tools, including environmental management systems (EMS’s) and other programs ...
  • Et kunnskapsbasert reiseliv 

   Jacobsen, Erik W.; Espelien, Anne (Forskningsrapport;01/2011, Research report, 2011)
   Prosjektet ”Et kunnskapsbasert Reiseliv” inngår som delprosjektet i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve. ...
  • Evolution of high-technology clusters: Oslo and Trondheim in international comparison 

   Spilling, Olav R.; Steinsli, Jartrud (Research Report, Research report, 2003)
   The issue addressed in this project is why the Norwegian cities Oslo and Trondheim are not among the internationally leading high-technology cities. While the two cities perform well in a national context and are home to ...
  • Fastlegeordningen : marked, legedekning og tilgjengelighet 

   Grytten, Jostein; Sørensen, Rune Jørgen; Skau, Irene (Forskningsrapport;4/2005, Research report, 2005)
   Myndighetenes mål med fastlegereformen var bedre tilgjengelighet, større valgfrihet og økt kvalitet i allmennlegetjenesten. Enkeltleger har fått ansvar for en avgrenset gruppe med pasienter (listepasientene), pasientene ...
  • Fastlegereformen: En analyse av fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbud 

   Grytten, Jostein; Skau, Irene; Sørensen, Rune Jørgen; Aasland, Olaf G. (Research Report, Research report, 2003)
   Fastlegereformen ble innført 1. juni 2001, og rapporten belyser effekter av reformen. Analysene bygger på to omfattende spørreundersøkelser blant allmennleger. Den første ble gjennomført før reformen i 1998, og den andre ...
  • Ferjefri E39: Næringsliv og verdiskaping 

   Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;4/2013, Research report, 2013)
   Et næringslivsperspektiv kan tilføre mye når det gjelder å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for store infrastrukturinvesteringer som E39. Dette prosjektet sitter på både næringslivsdata og kompetansedata på ...
  • Ferjefri E39: næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing 

   Sasson, Amir; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2014, Research report, 2014)
   Rapporten ser nærmere på næringseffektene av utbyggingen av en ny E39 over Boknafjorden (Rogfast) mellom Stavanger og Haugesund området, over Bjørnafjorden mellom Stord og Bergen området, over Sognefjorden mellom Oppedal ...
  • Forsknings- og innovasjonspolitikk: Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer 

   Moen, Eli (Forskningsrapport;1/2012, Research report, 2012)
   En hensikt med denne rapporten er å bringe nye perspektiver inn i debatten om forsknings- og innovasjonspolitikken. Én grunn er at mange og ulike aktører ser politikken som lite effektiv. En annen grunn er hvorfor forsknings- ...
  • Forskningsfronten på megaprosjekter: Hvor står vi? 

   Lombardo, Sebastiano; Vaagaasar, Anne Live (Forskningsrapport, BI;, Research report, 2024)
  • Fra operativ til strategisk internasjonalisering: En studie av store norske selskapers utflytting av divisjonshovedkontorer 

   Benito, Gabriel R. G.; Christensen, Sverre A.; Lunnan, Randi; Tomassen, Sverre (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   Forskningsrapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av utflytting av hovedkontorer for divisjoner og forretningsområder for selskaper som er børsnotert i Norge. Mens den tradisjonelle internasjonaliseringen – knyttet ...
  • Fra vesen til virksomhet: Et tilbakeblikk på erfaringene med fristilte statlige virksomheter 

   Arnesen, Catherine B.; Hagen, Kåre (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   I årene fra 1992 til 2003 ble en lang rekke statlige forvaltningsorganer omdannet til juridisk selvstendige virksomheter. Etter denne reformbølgen har det vært påfallende stille om bruken av fristilling som moderniserings- ...
  • Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter: Skaper det verdi og i så fall hvilke verdier og hvordan? 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna; Djupvik-Flaa, Petrine; Stenberg, Synne; Virgenes, Ulrik (Research report, 2021)
  • Globalisering av banknæringen: Effekter på norske banker og den norske banknæringen 

   Solberg, Carl Arthur; Lien, Ole Helge (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   Rapporten beskriver strukturen i banknæringen med hovedvekt på Vest Europa og Norden, og hvordan denne vil kunne endres i takt med globalisering av næringslivet. Den beskriver videre hvordan utvalgte norske banker bør ...
  • Green electricity trade in the Nordic region: markets, products and transactions 

   Midttun, Atle; Gundersen, Mari Hegg (Research Report, Research report, 2003)
   This report examines the potential for- and institutional framing of green electricity trade in the Nordic region in general and for trade in standardised green products on a commodity exchange in particular. The discussion ...