Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Eirik Gumpen
dc.contributor.authorNtwali, Aboubacar Bocar
dc.contributor.authorØyna, Håvard
dc.date.accessioned2019-10-09T08:09:41Z
dc.date.available2019-10-09T08:09:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621075
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi foretatt en verdivurdering av egenkapitalen til Pecus AS. Problemstillingen er som følger: Hva er verdien av egenkapitalen til Pecus per 01.01.2019 Oppgaven starter med en introduksjon av selskapet og bemanning- og rekrutteringsbransjen som en helhet. Deretter følger utredningsmetode, litteratur og verdsettelse. De tre kapitlene tar blant annet for seg validitet, kapitalverdimodellen og fundamental verdsettelse. Kapittelet om finansiell metode er bygget opp rundt det å estimere et avkastningskrav. Tre forskjellige metoder blir presentert. Regnskapsanalysen tar for seg det historiske regnskapet til Pecus og fokuserer på likviditet, lønnsomhet og soliditet. Videre blir det foretatt flere analyser, både interne og eksterne. Blant annet er det gjort en verdinettverksanalyse som fokuserer på Pecus sine primæraktiviteter. Viktige makroøkonomiske variabler som inflasjon, renter og forholdet mellom den norske og svenske kronen blir lagt fram. På bakgrunn av de analysene vi foretok begynte vi så å predikere framtidige kontantstrømmer. Hovedverdsettelsen er gjort ved bruk av fundamental verdsettelse. Egenkapitalmetoden er benyttet da Pecus ikke har rentebærende gjeld. Det er benyttet en tiårig eksplisitt periode og en evigvarende terminal periode. En tiårig periode ble benyttet da vi ønsket å få fram de virkelige verdiene, da spesielt siden det forventes høy vekst i framtiden. Videre er det utført en komparativ verdsettelse og da multippelanalyse. Den komparative verdsettelen er basert på syv sammenlignbare selskaper. De syv selskapene er ikke direkte sammenlignbare, da de fleste er større enn Pecus både med hensyn på resultat og markedsverdi, men som et bransjegjennomsnitt er sammenligningsgrunnlaget tilstrekkelig. Til slutt ble det foretatt en sensitivitetsanalyse og scenarioanalyse. Her ble de variablene og parameterene som det er knyttet mest usikkerhet til testet. Analysene viser at endringer i forventet vekst i salgsinntekter og lønnssatsen for konsulenter har størst effekt på estimert resultat. Resultatet og svaret på vår problemstilling er som følger: Verdien av egenkapitalen til Pecus per 01.01.2019 er 17 844 millioner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleVerdivurdering av Pecus ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel