• Measuring Skepticism to Cause Related Marketing 

   Brønn, Peggy (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   This paper looks at the subject of corporate social responsibility and how companies use it in their marketing communication activities, a practice known as cause related marketing (CRM). Norwegian consumers were asked ...
  • Equity Trading by Institutional Investors. To Cross or Not to Cross? 

   Ødegaard, Bernt Arne; Næs, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   The costs to institutional investors of trading equity are of obvious practical as well as academic interest. To date, the empirical academic literature on this topic has concentrated on data from equity trading at organized ...
  • Økonomiske egenskaper ved sport som programvare 

   Gaustad, Terje (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Denne rapporten belyser fjernsynssportens økonomiske egenskaper ut fra eksisterende medieøkonomisk teori. Rapporten drøfter de viktigste økonomiske egenskapene ved fjernsynsprogrammer generelt og fjernsynssport spesielt. ...
  • Organizational recipes and Management Practice in Multinational Corporations 

   Lervik, Jon Erland; Traavik, Laura Mercer; Amdam, Rolv Petter; Lunnan, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   In this paper we explore potential factors explaining how organizational recipes are spread within Multinational Companies. Implementation of organizational recipes has become a widespread phenomenon, but most current ...
  • Price differences between equity classes 

   Ødegaard, Bernt Arne (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Price differences between equities of different classes have long been of interest to financial economists. Price differences between voting and nonvoting equity have, for example, been used as evidence for the existence ...
  • Standardiserte lederutviklingsmetoder og verktøy 

   Nilsen, Sølvi; Lervik, Jon Erland (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Organisasjoner synes i økende grad å innføre standardiserte ledelsesverktøy utenfra for å møte utfordringer knyttet til økt kompleksitet og endringstakt i omgivelsene. Dette synes å være et paradoks, da økt kompleksitet ...
  • Marked, profesjon, konsentrasjon 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   På grunnlag av Eierskapsutvalgets utredning ”Mangfold i media” (NOU 1995:3), samt et vedlegg av professor Helge Rønning til denne, drøftes den mulige kausalrelasjonen mellom graden av mediekonsentrasjon (årsak) og graden ...
  • Regulering av busselskapene 

   Nordberg, Morten (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   Dette notatet er ment å gi en oversikt over hva tidligere forskning sier om betydningen av kontraktsformer og eierskap, spesielt i bussektoren. Med utgangspunkt i standard reguleringsteori beskrives hvordan disse faktorene ...
  • Listeføring - til fordel for forbrukerne? 

   Bakke, Egil (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   Notatet gir innledningsvis en kort fremstilling av EU´s vedtak om ”listeføring, d.v.s. at medlems-landene kan, uten å komme i strid med EU´s generelle bestemmelser, vedta at visse nasjonale eller internasjonale begivenheter ...
  • The Stochastic Parameter Approach to Residual Income Valuation 

   Tangenes, Tor (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   In residual income valuation the information dynamics (ID) provides a connection between current observable information and unobservable forecasts of future residual income (RI). Traditionally the ID is formulated as ...
  • Women Entrepreneurship and Management in Norway 

   Spilling, Olav R. (Working paper, 2001)
   This paper presents a statistical analysis of the current situation for women and men in business. Based on the extraordinary access we have had to important Norwegian databases, the data gives the most comprehensive ...
  • Regulatory contracts and cost efficiency in the Norwegian Bus Industry: Do high-powered contracts 

   Dalen, Dag Morten; Gomez-Lobo, Andres (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   In this paper we investigate the effects of different regulatory contracts on operational cost performance for Norwegian urban transport companies. Exploiting the panel nature of our data (11 years and 1136 company-year ...
  • Identifying High Performance ERP Projects 

   Stensrud, Erik; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Learning from high performance projects is crucial for software process improvement. Therefore, we need to identify outstanding projects that may serve as role models. It is common to measure productivity as an indicator ...
  • Entreprenørskap som strategi for regional utvikling 

   Spilling, Olav R.; Roppen, Jan Arild; Sanness, Anna Huse; Simonsen, Bernt-Olav; Steinsli, Jartrud; Støylen, Anniken (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å diskutere hvilken betydning entreprenørskap har for regional- og næringsutvikling, og å skissere et forslag til en helhetlig entreprenørskapsstrategi i regionalpolitikken. Etter å ha gitt ...
  • Boken – verneverdig eller livskraftig? 

   Bakke, Egil (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Formålet med notatet har vært å undersøke om de tiltak som er truffet i Norge for å beskytte bokens stilling i markedet, i første rekke den såkalte bransjeavtalen og momsfritaket for bøker, har hatt de ønskede resultater. ...
  • SW Cost Estimation: Measuring Model Performance of Arbitrary Function Approximators 

   Stensrud, Erik; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Estimating software development cost with high accuracy is still a largely unsolved problem. Consequently, there is ongoing, high activity in this research field; a large number of different estimation models ranging from ...
  • Fra divergens til konvergens : Konsekvenser av journalistikkens profesjonalisering 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Dette Discussion Paper inneholder statusrapport for prosjektet "Fra divergens til konvergens". Prosjektet omfatter følgende tema: - Journalistikkens profesjonalisering - Konsekvenser av dette for medieinnholdet - ...
  • Strategic Acting as Stagesetting: The Case of Industrial Design 

   Jevnaker, Birgit Helene (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Recent research in strategy, organization theory and industrial marketing is emphasizing the new complexities of gaining a dynamic resource-advantage that can reinvent and differentiate the industrial firm's offerings. ...
  • A Simulation Study of the Model Evaluation Criterion MMRE 

   Foss, Tron; Stensrud, Erik; Kitchenham, Barbara; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   The Mean Magnitude of Relative Error, MMRE, is probably the most widely used evaluation criterion for assessing the performance of competing software prediction models. It seems obvious that the purpose of MMRE is to assist ...
  • Undersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003:En redegjørelse for undersøkelsens relevans, gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser 

   Monkerud, Lars Chr. (Discussion Paper, Working paper, 2003)
   Rapporten dokumenterer spørreskjemaundersøkelsene som ble gjennomført av Handelshøyskolen BI i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning under prosjektet “Undersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003” ...