Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyren, Ole Kristian
dc.contributor.authorGundersen, Pål
dc.contributor.authorMoen, Morten Mørch
dc.date.accessioned2017-01-11T13:23:08Z
dc.date.available2017-01-11T13:23:08Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427046
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å se på totalentreprenøren NB Gruppes («NB Gruppen») virksomhet, herunder NB Gruppens behov for å skape økt opplevd verdi for produktene og tjenestene NB Gruppen leverer. Målet har vært å se på muligheten for å bedre den opplevde verdien både internt i NB Gruppen og blant NB Gruppens kunder. Konsernstrukturen i NB Gruppen består av holdingselskapet/ultimate moderselskapet NB Gruppen AS, som eier 100 prosent i datterselskapene Quartett Eiendomsutvikling AS og Næringsbygg AS. I tillegg har NB Gruppen AS 51 prosent eierskap i joint venturet Næringsbygg Betong AS som drifter sammen med fire ansatte i Næringsbygg Betong AS. Ved å samle flere ledd i verdikjeden under ett tak har NB Gruppen AS oppnådd en bedre informasjonsflyt i sine prosjekter, noe som igjen har gitt kundene en bedre oversikt over sin totalentreprenør. Oppgavens formål har vært å finne ut av hvordan NB Gruppen AS kan øke den opplevde verdien på sine produkter og tjenester for seg selv og sine kunder. Etter vår mening vil dette best kunne gjøres ved å se på NBG sin nåværende forretningsmodell, og hvordan denne kan forbedres. Innledningsvis i oppgaven presenteres NB Gruppen og dets nåværende situasjon. Deretter redegjøres det for vår problemstilling, oppgavens formål og gjennomføring av oppgaven. Oppgavens problemstilling er som følger: «Hvordan kan NB Gruppen AS øke den opplevde verdien på sine produkter og tjenester ved hjelp av forretningsmodellering?» For best og kunne besvare denne problemstillingen er oppgaven delt i to deler. Del én av oppgaven er en beskrivelse av relevant teori som danner grunnlaget for besvarelsen av oppgavens problemstilling. Utgangspunktet er forretningsmodell, balansert målstyring, «blue ocean» strategi, samt virksomhetens mulighet og evne for endring. I del to gjennomgår vi de ulike metodene vi har benyttet for å besvare problemstillingen i oppgaven. Formålet med studiet var å finne ut hva som skaper verdi for kundene og for NB Gruppen. Det ble benyttet undersøkelser utformet med utgangspunkt i Alexander Osterwalders «The Business Model Canvas». Våre undersøkelser bygger på eksplorativt design i form av en fokusgruppe og intervjuer med to utvalgte byggherrer For å oppnå̊ formålet med oppgaven plasserte vi først de ansatte og ledelsen i NB Gruppen i en fokusgruppe, hvor etter Side v spørsmål knyttet til NB Gruppen sin nåværende forretningsmodell ble diskutert. I tillegg intervjuet vi to utvalgte byggherrer (uavhengige av selskapet) innen eiendom og entreprise for å bekrefte våre funn og antakelser om NB Gruppen sin nåværende forretningsmodell. Funnene som vi har gjort ved våre vil bli presentert i kapittel 4. Ved arbeidet i fokusgruppen fikk vi klart frem hva NB Gruppen er gode på i dag, og hvordan de skaper verdi for sine kunder. Oppsummert vider resultatene fra fokusgruppen at NB Gruppen har en god oversikt over de ulike byggeklossene i forretningsmodellen, men ikke evner til å se sammenhengen mellom disse. I kapittel 5 har vi vurdert og drøftet våre funn opp mot relevant teori. Deretter har vi utarbeidet en fremtidig forretningsmodell som presenteres og klarlegges i kapittel 6. Ved gjennomgangen av den fremtidige forretningsmodellen vil vi også trekke frem tiltak vi anser avgjørende for konsernets videre drift, samt en beskrivelse av hvordan de kan skape økt opplevd verdi for sine kunder og NB Gruppen. I kapittel 7 har vi tatt for oss kostnadene som vil påløpe ved gjennomføring av våre anbefalinger. Et eksempel på en slik kostnad vil være implementeringen av et CRM-system. Hver av våre anbefalinger er betinget av en rekke faktorer som må tas i betraktning ved implementeringen. Disse faktorene utgjør hindringer for implementeringen av den enkelte anbefaling. Faktorene er beskrevet i underpunkt 5.5 om evne og mulighet for endring samt under punkt 6.2 om forretningsmodellens eksterne omgivelser. I siste del av oppgaven vil vi forsøke å besvare problemstillingen og fremsette vår konklusjon. Våre funn indikerer også at gjennomføringsevne er en svært viktig faktor for kundene, og mange av våre anbefalinger vil derfor kunne knyttes til nettopp dette.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleVerdi kan måles i så mye mer enn kroner og ørernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel