This collection contains BI's Discussion Papers series, published online from 2000. The series was terminated in 2009.

Recent Submissions

 • Det lokale NAV-kontoret : hvilke løsninger velges? 

  Monkerud, Lars Christian (Discussion Papers;1/2008, Working paper, 2008)
  Denne dokumentasjonsrapporten presenterer foreløpig materiale fra en av modulene – Det lokale NAV-kontor - i prosjektet Evaluering av NAV-reformen (EVA-NAV). Prosjektet er igangsatt av Norges forskningsråd, og består av ...
 • Marked, profesjon, konsentrasjon 

  Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2001)
  På grunnlag av Eierskapsutvalgets utredning ”Mangfold i media” (NOU 1995:3), samt et vedlegg av professor Helge Rønning til denne, drøftes den mulige kausalrelasjonen mellom graden av mediekonsentrasjon (årsak) og graden ...
 • Regulatory contracts and cost efficiency in the Norwegian Bus Industry: Do high-powered contracts 

  Dalen, Dag Morten; Gomez-Lobo, Andres (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  In this paper we investigate the effects of different regulatory contracts on operational cost performance for Norwegian urban transport companies. Exploiting the panel nature of our data (11 years and 1136 company-year ...
 • Identifying High Performance ERP Projects 

  Stensrud, Erik; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  Learning from high performance projects is crucial for software process improvement. Therefore, we need to identify outstanding projects that may serve as role models. It is common to measure productivity as an indicator ...
 • Entreprenørskap som strategi for regional utvikling 

  Spilling, Olav R.; Roppen, Jan Arild; Sanness, Anna Huse; Simonsen, Bernt-Olav; Steinsli, Jartrud; Støylen, Anniken (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  Formålet med denne rapporten er å diskutere hvilken betydning entreprenørskap har for regional- og næringsutvikling, og å skissere et forslag til en helhetlig entreprenørskapsstrategi i regionalpolitikken. Etter å ha gitt ...
 • Boken – verneverdig eller livskraftig? 

  Bakke, Egil (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  Formålet med notatet har vært å undersøke om de tiltak som er truffet i Norge for å beskytte bokens stilling i markedet, i første rekke den såkalte bransjeavtalen og momsfritaket for bøker, har hatt de ønskede resultater. ...
 • SW Cost Estimation: Measuring Model Performance of Arbitrary Function Approximators 

  Stensrud, Erik; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  Estimating software development cost with high accuracy is still a largely unsolved problem. Consequently, there is ongoing, high activity in this research field; a large number of different estimation models ranging from ...
 • Measuring Skepticism to Cause Related Marketing 

  Brønn, Peggy (Discussion Paper, Working paper, 2000)
  This paper looks at the subject of corporate social responsibility and how companies use it in their marketing communication activities, a practice known as cause related marketing (CRM). Norwegian consumers were asked ...
 • Equity Trading by Institutional Investors. To Cross or Not to Cross? 

  Ødegaard, Bernt Arne; Næs, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
  The costs to institutional investors of trading equity are of obvious practical as well as academic interest. To date, the empirical academic literature on this topic has concentrated on data from equity trading at organized ...
 • Regulering av busselskapene 

  Nordberg, Morten (Discussion Paper, Working paper, 2001)
  Dette notatet er ment å gi en oversikt over hva tidligere forskning sier om betydningen av kontraktsformer og eierskap, spesielt i bussektoren. Med utgangspunkt i standard reguleringsteori beskrives hvordan disse faktorene ...
 • Økonomiske egenskaper ved sport som programvare 

  Gaustad, Terje (Discussion Paper, Working paper, 2000)
  Denne rapporten belyser fjernsynssportens økonomiske egenskaper ut fra eksisterende medieøkonomisk teori. Rapporten drøfter de viktigste økonomiske egenskapene ved fjernsynsprogrammer generelt og fjernsynssport spesielt. ...
 • Organizational recipes and Management Practice in Multinational Corporations 

  Lervik, Jon Erland; Traavik, Laura Mercer; Amdam, Rolv Petter; Lunnan, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
  In this paper we explore potential factors explaining how organizational recipes are spread within Multinational Companies. Implementation of organizational recipes has become a widespread phenomenon, but most current ...
 • Listeføring - til fordel for forbrukerne? 

  Bakke, Egil (Discussion Paper, Working paper, 2001)
  Notatet gir innledningsvis en kort fremstilling av EU´s vedtak om ”listeføring, d.v.s. at medlems-landene kan, uten å komme i strid med EU´s generelle bestemmelser, vedta at visse nasjonale eller internasjonale begivenheter ...
 • Fra divergens til konvergens : Konsekvenser av journalistikkens profesjonalisering 

  Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  Dette Discussion Paper inneholder statusrapport for prosjektet "Fra divergens til konvergens". Prosjektet omfatter følgende tema: - Journalistikkens profesjonalisering - Konsekvenser av dette for medieinnholdet - ...
 • Price differences between equity classes 

  Ødegaard, Bernt Arne (Discussion Paper, Working paper, 2000)
  Price differences between equities of different classes have long been of interest to financial economists. Price differences between voting and nonvoting equity have, for example, been used as evidence for the existence ...
 • Strategic Acting as Stagesetting: The Case of Industrial Design 

  Jevnaker, Birgit Helene (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  Recent research in strategy, organization theory and industrial marketing is emphasizing the new complexities of gaining a dynamic resource-advantage that can reinvent and differentiate the industrial firm's offerings. ...
 • Standardiserte lederutviklingsmetoder og verktøy 

  Nilsen, Sølvi; Lervik, Jon Erland (Discussion Paper, Working paper, 2000)
  Organisasjoner synes i økende grad å innføre standardiserte ledelsesverktøy utenfra for å møte utfordringer knyttet til økt kompleksitet og endringstakt i omgivelsene. Dette synes å være et paradoks, da økt kompleksitet ...
 • A Simulation Study of the Model Evaluation Criterion MMRE 

  Foss, Tron; Stensrud, Erik; Kitchenham, Barbara; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
  The Mean Magnitude of Relative Error, MMRE, is probably the most widely used evaluation criterion for assessing the performance of competing software prediction models. It seems obvious that the purpose of MMRE is to assist ...
 • The Stochastic Parameter Approach to Residual Income Valuation 

  Tangenes, Tor (Discussion Paper, Working paper, 2001)
  In residual income valuation the information dynamics (ID) provides a connection between current observable information and unobservable forecasts of future residual income (RI). Traditionally the ID is formulated as ...
 • Women Entrepreneurship and Management in Norway 

  Spilling, Olav R. (Working paper, 2001)
  This paper presents a statistical analysis of the current situation for women and men in business. Based on the extraordinary access we have had to important Norwegian databases, the data gives the most comprehensive ...

View more