Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPedersen, Margrethe Rangø
dc.contributor.authorDyrnes, Ingrid Sevaldsen
dc.date.accessioned2010-10-15T09:43:46Z
dc.date.available2010-10-15T09:43:46Z
dc.date.issued2010-10-15T09:43:46Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94432
dc.descriptionBacheloroppgave i Reiselivsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractRingve Museum ønsker at flere i lokalbefolkningen skal benytte seg av museets tilbud. Målgruppen lokalbefolkningen sees på som et viktig segment å nå bedre ut til. Dette for at Ringve slik skal kunne jevne ut sesongene og øke besøkstallet på en bærekraftig måte. Vi antar at årsaken til at få lokale besøker Ringve enten er mangel på kjennskap, eller at dagens konsept på Ringve ikke framstår som attraktivt nok. I denne oppgaven har vi derfor tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan er lokalbefolkningens kjennskap til Ringve, og hva er etter publikums mening det mest fristende konseptet Ringve kan tilby? I teorikapitlet kartlegger vi forbrukernes beslutningsprosess, og her identifiserer vi hvor Ringve kan falle ut som alternativ. Eksempelvis er nok ikke Ringve med i inputfasen til alle i lokalbefolkningen, og av de som kjenner til Ringve er det ikke alle som inkluderer Ringve i informasjonssøkingsfasen. Selv de som har lyst til å besøke Ringve, trenger ikke nødvendigvis å besøke Ringve. Teorien om å ”forsøke å konsumere” er med på å illustrere dette. Dersom publikum ikke besøker Ringve på grunn av manglende motivasjon, kan dette ha å gjøre med at tilbudet på Ringve ikke fremstår som attraktivt. Derfor har vi sett på trender i reiselivets opplevelser, som påpeker at aktivitet og underholdning er viktige elementer for å appellere til stadig mer krevende forbrukere. Trendene benytter vi til å designe tre alternative konsepter som vi, sammen med dagens konsept, ønsker å teste ut blant det lokale publikummet. De alternative konseptene er interaktivitet, storytelling og arrangement. I metodekapitlet presenterer vi hvilken planmessig fremgangsmåte vi benytter for å beskrive og finne sammenhenger knyttet til problemstillingen. Vi bruker en kvantitativ metode og et deskriptivt forskningsdesign ettersom vi har en grunnleggende forståelse av problemområdet. For å samle inn data selv, velger vi å benytte en spørreskjemaundersøkelse. Spørreskjemaet er todelt på samme måte som problemstillingen. En hoveddel går ut på å kartlegge lokalbefolkningens kjennskap til Ringve, og i den andre kjøres det konsepttesting på dagens konsept og de tre alternative konseptene vi har kommet frem til. For å unngå målefeil, gjennomførte vi pretesting av spørreskjemaet før vi begynte å samle inn data. For å nå lokalbefolkningen, som er vår populasjon, har vi valgt å benytte en kombinasjon av bekvemmelighetsutvalg og kvoteutvalg. Vi oppsøkte steder hvor folk gjerne har litt tid å avse, og fikk tilslutt inn svar fra 201 respondenter. Dette er akkurat tilstrekkelig til å kunne si at vi har et representativt utvalg. I det neste kapitlet presenteres dataene fra spørreskjemaundersøkelsen, som vi analyserer med utgangspunkt i sammenhengene vi ønsker å si noe om. Et viktig funn på bakgrunn av analysene, er at lokalbefolkningen har kjennskap til Ringve. En stor andel har vært på Ringve flere ganger, men de har ikke benyttet seg av hele tilbudet og vet ikke om Ringves åpningstider oppfattes som tilstrekkelige. I konsepttestingen kommer det tydelig frem at konsept D, arrangement, frister mest. Dagens konsept frister minst, noe som bør være en tankevekker for Ringve. Konklusjoner og anbefalinger er oppgavens siste kapittel. Her presenterer vi funn på bakgrunn av analysene. Dette er noe av det vi kommer frem til: • Selv om publikum er bevisste Ringve, er det lite sannsynlig at Ringve er med i publikums liste over aktuelle aktivitetsalternativer. • Ettersom dagens konsept appellerer minst til publikum, bør Ringve utvikle tilbudet. • Det er ingen stor risiko for Ringve å skulle justere dagens konsept i retning av konsept D, arrangement. Dette fordi det kom tydelig frem at konsept D har størst appell til publikum. Vi anbefaler Ringve å gå videre med konsept D, arrangement, for å finne ut hva et slikt konsept bør innebære. Dette konseptet vil det være økonomisk mulig å implementere, og det vil heller ikke innebære radikale endringer ettersom Ringve allerede huser konserter og tilbyr servering. En klar fordel med et konsept som i stor grad baseres på arrangement, er at det alltid vil fornye seg selv. Ringve vil da kunne bli en ”fornybar attraksjon”, noe som vil kunne gjøre Ringve mer aktuell for den lokale befolkningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreiselivsledelse
dc.titleKjennskap og Konsepttesting for Ringve Museumen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel