Show simple item record

dc.contributor.authorNaavik, Sondre Hov
dc.contributor.authorFyllingen, Benjamin
dc.date.accessioned2018-11-16T14:28:07Z
dc.date.available2018-11-16T14:28:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573223
dc.descriptionBacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractInnherred Renovasjon IKS skal introdusere en femte avfallsfraksjon for glass og metall, som vil føre til en overgang fra dagens bringeordning til en henteordning. Målet er at henteordningen skal øke gjenvinningen av glass og metall. Ledelsen har foreløpig ikke redegjort for hvilke konsekvenser overgangen vil medføre. Formålet med oppgaven har vært å undersøke verdikjeden til Innherred Renovasjon med fokus på deres innsamlingssystem. Henteordningen er planlagt å implementeres i løpet av 2018, og det er derfor ønskelig å finne ut hvordan overgangen vil påvirke innsamlingens transportkostnader og miljøeffekt. Analysene er foretatt på to av standardrutene til Innherred Renovasjon, én sentrumsrute og én perifer rute, som begge er representative for de øvrige rutene. Problemstillingen for denne oppgaven lyder som følger: «Hvordan vil introduksjon av en ny fraksjon med (glass/metall) påvirke transportkostnadene og miljøeffekten i en gitt renovasjonsløsning» I kapittel 1 og 2 innledes det først kort om selskapet og dets situasjon, oppgavens begrensninger, og bakgrunn for oppgaven. I kapittel 3 fokuserer oppgaven på miljøaspektet og de transportproblemene som oppstår ved en renovasjonsløsning. Her blir det redegjort for de ulike faktorene som påvirker CO2 utslippet og transportkostnadene. Det blir diskutert de ulike materialbehandlingsmetodene for de ulike fraksjonene glass, metall og restavfall. Videre i oppgaven har det blitt sett på effekten av denne overgangen til en henteordning, og hvilke faktorer som er av størst betydning ved organiseringen av en renovasjonsløsning. I kapittel 4 blir det redegjort for datagrunnlaget. Datainnsamlingen har hovedsakelig blitt gjort gjennom dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i næringen, tilknyttet organisasjonene Avfall Norge, Sirkel Materialgjenvinning og Østfoldforskning. I tillegg har ulike kommuner som tidligere har gjennomgått samme overgang blitt kontaktet. Det ble satt til side to hele dager med selskapet for å få en dypere forståelse av den daglige driften. Microsoft Excel har blitt benyttet som verktøy for samtlige kalkulasjoner. I kapittel 5 beskrives selskapets nåsituasjon, og deres nåværende løsninger rundt innsamling og transport. I kapittel 6 blir det skissert ni ulike løsninger som simulerer på ulike hentefrekvenser, distanser og volumfordelinger på avfallsbilene. Vi har hovedsakelig sett på CO2 utslippet, transportkostnadene og de tonnkostnadene som forårsakes av løsningene. Deretter har vi kort redegjort for hvordan oppgaven kan løftes opp på bransjenivå, ved en kort diskusjon om en generell bransjemodell for innsamlingssystemer til Kommune-Norge. I kapittel 7 konkluderes det med løsningen som gir lavest økte kostnader og CO2- utslipp sammenlignet med de andre løsningene. Det blir her tatt hensyn til økningen i inntekter som følge av økt innsamling, og hvilken miljøeffekt denne økte innsamlingen har på miljøet. Anbefaling Løsningen vi har valgt å anbefale for Innherred Renovasjon er løsning 8 (L8). L8 vil føre til en relativt lav økning i kostnader, og en vesentlig økning i klimagevinst til tross for mertransport som følge av introduksjonen av en ny fraksjon. Resultat På sentrumsrutene førte L8 til en kostnadsøkning på 169.536,06 kr som er 0,73% over dagens løsning, medberegnet merinntektene fra økning i gjenvinning. Klimagevinsten på 408.097,3 kg CO2 sparte utslipp ved sentrumsruten tilsvarer 225.087 kjørte km. med bilen som benyttes på ruten. Tilsvarende for perifere ruter var kostnadsøkningen på 106.242,06 kr som er en stigning på 0,55% sammenlignet med dagens løsning, medberegnet merinntektene fra økning i gjenvinning. I dette tilfellet var klimagevinsten på 397.152,3 kg CO2, sparte utslipp som tilsvarer 205.626 kjørte km. med bilen som benyttes på ruten (vedlegg, 10).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectlogistikkledelsenb_NO
dc.subjectsupply chain managementnb_NO
dc.titleHvordan vil introduksjon av en ny fraksjon med (glass/metall) påvirke transportkostnadene og miljøeffekten i en gitt renovasjonsløsning?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record