Now showing items 3060-3079 of 6022

  • Kildeskatt på utbytte til Norge 

   Gebremichael, Menbere Woldesenbet (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven skal jeg ta for meg kildeskatt på utbytte. Jeg ønsker å diskutere tre ulike avtaleformer som en utenlandsk aksjonær kan ilegges kildeskatt på og konkrete vurderinger i forbindelse med dette. Disse tre ...
  • Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2005, Working paper, 2005)
   Notatet går gjennom modellen som kinesisk økonomi er tuftet på, og de økonomiske utfordringer landet står overfor. Tredje kapittel redegjør for strukturelle problemer i kinesiske bankvesen. Penge- og valutapolitikken i ...
  • Kina - før, under og etter finanskrisen 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Den økonomiske politikken Kina har ført siden Deng Xiaoping tok over i 1978, har vært basert på å åpne opp økonomien mot resten av verden og å reformere på hjemmebane. Kinas inntreden i WTO i 2001 var et høydepunkt ...
  • Kina viser muskler 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2009, Working paper, 2009)
   Det egentlige, realøkonomiske tapet ved finanskrisen er ikke verdier som faller, men mennesker som står uten arbeid. Flate pyramider der alle får komme til med sitt, gir oss en fordel det gjelder å holde fast på. ...
  • Kinas makt - 'Månedsbrev' juli-desember 2010 

   Isachsen, Arne Jon (CME working Paper Series;7/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for siste halvår i 2010. Det inneholder følgende brev: 1) Ibsen i Amerika; 2) Halvannet år med Obama; 3) På sykkel til Åanseter; 4) Hva skal vi leve av etter ...
  • Kinas økonomiske vekst etter 1978 

   Jensen, Preben Tellevik; Andersen, Daniel Wiig; Teien, Andreas Ellingsen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien undersøker hvilke faktorer som har drevet den økonomiske veksten i Kina. Vi vurderer betydningen av kapitalakkumulering, investeringer i humankapital, og adopsjon av allerede eksisterende teknologi fra mer ...
  • Kjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelse 

   Brøgger, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Temaet for artikkelen er hvilken rolle entreprenørskap har spilt i varehandelsrevolusjonen, det at tusenvis av uavhengige bedrifter har blitt integrert i enorme globale varehandelskjeder. Transformasjonene har ikke skjedd ...
  • Kjennetegn ved hvitsnippforbrytere 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvitsnippforbrytere er personer som begår økonomisk kriminalitet i kraft av stilling, posisjon, nettverk og tillit. De siste fem årene – fra 2009 til 2014 – ble 353 personer dømt til fengsel for hvitsnippkriminalitet her ...
  • Kjennskap og Konsepttesting for Ringve Museum 

   Pedersen, Margrethe Rangø; Dyrnes, Ingrid Sevaldsen (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Ringve Museum ønsker at flere i lokalbefolkningen skal benytte seg av museets tilbud. Målgruppen lokalbefolkningen sees på som et viktig segment å nå bedre ut til. Dette for at Ringve slik skal kunne jevne ut sesongene og ...
  • Kjønnets innvirkning på oppfatningen av varme, tillit og kompetanse hos en relasjonell leder, moderert av medarbeiderens kjønn og opplevd makt 

   Hoholm, Marte Sørbø; Mørkhagen, Jeanette Tiainen (Master thesis, 2023)
   I denne studien ønsket vi å undersøke hvordan lederens kjønn påvirket oppfatningen av varme, kompetanse og tillit i en relasjonell lederstil. Vi undersøkte også om deltakers kjønn og opplevelse av personlig og sosial makt ...
  • Kjønnskvoterte styrer: om virkninger av kravet til likestilling i styrene til allmennaksjeselskapene 

   Langli, John Christian (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Hvorfor var det så stor kjønnsubalanse i ASA-styrene at det måtte innføres en kvoteringsregel? Utviklingen etter at Gabrielsen annonserte regelen tyder på at Gabrielsen og departementet tok feil: Menn og kvinner har – tross ...
  • Kjøp av konsulenttjenester 

   Lavik, Tonje; Bråthen, André (Master thesis, 2023)
   Tillit er sentralt for mange i hverdagen, både i arbeidslivet, men også i private relasjoner. Denne studien har til hensikt å se nærmere på om tillit påvirker profesjonelle relasjoner, og i hvilken grad man eventuelt kan ...
  • Kjøp av tjenester til hjemmet- Diskursiv normalisering- morlask motstand 

   Døving, Runar; Moe, Helene Tronstad; Undheim, Kristin; Haus, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Det kjøpes lite tjenester til hjemmet. Vår kvantitative undersøkelse avdekker også stor motstand mot kjøp av tjenester i hjemmet. I den offentlige diskursen, derimot, fremstilles det som om slike tjenester etterspørres i ...
  • Kjøp og salg av risiko 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2008, Working paper, 2008)
   Aarbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juni 2008. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Kjøpekraftsparitet og den norske kronen 

   Gjertsen, Fredrik; Sundt, Sophie Emilie; Kiil, Ian Benjamin (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven benytter vi oss av konkurransekursindeksen (KKI) og euro for å undersøke om relativ kjøpekraftsparitet gjelder mellom Norge og utvalgte handelspartnere i perioden 1999-2020. Innledningsvis presenterer ...
  • Kjøpesenteret og dets logistikksystem: dagens praksis og potensiale for forbedring 

   Bjørnland, Dag; Bjerkelund, Rune; Granquist, Tom (Research Report, Research report, 2001)
   Forsknings- og utviklingsprosjektet "Effektiv og miljøvennlig vareforsyning til kjøpesentre og andre butikkonsentrasjoner" har analysert hele den verdiskapende kjeden ved distribusjon av utvalgte forbruksvarer fra den ...
  • Kjøresimulator i trafikkopplæringen 

   Kongshaug, Nora Fredly; Gjørsvik, Lotte Solvik; Gausen, Kari (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse ved BI Trondheim ble skrevet våren 2020 i samarbeid med trafikkskolen Way. Way er en av få aktører i Norge som tilbyr simulatorbasert trafikkopplæring, og dette vekket en ...
  • Klageatferd og barrierer: En undersøkelse av misfornøyde forbrukeres intensjon til å klage direkte til bedriften 

   Røstadsand, Synne Johanne Eikeland; Mofjell, Cornelia (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien handler om klageatferd og ulike barrierer knyttet til det å klage. Til tross for at bedrifter jobber for nullfeilprinsippet, er dette som regel umulig å oppnå i realiteten. Som resultat blir kunder av og ...
  • Klagehåndtering i norske bedrifter: Noen observasjoner og forslag til tiltak 

   Ronæs, Nina; Lorentzen, Bengt G.; Silseth, Pål; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Klagehåndtering i norske bedrifter er ikke noe å skryte av. Dette gir seg utslag i lav tilfredshet med klagehåndtering blant kundene, noe tall fra Norsk Kundebarometer tydelig viser. Dette er slett ikke bra for bunnlinjen ...
  • #klammakompis 

   Staumo, Grethe Alexandra; Eriksson, Eva Malin; Viken, Lise Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i arbeidet med denne oppgaven utarbeidet en holdningskampanje med avdelingen for seksuell helse i Helsedirektoratet. Målgruppen for denne kampanjen er unge voksne mellom 20-25 år, som er seksuelt aktive og ikke i ...