Show simple item record

dc.contributor.authorÅrvik, Ole Christian
dc.contributor.authorBakkebø, Mats
dc.contributor.authorYayan, Adem
dc.date.accessioned2013-12-19T11:14:33Z
dc.date.available2013-12-19T11:14:33Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94581
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractVi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasjonsanlegg til offshore- og marinemarkedet. Oppgaven innledes med en presentasjon av oppgavens problemstilling som skal løses. Denne problemstillingen er: ”Hva er verdien av selskapet Nyborg AS for eierne som et going concern?” Vi startet med et grundig litteratursøk, dette for å på best mulig måte svare på oppgavens problemstilling. Hovedfunnene i dette søket blir presentert og avslutningsvis blir det konkludert med hvilke teori vi har valgt å bruke. Fundamentalanalyse med bruk av totalkapitalmetoden er verktøyet vi har valgt å bruke. Vi har satt oss inn i bransjen og dens aktører. En viktig faktor i bransjen er investeringer i olje- og marin virksomhet. Nyborg er en del av en større næringskjede av selskaper som er avhengig av hverandre for videre drift. Denne næringskjeden blir forklart og illustrert ved en tabell. I den første delen av oppgaven foretar vi en strategisk analyse av selskapet. Her avdekker vi de interne ressursene i selskapet, som blir oppsummert i en VRIOanalyse. Her kom vi frem til at lokasjonen og kompetansen til de ansatte er viktige ressurser. I den eksterne analysen kom vi frem til faktorer i omgivelsenene som vil ha innvirkning på Nyborg sin videre drift. Denne ble oppsummert i en SWOT matrise. NORSOK ekspertise, investeringer i bransjen, lovregulering og et kjent navn i det marine markedet var våre viktigste funn. Videre foretok vi en regnskapsanalyse for å avdekke selskapets ressurser og økonomiske ståsted. Her så vi fort at Nyborg slet under finanskrisen og har enda ikke kommet seg etter denne. Dette fordi Nyborg valgte å beholde mange faste kostnader i perioden med lite omsetning for å møte ”oppgangstiden” på best mulig måte. Etter analysene prognostiserte vi de fremtidige kontantstrømmene med grunnlag i våre analyser og framtidsutsikter. Vi valgte å bruke en budsjettperiode på fem år. Vi neddiskonterte denne kontantstrømmen med et avkastningskrav vi kom frem til gjennom kapitalverdimodellen. Ved bruk av kapitalverdimodellen fant vi et avkastningskrav på totalkapitalen (WACC) på 13,28%. En utfordrende faktor i denne beregningen var betaverdien som gjenspeiler selskapet systematiske risiko. Vi beregnet denne til slutt til 1,95. Verktøyene vi brukte her var regresjon og en integrert risikoanalyse modell. Videre kom vi frem til en selskapsverdi på 38.451.000, dette gav oss en verdi på egenkapitalen på 21.388.000. Til slutt foretok vi sensitivitetsanalyser der vi endret flere faktorer for å observere hvor mye verdien endret seg i forhold til parameterne.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleVerdivurdering av Nyborg ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record