Show simple item record

dc.contributor.authorFrihagen, Jakob Frihagen
dc.date.accessioned2019-10-02T08:11:57Z
dc.date.available2019-10-02T08:11:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619773
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne utredninger er å gå i dybden på en bedrift for å studere regnskap, driften og andre forhold som påvirker bedriftens økonomiske forhold, for deretter å gjøre en verdsettelse av bedriften. Problemstillingen knyttet til oppgaven lyder som følger: Hva er verdien av egenkapitalen til Grieg Seafood ASA per 31.12.2018 Utredningen min består i hovedsak av 14 kapitler, men kan grovt deles inn i fem hoveddeler der første del beskriver konsernet og bransjen det befinner seg i, for deretter å redegjøre for underliggende metode og verdsettelsesmodeller som blir anvendt. Del 2 tar for seg intern- og eksternanalysen knyttet til selskapet, driften og bransjen. Internanalysen avdekker styrker og svakheter. Herunder et potensielt konkurransefortrinn knyttet til de finansielle og de organisatoriske resursene. Mens eksternanalysen synliggjør muligheter og trusler. De største muligheten er knyttet til økt etterspørsel, mens de største truslene vil være knyttet til miljømessige og biologiske forhold med tanke på laksen. Videre beskriver analysen at konsernet befinner seg i en bransje med moderat konkurranse der kundene har høy forhandlingsmakt. Del 3 utgjør regnskapsanalysen. Her blir regnskapsmessige nøkkeltall presentert fortløpende med tilhørende grafer for sammenlignbare selskaper i bransjen. Ut i fra modellene kan vi se at Grieg Seafood har god inntjening baser på EKR, da den ligger i gjennomsnitt over TKR i perioden. Ser vi på likviditetsanalysen ser vi at Grieg har god likviditetsgrad 1, men dårlig likviditetsgrad 2 som skyldes at store mengder biomasse i varelageret utgjør mye av omløpsmidlene. I soliditetsanalyser ser vi videre at Grieg har jevn egenkapitalandel som gir økonomisk fleksibilitet, men at gjeldsgraden er ganske fluktuerende. Del 4 tar for seg selve verdsettelsen og forteller hvordan den gjennomføres. dessuten presenteres reformulert balanse, reformulert resultatregnskap og predikerte fremtidige regnskapsposter som skal anvendes i kontantstrømanalysen i henhold til FCFNDM modellen. I siste del finner jeg avkastningskravet til egenkapitalen på 8,2% og veid gjennomsnittlig kapitalkostnad på 6,22%, som videre anvendes for å finne terminalverdi, og til slutt Enterprise Value. Deretter trekkes netto rentebærende gjeld fra, så jeg står igjen med verdien av egenkapitalen til Grieg Seafood per 31.12.2018 på 32.573.602 TNOK. Avslutningsvis underbygges beregningen min av en følsomhetsanalyse ved en Monte Carlo simulering som forteller at verdien av egenkapitalen med 90% sannsynlighet ligger i intervallet mellom 21.928.988 TNOK og 53.448.554 TNOK. Det mest sannsynlige utfallet på 30.278.476 TNOK avviker fra FCFNDM-modellen med 2.295.126 TNOK.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonnominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Grieg Seafoodnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record