• After the grace period: Economic and political challenges when electricity markets face the investment phase 

   Finon, Dominique; Johnsen, Tor Arnt; Midttun, Atle (Discussion Paper, Working paper, 2005)
   Against the background of the 2002-2003 price spikes in the Nordic electricity market and the debates that this triggered, this paper discusses the problem of investments in new energy generation. While the Nordic case is ...
  • Boken – verneverdig eller livskraftig? 

   Bakke, Egil (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Formålet med notatet har vært å undersøke om de tiltak som er truffet i Norge for å beskytte bokens stilling i markedet, i første rekke den såkalte bransjeavtalen og momsfritaket for bøker, har hatt de ønskede resultater. ...
  • The Correspondence Principle and Structural Stability in Non-Maximum Systems 

   Nordén, Gunnar (Discussion Paper, Working paper, 2004)
   The correspondence principle suggests a link between asymptotic stability properties of equi­lib­ria of economic models and the equilibrium response to data that describe the model or the model envi­ronment. However, this ...
  • A Cost Perspective on Televised Sport. “The Optimal Economic Utilisation of Sport’s Media Rights" 

   Johnsen, Hallvard W. (Discussion Paper, Working paper, 2003)
   Sport media rights have most commonly been sold to television companies that themselves have produced the sport programmes. Usually all games from a league or an association were sold in one bundle to one buyer, for example ...
  • Eliter, borgere og privatisering 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2003)
   Paperet er en kommentar til tre foredrag som tilsynelatende inneholder veldig forskjellig informasjon om forholdet mellom elite og folk når det gjelder holdning til privatisering og modernisering av offentlig sektor: - ...
  • Entreprenørskap som strategi for regional utvikling 

   Spilling, Olav R.; Roppen, Jan Arild; Sanness, Anna Huse; Simonsen, Bernt-Olav; Steinsli, Jartrud; Støylen, Anniken (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å diskutere hvilken betydning entreprenørskap har for regional- og næringsutvikling, og å skissere et forslag til en helhetlig entreprenørskapsstrategi i regionalpolitikken. Etter å ha gitt ...
  • Equity Trading by Institutional Investors. To Cross or Not to Cross? 

   Ødegaard, Bernt Arne; Næs, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   The costs to institutional investors of trading equity are of obvious practical as well as academic interest. To date, the empirical academic literature on this topic has concentrated on data from equity trading at organized ...
  • Fra divergens til konvergens : Konsekvenser av journalistikkens profesjonalisering 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Dette Discussion Paper inneholder statusrapport for prosjektet "Fra divergens til konvergens". Prosjektet omfatter følgende tema: - Journalistikkens profesjonalisering - Konsekvenser av dette for medieinnholdet - ...
  • Helhetlig næringspolitikk: Forholdet mellom politikk og næringsutvikling i Finland, Nederland, Irland, Singapore og Chile 

   Moen, Eli (Discussion Paper, Working paper, 2004)
   Discussion paperet gir en kort framstilling av hvordan fem ulike land har tilpasset seg internasjonale endringer ved å ta i bruk nye politiske virkemidler. Samtlige land har i de siste tiårene investert betydelige ressurser ...
  • Identifying High Performance ERP Projects 

   Stensrud, Erik; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Learning from high performance projects is crucial for software process improvement. Therefore, we need to identify outstanding projects that may serve as role models. It is common to measure productivity as an indicator ...
  • Listeføring - til fordel for forbrukerne? 

   Bakke, Egil (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   Notatet gir innledningsvis en kort fremstilling av EU´s vedtak om ”listeføring, d.v.s. at medlems-landene kan, uten å komme i strid med EU´s generelle bestemmelser, vedta at visse nasjonale eller internasjonale begivenheter ...
  • Det lokale NAV-kontoret : hvilke løsninger velges? 

   Monkerud, Lars Christian (Discussion Papers;1/2008, Working paper, 2008)
   Denne dokumentasjonsrapporten presenterer foreløpig materiale fra en av modulene – Det lokale NAV-kontor - i prosjektet Evaluering av NAV-reformen (EVA-NAV). Prosjektet er igangsatt av Norges forskningsråd, og består av ...
  • Marked, profesjon, konsentrasjon 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   På grunnlag av Eierskapsutvalgets utredning ”Mangfold i media” (NOU 1995:3), samt et vedlegg av professor Helge Rønning til denne, drøftes den mulige kausalrelasjonen mellom graden av mediekonsentrasjon (årsak) og graden ...
  • Mål i norsk mediepolitikk 

   Rolland, Asle (Working paper, 2005)
   To (tre) tidligere undersøkelser av målhierarkiet i norsk mediepolitikk har resultert i 14 forskjellige målformuleringer. Denne undersøkelsen av mediepolitikkens hoveddokumenter resulterer i tre konvergente målhierarkier. ...
  • Measuring Skepticism to Cause Related Marketing 

   Brønn, Peggy (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   This paper looks at the subject of corporate social responsibility and how companies use it in their marketing communication activities, a practice known as cause related marketing (CRM). Norwegian consumers were asked ...
  • The Norwegian Declaration on the Rights and Duties of the Editor - from Private Arrangement to Public Law 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2005)
   The paper starts by describing the political process that is about to elevate the Norwegian Declaration of the Rights and Duties of the Editor - or the Editors' Code for short - from private arrangement to public law. It ...
  • 'Næringsnøytralitet' eller næringsavvikling?: Norsk oljeøkonomi, næringsutvikling og næringspolitikk i et politisk-institusjonelt perspektiv 

   Moen, Eli (Discussion Paper, Working paper, 2005)
   Discussion paperet drøfter de strukturelle endringene som har skjedd i norsk økonomi i løpet av de to siste tiår. Et hovedtrekk er at olje- og gassektorens betydning har økt dramatisk og at industrisektoren har gått tilbake ...
  • Organizational recipes and Management Practice in Multinational Corporations 

   Lervik, Jon Erland; Traavik, Laura Mercer; Amdam, Rolv Petter; Lunnan, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   In this paper we explore potential factors explaining how organizational recipes are spread within Multinational Companies. Implementation of organizational recipes has become a widespread phenomenon, but most current ...
  • Price differences between equity classes 

   Ødegaard, Bernt Arne (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Price differences between equities of different classes have long been of interest to financial economists. Price differences between voting and nonvoting equity have, for example, been used as evidence for the existence ...
  • Regulatory contracts and cost efficiency in the Norwegian Bus Industry: Do high-powered contracts 

   Dalen, Dag Morten; Gomez-Lobo, Andres (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   In this paper we investigate the effects of different regulatory contracts on operational cost performance for Norwegian urban transport companies. Exploiting the panel nature of our data (11 years and 1136 company-year ...