Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVikvang, Karl Anders
dc.date.accessioned2013-12-18T13:08:13Z
dc.date.available2013-12-18T13:08:13Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94599
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractDette er en bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsetting, der jeg har valgt å foreta en verdivurdering av møbelprodusenten Ekornes ASA. Selve verdivurderingen er i hovedsak basert på tilgjengelig sekundærdata hentet fra årsrapporter og andre nettressurser fra Ekornes. Verdiestimeringen er gjort med utgangspunkt i en strategisk- og regnskapsanalyse, samt fastsetting av avkastningskrav og budsjettering av fremtidige kontantstrømmer. Dette skal gi grunnlag for å svare på oppgavens problemstilling som er; ”Hva er verdien av Ekornes aksje?” Oppgaven innledes med en begrunnelse for valg av tema, og en presentasjon av problemstilling. Deretter følger en kort beskrivelse av selskapet, der mål og verdier, visjon og historie presenteres. Videre følger det et metode -kapitel der jeg redegjør litt rund valg av metoder for datainnsamling og dataanalyser som skal benyttes for å kunne besvare problemstillingen. Neste kapitel inneholde en teori del der jeg presenterer en del teori rund ulike verdsettingsmodeller, samt teori rundt avkastningskrav. Etter dette kommer den strategiske analysen som er ment å si noe om Ekornes´ interne og eksterne forhold som påvirker konkurransekraften i markedet. I denne delen benytter jeg meg av Porters Five Forces og en SWOTanalyse. Dette er en viktig del av oppgaven som gir grunnlag for estimeringen av de fremtidige kontantstrømmene. Regnskapsanalysen er også en viktig analyse for å kartlegge den økonomiske situasjonen, og for å kunne vurdere fremtidig utvikling. Gjennom denne analysen bruker jeg historiske regnskapstørrelser og beregner viktige nøkkeltall som forteller noe om lønnsomhet, finansiering, likviditet og soliditet. Deretter kommer den delen av oppgaven der jeg foretar selve verdivurderingen. Først beregnes avkastningskravet. Da bruker jeg kapitalverdimodellen(CAPM) til å beregne egenkapitalens avkastningskrav, før jeg bruker WACC til å beregne totalavkastningskravet. Etter det tar jeg utgangspunkt i regnskapsanalysen, strategiske analysen samt historiske regnskapsstørrelser for å beregne fremtidige budsjetter. Jeg har valgt å bruke totalkapitalmetoden, som er en kontantstrømbasert verdsettingsmodell for beregning av totalkapitalens verdi. Disse kontantstrømmene neddiskonteres med avkastningskravet og gir en totalverdi på selskapet på 3 745 230 330. For å finne verdien på egenkapitalen trekkes rentebærende gjeld, og vi får en egenkapitalverdi på 3 666 988 330, som gir en verdi per aksje på 99,6. Videre foretar jeg en beregninga av P/E tallet til Ekornes, samt foretar noen sensitivitetsanalyser får å illustrere hvordan ulike parameter påvirker verdien på selskapet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomi administrasjon
dc.titleVerdsetting av Ekornes : hva er verdien av Ekornes aksjen?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel