Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSperstad, Jenny J.
dc.contributor.authorDrabløs, Erica
dc.date.accessioned2010-10-15T11:45:47Z
dc.date.available2010-10-15T11:45:47Z
dc.date.issued2010-10-15T11:45:47Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94447
dc.descriptionBacheloroppgave i Eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractDenne oppgaven er en teoretisk og juridisk oppgave. Vi har i denne oppgaven tatt opp etikk og god meglerskikk, og sett på om disse begrepene har forandret seg over tid. For å eksemplifisere dette har vi brukt dommen, Rt-1995-1350. Problemstillingen vår ble ut i fra dette kort fortalt å se på om begrepet god meglerskikk har forandret seg fra gammel til ny lov. I oppgavens del 1 så vi først på etikk generelt og tok opp hovedtrekkene i noen etiske teorier. Vi brukte her fagbøker om etikk som litteratur. Videre i del 1 så vi på begrepet god meglerskikk. Vi forklarte begrepet generelt og såg på hvilke instanser som er med på å gi begrepet betydning. Vi tok for oss og ga en gjennomgang av de institusjonene som har innflytelse på begrepet, som f.eks. Reklamasjonsnemnda, Finanstilsynet, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerrådet. Vi tok også her for oss eksempler på saker som har vært oppe i Reklamasjonsnemnda og Finanstilsynet for å belyse hvordan disse virker i praksis. Vi benyttet oss her av forskjellig litteratur: Doktoravhandling av Trygve Bergsåker, Norges Eiendomsmeglerforbunds håndbok 2010 og aktuelle nettsider. I del 2 skrev vi om temaene statsforvaltning og utviklingen i lovbestemmelsene knyttet til eiendomsmeglerbransjen. Vi så her først på hvordan en lov blir til. Til dette brukte vi faglitteratur om juridisk metode og www.tinget.no da det er foretatt endringer i lovbehandlingen som ikke kom frem av faglitteraturen. Vi såg også på hvordan domstolene i Norge er bygd opp, hvor vi benyttet oss av samme litteratur. Til slutt i del 2 skrev vi om forandringer som er skjedd fra de gamle eiendomsmeglingslovene og til dagens lov. Til dette benyttet vi oss av en boken «På begges side» som er gitt ut av NEF. I oppgavens tredje og siste del tok vi for oss Rudi-dommen og kom med en konklusjon på oppgaven. Vi skrev først en gjennomgang av hovedpunktene i dommen, som vi fant på www.rettsdata.no. Etter dette kom vi med en oppsummering av det vi hadde skrevet om etikk som vi knyttet opp mot god meglerskikk og utvikling i disse. Vi gjorde deretter det samme med hensyn på bransjens historie og utvikling. Til dette brukte vi teorien vi hadde kommet frem disse to begrepene har forandret seg fra gammel til ny lov. Det siste formålet vil altså eksemplifiseres gjennom Rt-1995-1350. For å finne ut av disse temaene vil vi bruke faglig relevante bøker om eiendomsmegling og etikk. Vi vil også i stor grad se på forarbeidet til ny og dels gammel lov og avgjorte dommer. Lov om eiendomsmegling 2007 er selvfølgelig underliggende for hele oppgaven. Vi vil prøve å bruke den informasjonen vi finner til ikke bare å gjengi informasjon men til å gjøre oss noen egne tanker rundt temaene. I oppgavens første og andre del blir det mest beskrivelse og teori mens vi i oppgavens tredje del vil drøfte og komme med egne mulige forklaringer og observasjoner på bakgrunn av litteratur og kilder som er forklart i del 1 og 2. I oppgavens siste del vil vi konkludere med det vi har funnet ut gjennom oppgaven å si noe om hvordan begrepet god meglerskikk har forandret seg og ut ifra dette si noe om utfallet av Rudi-dommen, Rt-1995-1350. Oppgaven vår dreier seg hovedsaklig om god meglerskikk og etikk. For å avgrense og få en rød tråd gjennom oppgaven vil vi bruke Rudi-dommen til å eksemplifisere god meglerskikk og etikk, vi håper at dette vil gjøre oppgaven mer interessant og sammenhengende. Problemstilling: Har begrepet god meglerskikk og de etiske krav man stiller til eiendomsmeglere endret seg fra gammel til ny lov og vil anvendelse av den nye loven i så fall ha ført til en endring av Rudi-dommens utfall, dersom den nye loven hadde vært virksom da dommen falt. Grunnen til at vi ønsker å diskutere dette ut fra et etisk ståsted er at vi er opptatt av å finne ut av hva slags etiske føringer som ligger i begrepet "god meglerskikk" og om dette kan sies å endre seg over tid. Vi mener at det er prinsipielt viktig å få klarhet i dette da eventuelle etiske endringer over tid også kan innebære rettslige og juridiske konsekvenser for meglere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subject
dc.subjecteiendomsmegling
dc.titleGod meglerskikk. Et etisk begrep i utvikling?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel