Show simple item record

dc.contributor.authorGrydeland, Ingrid Ødegaard
dc.contributor.authorGjersøe, Fredrikke Oline
dc.date.accessioned2022-10-17T08:34:55Z
dc.date.available2022-10-17T08:34:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026316
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar sikte på å undersøke makroøkonomiske effekter som følge av sjokk i oljeprisen. Dette vil måles ved å analysere hvordan sjokk i oljeprisen påvirker arbeidsledighet i Norge. Sjokkene som studeres er oljeprisfallene i 1986, 2008 og 2014. For å undersøke hvordan arbeidsledigheten blir påvirket av sjokkene, tar oppgaven for seg det oljetunge fylket Rogaland. Petroleumsnæringen har sitt hovedsete i fylket og en betydelig andel sysselsatte i næringen er bosatt her. Av den grunn er det interessant å se på i hvilken grad kortsiktige sjokk i oljeprisen slår ut i Rogaland sammenliknet med ledigheten nasjonalt. Oppgaven innledes ved å presentere norsk oljehistorie og hvilken påvirkning oljeeventyret har hatt på arbeidsmarkedet. I metodedelen av oppgaven presenteres innsamling av data og sentrale forutsetninger for analysen. Her inkluderes også graden av validitet og reliabilitet i dataen og kildene som er anvendt. Den økonometriske analysen tar for seg ADF-tester for stasjonaritet og regresjonsanalyser på logaritmisk form. Videre i delen for analyse og diskusjon blir relevant makroøkonomisk teori trukket inn for å drøfte funn fra økonometrien. Analysen er todelt; først analyseres utviklingen i arbeidsledigheten i Rogaland isolert, i forhold til arbeidsdyktig befolkning i fylket. Videre undersøkes arbeidsledigheten i Rogaland sett opp mot den nasjonale arbeidsledigheten. I regresjonsanalysen er begge analysene utarbeidet med oljepris som uavhengig variabel. Dette vil belyse effekten av oljeprisfall isolert i Rogaland fylke, og hvorvidt effekten er større i Rogaland enn i landet som helhet. Med dette som utgangspunkt vil oppgaven forsøke å besvare problemstillingen: Hvordan påvirket oljeprisfallene i 1986, 2008 og 2014 arbeidsledigheten i Rogaland? Gjennom en kombinasjon av data og teori har vi kommet frem til følgende konklusjon; det er grunnlag for å konkludere med at det er en sammenheng mellom fall i oljeprisen og høyere arbeidsledighet. En endring i oljeprisen slår fortrinnsvis ut i arbeidsledigheten i Rogaland. Effekten er større her sammenlignet med ledigheten nasjonalt, men i liten grad.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleEffekten av kortsiktige sjokk i oljeprisenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record