• The Listed Events regulation - are sporting events really that important? 

   Solberg, Harry Arne (Research Report, Research report, 2002)
   This article evaluates the rationale behind the Listed Events regulation, which objective is to protect major sporting events from being broadcasted exclusively on TV-channels with restricted penetration. It presents rating ...
  • Effekter av FoU: en studie av maritimt næringsliv i Norge 

   Jakobsen, Erik W.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Lien, Lasse B. (Research Report, Research report, 2002)
   I rapporten presenterter vi et teoretisk rammeverk for test av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske effekter av forskning og utvikling. Også det generelle bildet av FoU-aktivitet i norsk næringsliv, basert på samtlige ...
  • Mer penger eller mer for pengene?: organisering og finansiering av norske sykehus 

   Dalen, Dag Morten; Grytten, Jostein; Sørensen, Rune Jørgen (Research Report, Research report, 2002)
   Sykehussektoren har et betydelig potensial for økt kostnadseffektivitet, og vår forståelse er at høyere kvalitet og bedret tilgjengelighet kan oppnås uten en like sterk vekst i helseutgiftene. Gjentatte og store ...
  • Norges Bank Watch 2002: An Independent Review of Monetary Policy and Institutions in Norway 

   Svensson, Lars E.O.; Houg, Kjetil; Solheim, Haakon O.Aa.; Steigum, Erling (Research Report, Research report, 2002)
   The Centre for Monetary Economics (CME) at the Norwegian School of Management BI has for the third time invited a committee of economists for Norges Bank Watch, with the objective to evaluate the monetary-policy regime in ...
  • Boken – verneverdig eller livskraftig? 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2002)
   Utredningen tar sikte på å undersøke om de tiltak som er truffet i Norge for å beskytte bokens stilling i markedet, i første rekke den såkalte bransjeavtalen og momsfritaket for bøker, har hatt de ønskede resultater. For ...
  • Perspektiver for norsk jordbruksvaresektor 

   Olsen, Per Ingvar; Gripsrud, Geir (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten diskuterer situasjonen for den norske jordbruksvaresektoren i et overordnet strategisk perspektiv. Perspektivet tar utgangspunkt i fire ulike fokus: 1) Den internasjonale ny-liberale transformasjonen av økonomiske ...
  • Risikoens former: en analysestrategisk tilnærming til studiet av matsikkerhet 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten gir en samlet oversikt over ulike analysestrategiske tilnærminger til studiet av risiko i forbindelse med mat. Det opereres med såkalte ”distinksjoner” for å illustrere hvordan ulike sentrale bidragsytere til ...
  • Structural changes in the organisation of world trade and implications for the shipping industry 

   Bjørnland, Dag; Hernes, Tor; Omtvedt, Petter C. (Research Report, Research report, 2002)
   The report documents the results of a research and technical development (RTD) project focusing on the implication for the shipping industry of structural changes in the organisation of world trade. Among the many driving ...
  • Statsmakt og mediemakt 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten inneholder fire essays om to mediepolitiske tema: Statens tiltak for å begrense eierkonsentrasjon i mediene, og dens bebudede tiltak for å fravriste eierne kontrollen med innholdet i sine egne medier. Tiltakene ...
  • ICT, learning & value creation: strategies missing? 

   Welle-Strand, Anne; Tjeldvold, Arild (Research Report, Research report, 2002)
   What are effects of the ICT-revolution on the organising of learning within universities and corporations and on the “learning relations” between corporations and universities? The pilot study has responded to this question ...
  • Logistikkutvikling i utenforland 

   Virum, Helge (Research Report, Research report, 2002)
   Politiske prioriteringer og ønskemål sammen med de strategier som velges av brukere og tilbydere av logistikktjenester er de viktigste drivkreftene bak logistikkutviklingen. Landene i Europa utformer i dag mye av politikken ...
  • Worldwide Virtual Ed.?: an empirical study of ICT for and in internationalization processes in a business school 

   Thune, Taran; Welle-Strand, Anne (Research Report, Research report, 2003)
   This report addresses the issues of internationalization and how information and communication technologies are parts of internationalization processes in higher education. It is frequently assumed that Information and ...
  • Regulering av kringkasting i Norge: Hvorfor – hvordan – hva har resultatene vært? 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen tar sikte på å besvare tre spørsmål: a) hva har formålet med kringkastingsreguleringen vært, b) hvilke regulerings- eller styringstiltak er iverksatt og c) hvilke virkninger har politikken hatt? Det synes ...
  • Green electricity trade in the Nordic region: markets, products and transactions 

   Midttun, Atle; Gundersen, Mari Hegg (Research Report, Research report, 2003)
   This report examines the potential for- and institutional framing of green electricity trade in the Nordic region in general and for trade in standardised green products on a commodity exchange in particular. The discussion ...
  • Tillit og mistillit i offentlig risikokommunikasjon : BSE-konflikten og matvaresektoren 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2003)
   Hovedsiktemål med rapporten er å vise hvordan økt offentlig oppmerksomhet omkring risiko-kommunikasjon ikke først og fremst fører til sikker viten, men at kommunikasjonen om ikke-viten forsterkes. Konflikten rundt BSE har ...
  • Privat arbeidsformidling 

   Moen, Espen R.; Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2003)
   I denne rapporten diskuteres hvorvidt offentlig finansiert privat arbeidsformidling kan være et egnet virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Videre analyseres mulige effekter av å introdusere aktivitetsbasert finansiering ...
  • Sikkerhet i risikosamfunnet? 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2003)
   Rapportens utgangspunkt er noen av de problemer matvaresektoren står ovenfor når det gjelder sikker mat til forbrukerne. I Norge er det besluttet opprettet et Mattilsyn som har som formål å se de ulike delene av ...
  • Næringsutvikling i norsk jordbruksvaresektor: Kommersialisering av teknologiske nisjer 

   Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2003)
   Denne rapporten utgjør den teknologiorienterte delen av fase 2 av forskningsprosjektet ”Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, ...
  • Samvirkebeskatningen i Norge på 1900-tallet: En historisk analyse av den politiske debatten, regelverket og ligningspraksis med hovedvekt på landbrukssamvirke og forbrukerkooperasjonen 

   Espeli, Harald (Research Report, Research report, 2003)
   Utfra en historiefaglig synsvinkel beskriver og analyserer rapporten utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak ...
  • Markedet og de kulturelle verdier 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen omfatter fire kultur- eller medienæringer, “scenenæringen” (teater , opera- og ballettforestillinger og konserter), boknæringen, avis-næringen og kringkastingsnæringen. Noen av disse næringene produserer det ...