Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEngerdahl, Malin
dc.date.accessioned2024-02-13T08:50:28Z
dc.date.available2024-02-13T08:50:28Z
dc.date.issued2022-12-09
dc.date.issued2022-12-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3117148
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractLiv- og pensjonsforetak har siden 2012 hatt anledning til å kreve et særskilt skattemessig sjablongfradrag i sin inntekt. Sjablongfradraget er forskriftsfestet, og hadde sitt opprinnelige utspring i at fritaksmetoden ikke gjaldt realiserte inntekter fra objekter under fritaksmetoden, så langt disse objektene var eiet gjennom kundemidlene i liv- og pensjonsforetak. Samtidig var aksjeinntekter som ble opptjent i selskapsmidlene omfattet av fritaksmetoden. Ettersom selskapet for visse tilfeller har rett på en andel av overskuddet i kundeporteføljene, var formålet med sjablongfradraget å korrigere for unntaket fra fritaksmetoden for å likestille beskatningen av dette overskuddet med selskapsmidlenes øvrige inntekter. Med virkning fra inntektsåret 2018 gjennomgikk skattereglene for liv- og pensjonsforetak en vesentlig endring. For beskatning av kundemidlene, innebar lovendringen blant annet at skattleggingen skal foretas i samsvar med regnskapslovgivningen. Kundemidlene følger således et eget skatteregime. Dette var et forsøk på å rette opp tidligere skjevheter i beskatningen av disse foretakene. Sjablongregelen for liv- og pensjonsforetak ble videreført i det nye skatteregimet, men ble i forbindelse med lovendringen flyttet til nye forskriftshjemler. Og selv om lovgiver gikk grundig til verks når de nye skattereglene skulle utformes, ble sjablongregelen viet nokså lite oppmerksomhet. Denne oppgaven viser at beregningen av sjablongfradraget i det nye skatteregimet byr på en del uavklarte problemstillinger. Problemstillingen for denne oppgaven er således valgt på bakgrunn av en antakelse om at rettsoppfatningen knyttet til beregning av sjablongfradraget i årene etter 2018 er uklar. I oppgaven vil beregningen av sjablongfradraget i det nye skatteregimet drøftes i lys av formålet, forarbeider, ordlyd og reelle hensyn. Videre vil ulike alternative måter å tolke sjablongregelen på eksemplifiseres og analyseres. Det må presiseres at beskrivelsen av forsikringsvirksomhet og de regneeksempler som fremgår i oppgaven, bevisst er forenklet.en_US
dc.languagenob
dc.publisherHandelshøyskolen BI
dc.subjectskatterettno_bokmål
dc.subjectavgiftsrettno_bokmål
dc.titleBeregning av sjablongfradraget for liv- og pensjonsforetak FSFIN §§ 8-5-1 – 8-5-2
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel