Show simple item record

dc.contributor.authorKjellgreen, Trude
dc.contributor.authorMyhre, Per Olav
dc.contributor.authorOpsahl, Kristina
dc.date.accessioned2012-10-18T11:34:54Z
dc.date.available2012-10-18T11:34:54Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94481
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven tatt for oss områder knyttet til etablering og vekst for konsulentselskapet KO Consulting. KO Consulting er en studentbedrift som driftes av tre studenter ved BI Trondheim, og bedriften leverer konsulenttjenester innenfor strategisk markedsføring til små og mellomstore bedrifter. For å utføre disse oppgavene benyttes studenter og nyutdannede, og oppdatert kompetanse står sentralt. Formålet med oppgaven har vært å kartlegge hvordan KO Consulting på best mulig måte kan skape en solid plattform for å etablere seg og vokse i markedet. Problemstillingen oppgaven har tatt utgangspunkt i er; Hvordan skal KO Consulting etablere seg og vokse innenfor tjenestefeltet strategisk markedsføring?. For å belyse denne problemstillingen har vi i del to av oppgaven benyttet teori som dekker problemstillingens problematikk. Vi har her presentert teori som er relevant for å kunne belyse oppstarts- og markedsutfordringer for bedriften, samt hvordan produkt og konsept kan bidra til en vellykket etablering i markedet. Videre har vi i kapittel tre tatt for oss metode for gjennomføring av undersøkelser. Formålet med undersøkelsene var å kartlegge og lære mer om markedet for våre tjenester, samt potensielle kunders preferanser. Vi kom her frem til at det var hensiktsmessig å benytte oss av både eksplorativt design i form av dybdeintervjuer og læringssamtaler, og deskriptivt design i form av spørreundersøkelse. I kapittel 4 har vi presentert resultatene fra undersøkelsene. Gjennom dybdeintervjuene og læringssamtalene fikk vi indikasjoner på at små og mellomstore bedrifter ofte har mangelfull kompetanse innen marked, og at det finnes solid potensiale for en bedrift basert på studenter og nyutdannede. Av faktorer som skal til for å lykkes kom viktigheten av å spesialisere seg godt frem, og det å ha en tydelig profil på bedriftens kompetanse anses som viktig. Respondentene ga uttrykk for at det vil være godt mulig å få fotfeste i markedet dersom man evner å kombinere en kvalitetstjeneste med litt lavere priser enn hva som er tilfelle i dagens marked. Tidligere kunder oppga at KO Consulting leverte svært bra i forhold til kriteriene de vektla ved valg av konsulenter, og i stor grad oppfylte forventningene de hadde til tjenesteleveransen. Gjennom spørreundersøkelsen avdekket vi en gruppering som utgjør et potensielt segment, i stor grad bestående av bedrifter innen bygg og anlegg og teknisk virksomhet. Grupperingen kan kjennetegnes ved at de i liten grad har benyttet seg av konsulenttjenester tidligere, i stor grad tror de kommer til å benytte seg av de tjenestene vi kan tilby i fremtiden, er positive til å benytte studenter, og i gjennomsnitt er villige til å betale mellom 501-600 kroner i timen. I kapittel fem har vi drøftet teori, funn i undersøkelsene og empiri, før vi i oppgavens siste del har konkludert og oppsummert innholdet i oppgaven ut i fra viktige deler i oppstartsfasen og faktorer rundt tjenestene. Under viktige faktorer for oppstartsfasen har vi kommet frem til at vi gjennom en blue ocean-strategi vil skape verdiinnovasjon gjennom kostnadssparing og økt kjøpeverdi for kunden, noe som igjen fører til at vi kan tilby skreddersydde tjenester til et nytt marked. Vi har funnet ut at det finnes grobunn for vår idé, og vi ønsker å utnytte oss av små og mellomstore bedrifters mangel på økonomiske, tidsmessige og markedsmessige ressurser. Når det gjelder marked har vi valgt å rette oss spesielt mot bedrifter innenfor bygg og anlegg og teknologi, da disse bransjene har utmerket seg i forhold til undersøkelsene vi har gjort. Vi mener også at vi gjennom å definere et klart segment kan spisse markedsføringen for å treffe målgruppen bedre. Bedriften er i dag organisert som en prosjektbedrift, og bedriftens grunnleggere innehar roller som både daglig ledelse og styre. Vi ser det som hensiktsmessig å få på plass et kompetent styre, slik at den daglige ledelsen kan ta seg av driften av selskapet. Kompetansen og drivkreftene til bedriftens innehavere oppfattes som tilfredsstillende og hensiktsmessige, og vi tror grunnleggerne har gode forutsetninger for å drifte KO Consulting fremover. Når det gjelder tjenestene KO Consulting skal tilby har vi kommet frem til at markedsanalyse og digital kommunikasjon er det som vil være mest hensiktsmessig. Dette på bakgrunn av dybdeintervjuene, markedsundersøkelsene, forutsetningene til bedriftens innehavere og det bedriftens medarbeidere ønsker å jobbe med. En svært viktig del av tjenesteleveransen er selve prosessen rundt prosjektarbeidet, og nytteverdi, skreddersøm, effektivitet, kompetanse og profesjonalitet blir svært viktige faktorer for tjenestene som skal tilbys. For å markedsføre tjenestene ønsker vi å rette oss direkte mot målgruppen, og vil blant annet gjøre dette ved deltakelse på messer, bransjesamlinger, konferanser, bedriftsforum og lignende, aktiv bruk av nettside og blogg, PR, direkte kontakt via telefon og mail, samt presentasjoner i forbindelse med møter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbedriftsutvikling SMB små og mellomstore bedrifter
dc.titleKO Consulting : etablering og vekstno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record