Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRokstad, Rgnhild Dyrnes
dc.contributor.authorHolm, Line Braathen
dc.contributor.authorNæss, Monica
dc.date.accessioned2012-10-18T12:43:16Z
dc.date.available2012-10-18T12:43:16Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94523
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeutvikling fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractDenne besvarelsen tar for seg fagfeltet merkevarebygging, og er sentrert rundt arrangementet Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival, som avholdes årlig i Trondheim. Problemstillingen ble utarbeidet i henhold til observasjoner rundt Kosmorama i media, hvor vi ønsket finne ut om de redaksjonelle omtalene hadde samsvar med forbrukernes oppfattelse. Dette ga grunnlag til følgende problemstilling: ”Hvordan er Kosmorama posisjonert i målgruppens bevissthet?” For å besvare problemstillingen foretok vi et litteratursøk, hvor den teoretiske besvarelsen har sin forankring i merkevarepyramiden. Teorikapittelet vil videre danne grunnlag for utarbeidelse av hypoteser, som skal testes i undersøkelsene. Videre skal hypotesene bekreftes/avkreftes opp i mot funn som fremkommer i analysekapittelet. I metodekapittelet utførte vi en såkalt metodetriangulering. Med utgangspunkt i lite informasjon rundt saksområdet, foretok vi fem kvalitative undersøkelser. Disse ble supplert med en kvantitativ undersøkelse for å få et mer representativt utvalg av respondenter. Dette ga oss en bredere forståelse av saksområdet hvor vi har kartlagt holdninger for å samtidig se hvor sterke disse er. I analysen har vi drøftet funn fra dybdeintervju og spørreundersøkelsen opp i mot hypoteser. Våre undersøkelser viser imidlertid at respondentene har en svak relasjon til Kosmorama. Samtidig ser vi at de som har oppgitt at de har besøkt festivalen er gjennomgående mer positiv enn de som ikke har besøkt den. Avslutningsvis i besvarelsen vil det bli foretatt en konklusjon basert på hovedfunn fra analysekapittelet. Her ser vi tydelig at respondentene har en forholdsvis nøytral innstilling til Kosmorama, og at mangel på kunnskap resulterer i en svak holdningsstyrke, og genererer derfor ingen sterk kjøpsintensjon. Mangel på kunnskap kan forklares gjennom Kosmoramas markedskommunikasjon, som kan fremstå noe kompleks og utydelig. Det er også mangel på likhets- og differensieringspunkter som resulterer i at Kosmorama ikke blir oppfattet som troverdig nok.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkampanjeutvikling
dc.titleHvilken posisjon har Kosmorama i målgruppens bevissthet?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel