• Norges Bank Watch 2002: An Independent Review of Monetary Policy and Institutions in Norway 

   Svensson, Lars E.O.; Houg, Kjetil; Solheim, Haakon O.Aa.; Steigum, Erling (Research Report, Research report, 2002)
   The Centre for Monetary Economics (CME) at the Norwegian School of Management BI has for the third time invited a committee of economists for Norges Bank Watch, with the objective to evaluate the monetary-policy regime in ...
  • Structural changes in the organisation of world trade and implications for the shipping industry 

   Bjørnland, Dag; Hernes, Tor; Omtvedt, Petter C. (Research Report, Research report, 2002)
   The report documents the results of a research and technical development (RTD) project focusing on the implication for the shipping industry of structural changes in the organisation of world trade. Among the many driving ...
  • Boken – verneverdig eller livskraftig? 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2002)
   Utredningen tar sikte på å undersøke om de tiltak som er truffet i Norge for å beskytte bokens stilling i markedet, i første rekke den såkalte bransjeavtalen og momsfritaket for bøker, har hatt de ønskede resultater. For ...
  • Prestasjonskultur i kunnskapsadhokratier: motivasjon, koordinering og effektivitet i moderne kunnskapsvirksomheter 

   Andersen, Svein S.; Sæther, Øyvind (Research Report, Research report, 2002)
   Kunnskapsintensive virksomheter er ofte kjennetegnet av høy utviklings- og endringstakt i forhold til operative oppgaver og mål. I slike virksomheter vil bruk av tradisjonelle mekanismer for integrasjon, hierarkisk styring ...
  • Supply chain management: en flerdisiplinær studie av integrerte forsyningskjeder 

   Persson, Gøran; Grønland, Stein Erik (Research Report, Research report, 2002)
   Studiens formål: Prosjektet Supply Chain Management, Ledelse av integrerte forsyningskjeder, har hatt flere forskjellige formål. For det første ønsker vi med dette prosjektet å knytte sammen noen relevante og eksisterende ...
  • Mediemakt og mediemonopol 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten inneholder to arbeider med nært slektskap til hverandre: 1. Mediemakt, bransjemakt, markedsmakt 2. Mediepolitikken og det lokale monopol I det første arbeidet blir det gitt en empirisk beskrivelse og ...
  • Kan konkurranse bidra til lavere legemiddelpriser?: en evaluering av myndighetenes prisregulering 

   Dalen, Dag Morten (Research Report, Research report, 2002)
   Reformene i legemiddelmarkedet de senere årene er synlige for de fleste. Apotekene er blitt flere, de er mer tilgjengelige, og de har utviklet et nytt og mer forbrukervennlig butikk-konsept. Markedet er i dag kjennetegnet ...
  • The Listed Events regulation - are sporting events really that important? 

   Solberg, Harry Arne (Research Report, Research report, 2002)
   This article evaluates the rationale behind the Listed Events regulation, which objective is to protect major sporting events from being broadcasted exclusively on TV-channels with restricted penetration. It presents rating ...
  • Effekter av FoU: en studie av maritimt næringsliv i Norge 

   Jakobsen, Erik W.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Lien, Lasse B. (Research Report, Research report, 2002)
   I rapporten presenterter vi et teoretisk rammeverk for test av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske effekter av forskning og utvikling. Også det generelle bildet av FoU-aktivitet i norsk næringsliv, basert på samtlige ...
  • ICT, learning & value creation: strategies missing? 

   Welle-Strand, Anne; Tjeldvold, Arild (Research Report, Research report, 2002)
   What are effects of the ICT-revolution on the organising of learning within universities and corporations and on the “learning relations” between corporations and universities? The pilot study has responded to this question ...
  • En reguleringshistorisk skisse av jordbrukssektoren, 1970-2000 

   Espeli, Harald (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten tar for seg utviklingen av den norske jordbrukssektorens ulike reguleringsregimer de siste 30 år. Utfra en historiefaglig synsvinkel beskrives og analyserer reguleringene innenfor en rekke delmarkeder av betydning ...
  • Innovasjonssystemet i TINE Gruppa og Norsk Kjøttsamvirke BA 

   Ørjasæter, Nils-Otto (Research Report, Research report, 2003)
   Rapporten tar opp problemstillinger vedrørende Tine Gruppa og Norsk Kjøtt som innovasjonssystem. I tillegg diskuteres mulighetene som ligger i en videreutvikling av dette systemet. En rekke undersøkelser konkluderer ...
  • Samvirkebeskatningen i Norge på 1900-tallet: En historisk analyse av den politiske debatten, regelverket og ligningspraksis med hovedvekt på landbrukssamvirke og forbrukerkooperasjonen 

   Espeli, Harald (Research Report, Research report, 2003)
   Utfra en historiefaglig synsvinkel beskriver og analyserer rapporten utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak ...
  • Informasjonsadferd og internasjonalisering 

   Solberg, Carl Arthur (Research Report, Research report, 2003)
   Formålet med studien er å identifisere og analysere kritiske faktorer som i eksportør - partnerkjeden påvirker eksportørens resultater i markedet. Spesiell vekt er lagt på den rolle som markedspartneren spiller i ...
  • Privat arbeidsformidling 

   Moen, Espen R.; Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2003)
   I denne rapporten diskuteres hvorvidt offentlig finansiert privat arbeidsformidling kan være et egnet virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Videre analyseres mulige effekter av å introdusere aktivitetsbasert finansiering ...
  • Fastlegereformen: En analyse av fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbud 

   Grytten, Jostein; Skau, Irene; Sørensen, Rune Jørgen; Aasland, Olaf G. (Research Report, Research report, 2003)
   Fastlegereformen ble innført 1. juni 2001, og rapporten belyser effekter av reformen. Analysene bygger på to omfattende spørreundersøkelser blant allmennleger. Den første ble gjennomført før reformen i 1998, og den andre ...
  • Næringsutvikling i norsk jordbruksvaresektor: Kommersialisering av teknologiske nisjer 

   Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2003)
   Denne rapporten utgjør den teknologiorienterte delen av fase 2 av forskningsprosjektet ”Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, ...
  • Regulering av kringkasting i Norge: Hvorfor – hvordan – hva har resultatene vært? 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen tar sikte på å besvare tre spørsmål: a) hva har formålet med kringkastingsreguleringen vært, b) hvilke regulerings- eller styringstiltak er iverksatt og c) hvilke virkninger har politikken hatt? Det synes ...
  • Markedet og de kulturelle verdier 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen omfatter fire kultur- eller medienæringer, “scenenæringen” (teater , opera- og ballettforestillinger og konserter), boknæringen, avis-næringen og kringkastingsnæringen. Noen av disse næringene produserer det ...
  • Greening of Nordic electricity industry: policy convergence and diversity 

   Midttun, Atle; Gundersen, Mari Hegg; Koefoed, Anne Louise (Research Report, Research report, 2003)
   With a comparative focus on policy similarity and diversity, this report comes out of the project named “The Energy- related Environmental Policy Game” financed by Norwegian Research Council , Industry and Energy and the ...