Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSøderholm, Ole-Morten
dc.contributor.authorSalhus, Erlend
dc.date.accessioned2021-10-02T13:54:02Z
dc.date.available2021-10-02T13:54:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787139
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractI økonomiske krisesituasjoner, hvor styringsrenten har blitt satt til tilnærmet 0 %, har sentralbankene i noen tilfeller behov for å benytte ytterligere ekspansive virkemidler. Et eksempel på et slikt virkemiddel er kvantitative lettelser. Bacheloroppgaven har til hensikt å undersøke den realøkonomiske effekten av dette virkemiddelet. Ettersom Storbritannia med Bank of England har benyttet kvantitative lettelser aktivt, ønsker vi å studere den realøkonomiske effekten i forbindelse med iverksettelsen av tiltakene etter finanskrisen i 2008. Fordi politikken fremdeles benyttes (Hartley et al., 2020) mener vi at temaet er relevant å undersøke. Ved å analysere den tidligere påvirkningen kan vi bedre beskrive politikkens effekt i dag. Problemstillingen i oppgaven er «Hvilken realøkonomisk effekt har kvantitative lettelser hatt i Storbritannia?» For å undersøke problemstillingen utformer vi en multippel regresjonsmodell, med nominelt bruttonasjonalprodukt som avhengig variabel, samt en rekke forklaringsvariabler som er modellert i henhold til de teoretiske påvirkningskanalene forskere antar at kvantitative lettelser virker gjennom. Vi tar utgangspunkt i datamateriale fra perioden 2001 til 2015. Det gjennomføres en Chow-test for å undersøke om finanskrisen utgjør et strukturelt brudd i dataserien. Dette gjøres for å undersøke hvorvidt det er nyttig å dele dataserien i to. Datamaterialet er samlet inn fra Bank of England sin interaktive database, The Federal Reserve of St. Louis sin database, FRED og The Office of National Statistics. Resultatene fra analysen viser ingen variabler med signifikant påvirkningskraft i henhold til de teoretiske forventningene. Variabelen Assets er den eneste av de teoretiske påvirkningskanalene som har signifikant effekt på et 95 % konfidensnivå. Assets viste en -1,79 % påvirkning på BNP, som er motsatt av ventet effekt ifølge teorien. Resultatene indikerer at kvantitative lettelser ikke har hatt en reell effekt på økonomien i Storbritannia. Samtidig er det vanskelig å konkludere direkte på om tiltakene har effekt, siden det er uvisst hvordan utviklingen ville vært dersom kvantitative lettelser ikke hadde blitt iverksatt. Basert på resultater og drøftelser, samt at kvantitative lettelser brukes som et virkemiddel i dagens pengepolitikk i Storbritannia, avskrives derfor ikke virkemiddelet i sin helhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleHvilken realøkonomisk effekt har kvantitative lettelser hatt i Storbritannia?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel