Show simple item record

dc.contributor.authorHanson, Toril
dc.date.accessioned2010-10-14T11:19:41Z
dc.date.available2010-10-14T11:19:41Z
dc.date.issued2010-10-14T11:19:41Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94424
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om forholdet mellom etikk og prosjektledelse. Utgangspunktet var en undring over at næringslivsetikk var lite nevnt i pensumlitteraturen, selv om det er høyaktuelt i dagens mediebilde. På bakgrunn av dette og med Veidekke Trondheim som casebedrift, er følgende problemstilling definert for oppgaven: ”Hvilke etiske problemstillinger møter prosjektlederen i Veidekke i sin dialog med de ulike interessentene i et prosjekt? ” Det er gjennomført omfattende studie av tilgjengelig litteratur på området etikk, i tillegg til prosjektledelse, og det er foretatt dybdeintervjuer med sju prosjektledere i Veidekke Trondheim. Teorien som brukes som bakteppe for oppgaven er Andrew Crane og Dirk Mattens bok Business Ethics; A European Perspective. I tillegg benyttes annen litteratur for å utfylle denne teorien. Oppgaven er bygd opp med fem hovedkapitler, ett for hver av de fem nøkkelinteressentene eiere, medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet. I hvert kapittel presenteres den teoretiske forankringen, Veidekkes perspektiv ut ifra de etiske retningslinjene og funnene fra analysene. Funnene sammenfattes så med teorien i en delkonklusjon. Her finner jeg at for eiere er det stor forskjell på Crane og Mattens teori og prosjektlederne oppfatning av hvilken rolle eierne har som interessent. For medarbeidere er det sammenfallende i forhold til denne gruppens sentrale rolle, men prosjektlederne er ikke enige med teoretikerne om at dette er en gruppe man kommer opp i mange dilemmaer med. Når det gjelder både kunder og leverandører, er det overensstemmelse mellom funnene fra intervjuene og teorien, disse interessentene er det en rekke dilemmaer knyttet til. Samfunnet defineres i Crane og Mattens teori via interesseorganisasjoner. Dette synet på samfunnet er ikke prosjektlederne i Veidekke Trondheim enig i, og det blir vanskelig å sammenligne analysefunnene opp mot teorien.Oppgaven er ikke egnet til å trekke bastante konklusjoner, men den viser noen sentrale tendenser som peker seg ut. Kanskje viktigst av disse er det faktum at holdningene til etikk og samfunnsansvar både er og har vært i stor endring, og at prosjektlederne tror at dette blir enda viktigere i tiden som kommer. I tillegg ser det ut til at medarbeidere, kunder og leverandører er de viktigste interessentene for prosjektlederen, mens eierne og samfunnet blir håndtert på annet hold i organisasjonen. Flest dilemmaer for prosjektlederen oppstår i dialogen med kunder og leverandører, ofte i forbindelse med forhandlinger. Her kan et langsiktig perspektiv hvor man tenker lengre enn et enkelt prosjekt bidra til at man unngår en del dilemmaer. I tillegg kom det gjennom intervjuene fram at ledelse og organisasjonskultur kan bidra til å redusere antall dilemmaer som oppstår, fordi tydelighet på området etikk kan føre til at prosjektlederen opplever at det ikke er et alternativ å opptre uetisk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleProsjektlederens etiske dilemmaeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record