Show simple item record

dc.contributor.authorGjertsen, Fredric Finzi
dc.contributor.authorHansen, Fredric Staksrud
dc.contributor.authorFoldal, Stian Stolsmo
dc.date.accessioned2012-10-18T11:24:14Z
dc.date.available2012-10-18T11:24:14Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94525
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloroppgaven er å bearbeide den valgte problemstillingen. Denne oppgaven vil med hjelp fra undersøkelser, analyser og teori kartlegge veien til markedet for bedriften e-Scape AS. Blant annet skal bedriften, gjennom utvikling av en dynamisk forretningsmodell bli en mer konkurransedyktig bedrift. Med bakgrunn i funn og informasjon skal vi drøfte e-Scape sin situasjon og til slutt komme med våre anbefalinger for videre fremdrift og en konklusjon til arbeidet som har blitt utført. e-Scape har utviklet en høyttalerløsning hvor innovasjonen blant annet ligger i spredning av lyd, samt tilpasningsdyktighet. Der hvor ordinære takhøyttalere distribuerer lyden sin i en 60-graders søyle kan e-Scape sitt produkt distribuere lyden tilnærmet lik 180 grader. Produktet har foruten denne unike egenskapen også andre gode attributter, som klart differensierer seg fra eksisterende produkter. Likevel har produktet ikke funnet veien til markedet enda. Bedriften har forsket på og utviklet produktet de siste tre årene, og er nå klare for markedet. Vi har derfor kommet frem til følgende problemstilling: “Hvordan skal e-Scape As kommersialiseres i det norske bedriftsmarkedet?” e-Scape har en visjon: “e-Scape skal bli markedsledende på utvikling, design og salg av unike løsninger som øker kundens akustiske, lydlige og visuelle komfort”. Vi har valgt å ta utgangspunkt i denne visjonen når vi har vurdert markedsposisjonering og andre sentrale elementer i forretningsmodellen. Den teoretiske analysen tar i hovedsak for seg forhold tilknyttet strategi, analyse, forretningsmodell og marked. Analysene som har stått sentralt har blitt implementert for å få en best mulig oversikt over alle omgivelser som påvirker bedriften. Gjennom teorien har vi også kommet frem til at utviklingen av en forretningsmodell kan være et av de mest kostnadseffektive og lønnsomme tiltak en bedrift kan gjøre. Våre undersøkelser bekrefter dette. Respondenter med høy omsetning er hyppigere og mer aktive brukere av forretningsmodell enn hva tilfellet er for mindre bedrifter. Om bedriftens orientering sier teorien at denne bør ligge på ledende produktkvalitet, da denne orienteringen tar for seg bedrifter som ønsker å være markedsledende på kvalitet. Visjonen til e-Scape tar for seg akustiske, lydlige og visuelle behov som alle er med på å utgjøre funksjonalitet. Produktet består også av få komponenter med lite feilkilder, og vi kan derfor si at produktet har gode forutsetninger for å være ledende på kvalitet. Teorien vil i stor grad ta for seg posisjonering, bedriftens aktiviteter, innovasjon, samt marked og posisjonering. I metodekapittelet har vi foretatt kvalitative intervjuer med bedriftens viktigste interessenter som grunnlag for en kvantitativ spørreundersøkelse. I følge vår undersøkelse blir høyttalere i stor grad brukt til møterom, konferanser og informasjon til kunder og ansatte. Dette er punkter som e-Scape har gode forutsetninger for å konkurrere på. Dette gir videre et bra utgangspunkt for differensiering og posisjonering. Undersøkelsene bekrefter også at kvalitet, pris og funksjonalitet er de faktorene bedrifter legger størst vekt på ved investeringer. Vi ser også at respondentene har en positiv holdning til produktet og attributtene. I forhold til distribusjon og salg ser vi i undersøkelsene at bedrifter i stor grad benytter samarbeidspartnere, anbudstjenester og direkte salg i kjøpsprossen. Respondentenes positive reaksjon på produktet gjør at vi ser at disse bransjene er gode kanaler å videreutvikle med hensyn på distribusjon og salg. Det er derfor nødvendig at e-Scape iverksetter dialoger med potensielle samarbeidspartnere snarlig. Disse distribusjonskanalene vil i stor grad bidra til salg, men vil være preget av langsiktighet. e-Scape er avhengig av snarlig tilført kapital. Derfor må eget salg igangsettes innen kort tid ved direkte kontakt med kunden og via nett. I oppgaven har vi drøftet hvordan og hvilke muligheter bedriften har for videre utvikling. Vi har også gjort estimater av marked og mulige inntekter. Disse beregningene har vært forsiktige men viser likevel hvor store muligheter det er i markedet. Vår personlige oppfatning er at bedriften har et veldig bra og spennende produkt. Et produkt bedriftsmarkedet ønsker og har behov for. Vår teoretiske analyse, undersøkelser og drøfting bekrefter dette. I konklusjonen har vi presentert våre anbefalinger for hvordan vi mener bedriften best kan lykkes. Våre estimater på marked og økonomi tyder på at bedriften og produktet har gode forutsetninger for å oppnå markedsandel, positive resultater og videre suksess.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbedriftsutvikling SMB små og mellomstore bedrifter
dc.titlee-Scapeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record