• Tidspunkt for selvinkriminering i saker med tilleggsskatt 

      Pedersen, Bente Huber (Master thesis, 2023)
      Hovedproblemstillingen i denne oppgaven sikter inn mot hvilket tidspunkt skattepliktig kan anses omfattet av selvinkrimineringsvernet som er innfortolket i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (heretter omtalt som EMK ...