Show simple item record

dc.contributor.authorOverå, Hans-Magnus
dc.date.accessioned2017-11-14T08:40:30Z
dc.date.available2017-11-14T08:40:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466055
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg undersøkt temaet virkemidler i endringsprosesser. For å dekke mitt ønskede fagområde har jeg valgt følgende problemstilling: ”Hvilke virkemidler motiverer selgere i en organisasjon som er i endring?” I mitt teorifundament belyser jeg temaet endringer og årsaker til motstand mot endring. Jeg har videre fokusert på mine tre antatte virkemidler: Motivasjon, lederstil og kommunikasjon, og utviklet et delspørsmål til hvert av disse. For motivasjon belyser jeg kjente teorier som Maslows behovspyramide og Herzbergs tofaktorteori. For ledelse har jeg vektlagt Hersey og Blanchards modell for situasjonsbestemt ledelse, og vist til hvordan valg av lederstil kan være kritisk for å lykkes i en endringsprosess. Avslutningsvis har jeg sett på kommunikasjon, og hvordan informasjonsflyt er viktig for de ansatte. I metodekapittelet er det brukt en kvalitativ tilnærming. Jeg har gjennomført åtte dybdeintervjuer med tidligere og nåværende selgere fra et norsk telemarketingselskap. Med bakgrunn i dette har jeg laget en semistrukturert intervjuguide, vedlagt i besvarelsen. I utarbeidelse av intervjuguiden la jeg særlig vekt på oppgavens tre antatte virkemidler og hovedtemaene fra teoridelen. Mine funn viser at oppgavens delspørsmål er relevante og interessante for oppgavens problemstilling. Videre framkommer det at motivasjon er et viktig emne som selgerne er opptatt av. Spesielt vektlegges annerkjennelse og ønsket om utviklingsmuligheter. Funn fra emnet lederstil viser viktigheten av situasjonsbestemt ledelse, og hvordan selgerne verdsetter en støttende leder, men ser viktigheten av å kombinere en styrende og støttende lederatferd. Til slutt kommer det fram hvordan informativ kommunikasjon er viktig for å skape trygghet og redusere den uformelle kommunikasjonen internt. Ved bearbeiding og analysering av datamaterialet framkom det også noen interessante tilleggsfunn om arbeidsmiljø og involvering. Disse vil sammen med mine tre antatte virkemidler kunne bidra positivt i en endringsprosess.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretailnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.titleVirkemidler i endringsprosessernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record