Show simple item record

dc.contributor.authorHaagensen, Ina Karin
dc.contributor.authorEliassen, Ina
dc.contributor.authorMoholt, Jeppe Wårheim
dc.date.accessioned2023-11-06T13:59:58Z
dc.date.available2023-11-06T13:59:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100851
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractOppgaven har til hensikt å belyse hvordan organisasjonskulturer kan lede til innovasjon. I den forbindelse vil vi gå nærmere inn på temaer som tar for seg hvordan kulturen både kan tilrettelegge for, og hemme innovasjon, og deretter drøfte dette i lys av funnene som fremgår av intervjuer med ansatte i DNV. Innovasjon omtales i teorien som helt nødvendig for organisasjonens overlevelsesevne. For at man skal lykkes med innovasjon forutsettes det at det foreligger en struktur og en kultur i bedriften som tilrettelegger for dette ved å blant annet allokere ressurser, utvise omstillingsevne og ha et innovasjonsnarrativ. Målet med studien har vært å avdekke konkret hva som skal til for at en bedriftskultur lykkes med innovasjon, og følgende problemstilling er formulert på bakgrunn av av dette: Hvordan kan organisasjonskultur lede til innovasjon? Forskningsartiklene og det teoretiske rammeverket er nøye utvalgt med hensikt om å belyse ulike aspekter ved organisasjonskulturer og innovasjon slik at man skaper et nyansert bilde av teorien innenfor fagfeltet. Oppgaven er basert på en kvalitativ metode i form av ti semistandardiserte dybdeintervjuer der respondentene ble valgt med hensyn til geografiske-, demografiske- og psykografiske segmenteringsvariabler slik at utvalgsrammen ville bli mest mulig representativ for populasjonen i DNV. Intervjuene ble transkribert for å sikre riktige observasjoner og informasjon, og funnene vil bli fremstilt i det empiriske kapittelet. Empirien belager seg på Edgar Scheins forståelse av organisasjonskultur og knyttes gjennomgående til innovasjonsfokuset i bedriften. I analysen knytter vi funnene med det teoretiske rammeverket som er studert. Studien avdekker at organisasjonskulturen er viktig for å oppnå en felles forståelse i bedriften, noe som kan fremme effektivitet og lede til innovasjon. Gjennom DNVs opprettelse av ulike innovasjonsfremmende aktiviteter, arbeidsgang i form av balanse mellom fleksibilitet og rutine, teamarbeid, ivaretakelse av nyansatte og åpne kontorlandskap tilrettelegges det for idémyldring, innovasjon og et felles verdi- og forståelsesgrunnlag. Dette bidrar til en sterk organisasjonskultur og et tydelig innovasjonsnarrativ som impliserer at faktorene for videre suksess ligger til rette. Konklusjonen vil også bære preg av at det foreligger en utfordrende innovasjonsprosess ettersom bedriften er stor og håndterer komplekse oppgaver som fordrer en viss struktur.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectentreprenørskapen_US
dc.titleOrganisasjonskultur og innovasjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record