Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLystad, Magnus
dc.contributor.authorGjerde, Kristoffer
dc.date.accessioned2017-11-17T09:54:47Z
dc.date.available2017-11-17T09:54:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466853
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager bærer per i dag preg av mangel på optimal vareplassering, varemottak, pakkeprosess, ressursstyring, hjelpemidler, orden og system, noe som forhindrer effektivitetsforbedringer. I tillegg kan samspillet mellom lageret og administrerende direktør, selgere og butikken forbedres. Magnor Glassverk har nylig startet med implementeringen av lean i bedriften, men prosessen har ikke kommet veldig langt. Oppgaven har derfor sett på Magnor Glassverks utfordring med å forbedre denne prosessen, og knyttet det opp mot etablert lean teori og verktøy. Ønsket er å se om det kan gi effektivitetsforbedringer og en arbeidskultur med kontinuerlig forbedringstankegang. Ut i fra dette har vi utarbeidet følgende problemstilling for vår casestudie: «Hvordan kan Magnor Glassverk bruke lean-filosofiens prinsipper og verktøy for å oppnå produktivitetsforbedringer, samt en arbeidskultur der kontinuerlig forbedring foregår på alle nivåer i bedriften?» Oppgaven er avgrenset til å omhandle hovedlageret. Innhenting av data og analysene er gjennomført i tidsperioden februar til og med mai 2017. Begrensningen i tid førte til at vi ikke kunne måle eller analysere resultatene av tiltakene. I første del har vi utdypet bakgrunn for valg av problemstilling og casestudiens avgrensning. I tillegg redegjør vi for teorifundamentet og valg av metode. Videre beskriver vi situasjonen til Magnor Glassverk, både historisk og i dag. I metodekapittelet har vi redegjort for valg av metode og forskningsdesign for å kunne gjennomføre casestudiet. Her går vi gjennom formålet, og hva slags tilnærming vi har valgt. Datainnsamlingen er hovedsakelig gjort gjennom deltakende observasjon, observasjon og intervjuundersøkelser. Videre vil det teoretiske rammeverket presenteres i fire deler: «konsept», «leanverktøy », «lean i lagerstyring» og «kritikk av lean». «Konsept» innebærer hva logistikk og lagerstyring er. Vi vil også forklare lean-teoriens historie, og dens fem grunnleggende prinsipper. Lean-verktøy delen tar for seg viktige verktøy som kan BTH 36201 0944526 0974173 v brukes til å implementer lean, blant annet «de syv muliggjørerne», «leanbrukervennlighet », «5S», «PDCA-hjulet og A3», «visuell styring» og «gemba walk». Lean i lagerstyring tar for seg lean-tankegangen, og redegjør for hvordan målstyring kan brukes på en hensiktsmessig måte. Til slutt i teorikapittelet går vi inn på kritikk og utfordringer knyttet til å implementere lean. I analyse- og diskusjonsdelen presenteres og diskuteres sentrale funn i lagerstyringen ved Magnor Glassverk. Dette blir knyttet opp mot det teoretiske rammeverket. Funnene indikerer at lean-filosofien har et stort potensial innenfor flere deler av lagerstyring. Blant annet innen lagerlayout, varemottak, pakkeprosess, orden og system, hjelpemidler og ressursstyring. I tillegg bærer ikke arbeidskulturen preg av kontinuerlig forbedring tankegang, noe vi avdekker gjennom samtaler med administrerende direktør og lagersjef, samt observasjoner. Resultatene av analysen viser at lean-tankegang er svært relevant for lagerstyringen i Magnor Glassverk, og vi kommer med flere løsningsorienterte forbedringstiltak basert på funn i analysen og teori vi har funnet. For å oppnå en vellykket implementering, understreker vi viktigheten av at ledelsen går aktivt inn og legger til rette for at lean-filosofien blir en del av lagerstyringen. Gjennomføres de anbefalingene vi har kommet med, vil Magnor Glassverk kunne oppnå effektivitetsforbedringer og kontinuerlig forbedring vil i større grad bli integrert i arbeidskulturen. Lageret vil kunne oppnå en enklere arbeidshverdag, og det vil bli lettere å gjennomføre de ulike arbeidsprosessene ved at lean-tankegang og -verktøy har skapt orden og struktur.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleOm Magnor Glassverk ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel