Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Monica Halvorsen
dc.date.accessioned2013-12-18T13:31:23Z
dc.date.available2013-12-18T13:31:23Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94559
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractSosiale medier byr på et enormt potensiale når det kommer til relasjonsbygging mellom merkevare og kunde. Jeg har i denne oppgaven tatt for meg tematikken knyttet opp mot dette, og sett på hvordan sosiale medier kan fungere som pådriver for en sterkere relasjon mellom 3T-Treningssenter og bedriftens kunder. Innledningsvis i oppgaven hentet jeg frem den teorien jeg mener er mest sentral for oppgavens problemstilling; «Hvordan kan 3T benytte sosiale medier for å bygge en sterkere relasjon med sine kunder?». For å svare på problemstillingen, har jeg først foretatt et omfattende litteratursøk på teori knyttet opp mot sosiale medier og relasjon mellom merke og kunde. For å få en bedre forståelse av tematikken har jeg definert fenomenet sosiale medier, og knyttet dette opp mot teori om elektronisk vareprat og relasjonsbygging mellom merke og kunde. Hovedfunnene fra litteratursøket presenteres i teoridelen, og har fungert som grunnlag for utforming av spørreundersøkelsen. I metodedelen gir jeg et oversiktlig bilde over hele forskningsprosessen, med problemstillingen forankret i deskriptivt design. Hensikten med prosessen er å samle inn primærdata som går direkte på problemstillingen. Spørreskjemaet ble godkjent av både veileder og markedsføringsavdeling i ved 3T-Produkter, og det ble gjennomført en pretest i forkant av selve utsendelse av undersøkelsen. Pretesten viste at noen av spørsmålene trengte en endring i selve formuleringen for å unngå misforståelser eller gjøre det enklere å forstå. Jeg valgte å benytte meg av et enkelt tilfeldig utvalg, og utsendelse av spørreundersøkelsen foregikk elektronisk. Jeg erfarte under selve gjennomføringen at ikke alle respondenter fullførte undersøkelsen, men jeg tok på forhånd høyde for at dette kunne skje. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvordan bedriftens kunder bruker sosiale medier, og hva bedriften kan gjøre for å møte disse kundenes behov. Resultatene viser at en stor andel av bedriftens kunder er aktive i sosiale medier, og i relativt stor grad. Videre kom det fram av resultatene at en stor andel av kundene stiller seg positive til mer interaksjon med bedriften i sosiale medier, dersom de finner bedriftens innlegg interessante. Jeg har utarbeidet tabeller som gir et visuelt uttrykk for markedsundersøkelsens resultater, og disse er tilgjengelige som vedlegg. Jeg har drøftet funn fra markedsundersøkelsen opp mot oppgavens teoretiske forankring, og analyse av dette presenteres i kategoriene sosiale medier og trening, maktskiftet i kommunikasjonsformen, hvilken rolle kundene har i sosiale medier, relasjonsbygging mellom kunde og merke og hensiktsmessig sammensetning av ulike kanaler i sosiale medier. I analysen har jeg trukket frem de funnene jeg mener er mest relevante for oppgavens problemstilling. Jeg har sett at det å bygge en sterk relasjon mellom merke og kunde er avhengig av tre faktorer; kunden må føle en sterk personlig tilknytning til merket, kunden må føle en tilhørighet av et fellesskap og ikke minst oppleve at man får noe verdifullt tilbake for å være investert i en relasjon med bedriften. Funn fra undersøkelsen kartlegger i hvilken grad dette kan oppnås for bedriften. Jeg har avslutningsvis gitt en konklusjon på problemstillingen, og en videre anbefaling for hvilke tiltak bedriften bør iverksette for å bygge en sterkere relasjon med sine kunder. Ved å utvide bruk av Facebook og Instagram, samt opprette en blogg relatert til trening og kosthold drevet av bedriftens fagpersonell, vil bedriften kunne tilrettelegge forholdene for relasjonsbygging i mye større grad. Verdiskapningen blir høyere for både kunde og bedrift, og legger grunn for en gjensidig avhengig relasjon mellom bedriften og dens kunder.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleHvordan kan 3T-Treningssenter bygge sterkere kunderelasjoner ved bruk av sosiale medier?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record