Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOsland, Julie
dc.contributor.authorSeim, Silje Oksholen
dc.date.accessioned2020-10-16T12:14:13Z
dc.date.available2020-10-16T12:14:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683363
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractSamfunnsmessige utfordringer vil prege fremtiden og det er et økende behov etter innovative løsninger. Offentlig sektor kan etterspørre innovasjon gjennom sine prosjekter «anskaffelser av innovasjon». Etter å ha gjennomgått teori og artikler som omhandlet innovative prosjekter, oppdaget vi at offentlige anskaffelser av innovasjon er en krevende og omfattende prosess. Vi har valgt å identifisere faktorer som vil ha betydning for anskaffelsen, uavhengig av prosess. Etter en gjennomgang av anskaffelsesmetodikken, har vi innhentet relevant prosjektteori og koblet dette mot hverandre. Vi oppdaget det var en sammenheng mellom prosjektlitteratur og utgitte rapporter. Vi konkluderte med at «offentlige anskaffelser av innovasjon» karakteriseres som et prosjekt og dermed kunne vi benytte prosjektlitteraturen. Innovative prosjekter er risikofylt og det må foreligge grunnleggende faktorer for å drive med innovasjon. Vi fant betydningen av individuelle vurderinger og hvordan et godt samarbeid med leverandørene økte muligheten for prosjektsuksess. Vi formulerte problemstillingen følgende: “Hvordan kan offentlig sektor fremme innovasjon i sine anskaffelsesprosjekter?” Problemstillingen er komplisert og berører mange fagområder. Vi utviklet derfor tre forskningsspørsmål som ville besvare den. Etter gjennomgangen av sekundærdata, oppdaget vi at det finnes få studier og litteratur som kombinerer prosjektledelse og offentlige innovative anskaffelser. Dette er fordi det generelt mangler studier og forskning innen tematikken. På bakgrunnen av dette valgte vi å benytte eksplorativ tilnærming, som anbefales for saksområder hvor det finnes lite informasjon fra før. Vi valgte en kvalitativ undersøkelse og benyttet dybdeintervjuer for å innhente primærdata. På denne måten har vi innhentet bakenforliggende informasjon, som har underbygget vår konklusjon. Under forskningsprosessen fant vi kriterier som skapte et grunnlag for innovative prosjekter: usikkerhet, individuelle vurderinger og samarbeid. Videre ga dybdeintervjuene oss datamateriale som vi kategoriserte under fem kategorier: interne faktorer, risiko, muligheter, barrierer for samarbeid og risikoreduserende tiltak. Intervjuobjektene som deltok har tilhørighet i både private og offentlige virksomheter i Norge. Intervjuobjektene har lang erfaring og høy kompetanse innen innovasjon og anskaffelser. Denne utredningen vil styrke problemstillingen og belyse den fra flere synsvinkler. Dermed vil denne undersøkelsen skape et realistisk bilde over problemstillingen og dens konklusjon. Gjennom forskningen har vi klart å identifisere ulike faktorer som kan være hemmede på innovasjon. Basert på faktorene ble det utarbeidet anbefalte tiltak som kan fremme innovasjon i offentlig sektor: • Kompetanseheving • Økt satsning på innovasjon fra offentlige myndigheter • Forenkle regelverket • Erfarne innkjøpere og prosjektledere • Profesjonalisere offentlige anskaffelser • Bedre samarbeidet med leverandører og inkludere dem i utvikling av nye konsepter Disse tiltakene vil lette prosessen og gjøre det enklere både for det offentlige og leverandørene å gjennomføre offentlige anskaffelser av innovasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.titleOffentlige anskaffelser av innovasjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel