• Analyse av effektene på arbeidsmarkedet som følge av et kraftig oljeprisfall, med spesialisering innenfor arbeidsledighet og oljeprisfallet i 2014 

   Hafsmo, Kristian; Kroup, Poya; Tran, Duy kim Huynh (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven bygger på data om hvordan arbeidsmarkedet i Norge ble påvirket av et kraftig oljeprisfall med utgangspunkt i oljeprisfallet i 2014. Dette er det seneste oljeprisfallet som etterlot seg betydelige ...
  • Arbeidsledighet og automatisering 

   Enoksen, Fredrik Aurbakken; Braut, Jon (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ser vi om det eksisterer en sammenheng mellom teknologisk utvikling og den strukturelle arbeidsledigheten, ettersom vi forutsetter at automatiseringen av arbeidsoppgaver har tiltatt i nyere tid. For å ...
  • Arbeidsledighetstrygdens påvirkning på arbeidstilbud 

   Undheim, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan ledighetstrygd påvirker arbeidstilbudet i de skandinaviske landene, med bakgrunn i økonomisk teori. Mikroøkonomisk teori hevder at kostnaden forbundet med å være arbeidsledig ...
  • ”Bad banking, bad policy and bad luck” – En case-studie av Islands lille, store finanskrise 

   Stangeland, Håvard Midtun; Thorsen, Andreas; Engebretsen, Sarita (Bachelor thesis, 2016)
   Island var lenge en del av den nordiske suksesshistorien. Landet var preget av politisk stabilitet, lav arbeidsledighet, en solid økonomi og gode levekår. Suksesshistorien fikk seg imidlertid en knekk i 2008, da landet ...
  • Bitcoin - den nye valutaen? 

   Kaspersen, Synne; Solbakken, Ane Emilie Røttereng (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven tar vi for oss det overordnede kryptovalutamarkedet og dets funksjoner, sett opp mot dagens økonomiske system. Vi har utredet et tema for oppgaven, hvor vi i hovedsak forsøker å drøfte hvorvidt Bitcoin ...
  • Bør Skatteetaten benytte seg av nudging for å øke skatteetterlevelsen i Norge? 

   Sørensen, Mari Elise (Bachelor thesis, 2018)
   Forskning har vist at frykten for å bli oppdaget og straffet for skatteunndragelse, bare er en av flere grunner til at mennesker velger å betale skatt. For mange vil skattebetaling oppleves som en samfunnsplikt i tillegg ...
  • Deltid - en trussel for velferden? 

   Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
  • Dypdykk i ledelsesbarometeret 

   Fortun, Daniel Andrê (Bachelor thesis, 2019)
   I det norske arbeidsmarkedet står ledere på inntektstoppen. I 2017 tjente ledere i snitt 38,9 prosent mer enn gjennomsnittlig norsk inntekt. Det Norske Ledelsesbarometeret kartlegger gjennomsnittlig lønn og utviklingen ...
  • Effekten av arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet 

   Eide, Marthe Enger (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å studere effekten av økt arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet. Ved bruk av relevante data estimeres Cobb-Douglas produktfunksjonen med andel arbeidsinnvandr ...
  • Effekten av kortsiktige sjokk i oljeprisen 

   Grydeland, Ingrid Ødegaard; Gjersøe, Fredrikke Oline (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar sikte på å undersøke makroøkonomiske effekter som følge av sjokk i oljeprisen. Dette vil måles ved å analysere hvordan sjokk i oljeprisen påvirker arbeidsledighet i Norge. Sjokkene som studeres ...
  • Eksisterer det en boble i dagens norske boligmarked? 

   Parr, Jonathan (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har jeg sett på relevante teorier og gjort flere forskjellige analyser for å finne svar på om det er en boble i det norske boligmarkedet. For å avdekke en eventuell boble har jeg prøvd å komme ...
  • Empirisk analyse av kjøpekraftsparitet 

   Rønningen, Felix Skarboe (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven dreier seg om Kjøpekraftsparitet, en teori utviklet av den svenske økonom Gustav Cassel tidlig på 1900-tallet. Teorien dreier seg om at valutakurser skal tilpasse seg slik at priser på identiske referansekurver ...
  • En empirisk test av kjøpekraftsparitet 

   Engelsgjerd, Kjetil; Lindberg, Andreas Johan; Emamoddin, Ehsan (Bachelor thesis, 2017)
   Teorien om kjøpekraftsparitet ble popularisert på tidlig 1900-tallet av den svenske økonomen Gustav Cassel. Teorien har lenge vært omstridt, og en har fått blandede resultater ved økonometrisk testing. Første del av ...
  • Er myndighetene underlagt en budsjettskranke? 

   Espeli, Bengt Magne (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven studere jeg effekten av vedvarende offentlige underskudd. Flere land, blant andre, USA, Japan og Storbritannia har med få unntak hatt underskudd i offentlig sektor de siste 30 årene. Gjennom å stille ...
  • Finansielle kriser: Tiltak og reguleringer etter Asiakrisen og Finanskrisen 

   Alavinasab-Jara, Samira; Steen-Pettersen, Pia Emilie; Nilsen, Hanne Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar for seg Asiakrisen og Finanskrisen med særlig fokus på hva man lærte av disse krisene og reguleringer de har medført. Vi skal ta for oss relevant teori knyttet til finansielle kriser og krisemodeller. I ...
  • Finanskrisen 2007-2010 : En analyse av de viktigste årsaken - og amerikanske 

   Nguyen, Mai Linn; Paulsen, Henrik Myrhaug; Nergård, Thea Kristine Skilbrei (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i samfunnet henger ...
  • Følger renten på 10-årige statsobligasjoner i Tyskland den tilsvarende renten i USA, og hvorfor er dette eventuelt tilfellet? 

   Hebnes, Sven Erik; Benestad, Eskild (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg rentebevegelsene på 10-årige statsobligasjoner i USA og Tyskland de siste 20 årene. Problemstillingen bygger på en hypotese om at den 10-årige renten i Tyskland følger den tilsvarende renten i ...
  • Har inflasjonsstyrte land oppnådd sine pengepolitiske mål? 

   Mjelde, Ulrik Larssønn; Ingvaldsen, Sebastian Ødegård (Bachelor thesis, 2021)
   Inflasjonsstyring har gradvis blitt en viden brukt pengepolitisk styringsform i mange økonomier i verden. New Zealand var det første landet som innførte inflasjonsstyring i 1989 og det er deres erfaringer som har lagt ...
  • Hovedfaktorene som påvirket den regionale boligprisutviklingen i Oslo med Bærum, Bergen, Trondheim og Stavanger fra 2005 - 2018. 

   Hamang, Snorre Hveding (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven ønsker en å finne ut hvilke påvirkningsfaktorer som har vært mest betydningsfulle for boligprisutviklingen i Norge på et regionalt nivå, de siste ti til femten årene. For å kunne se nærmere på denne ...
  • Hva driver boligprisene i Norge? Og hvordan er utsiktene for førstegangskjøpere? 

   Andreassen, Ida Johansen; Reiersen, Silje Eriksrud (Bachelor thesis, 2021)
   Boligmarkedet er et komplekst marked og har stor innvirkning på den økonomiske aktiviteten i landet. Det er dermed interessant å se på hvilke makroøkonomiske faktorer som står bak boligprisen. Formålet med denne oppgaven ...