Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnø, Richard
dc.date.accessioned2017-11-09T13:16:37Z
dc.date.available2017-11-09T13:16:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465286
dc.descriptionBacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloroppgaven har vært å sammenligne forpleiningen i Marinen og Kystvakten med tanke på å lære og dra erfaringer fra Marinens produksjonskjøkken. Målsetningen har vært å undersøke muligheten for å redusere kostnad og forbedre forpleiningen totalt i Sjøforsvaret. Problemstillingen min er: ”Hvordan kan man omstrukturere forpleiningen i Sjøforsvaret?” Jeg har sett på to alternative løsninger til omstrukturering: 1. Etablere ett produksjonskjøkken på Kystvaktbasen på Sortland. 2. Sentralisere produksjon til hele Sjøforsvaret på Haakonsvern. I innledningen av oppgaven forklarer jeg bakgrunnen for problemstillingen og hvilke forutsetninger jeg har tatt i oppgaven. Jeg beskriver hvilke krav som nå forventes innen forvaltningen av Forsvaret, samtidig som jeg beskriver virkeområder til Marinen og Kystvakten. For å kunne besvare oppgavens problemstilling har jeg benyttet meg av teori og modeller innen innkjøpsprosessens beslutningsprosess. Fokus har ligget på kjøpe/lage-analyse og jeg har valgt tre teoretiske modeller til videre bruk i oppgaven, disse modellene tar for seg: • Rammebetingelser for offentlige anskaffelser. • Teorien som beskriver når, og hvilke mekanismer som trigger en kjøp/lage- beslutning. • Rammeverk for å analysere hvilke områder og faktorer et selskap må forbedre før man kan starte med å lage komponentene selv. I metodekapittelet har jeg gjort rede for oppgavens undersøkelsesdesign samt hvilken metode som er benyttet for å innhente data. Jeg har valgt både utforskende og beskrivende forskningsdesign, hvor kvalitative og kvantitative data er hentetfra delvis strukturerte intervjuer for å skape situasjonsforståelse samtidig som man bygger oppunder løsningen på problemstillingen. Jeg tar også for meg reliabilitet og validitet med hensyn til dataene som er innsamlet. I situasjonsbeskrivelsen gjør jeg rede for nåsituasjonen innen forpleining av fartøyene i Sjøforsvaret. Med informasjon fra intervjuene og innsamlet tallmateriale har jeg beskrevet situasjonen i Kystvakten i dag, for så å sammenligne den med hvordan Marinen utfører sin egenproduksjon med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket. I analysedelen drøfter jeg informasjonen som kom frem i situasjonsbeskrivelsen. Jeg analyserer først rammebetingelsene innen offentlig innkjøp, før dagens situasjon vurderes i henhold til strukturelle løsninger. Jeg ser også på mekanismer som trigger kjøp/lage-analyse, før jeg avslutter med å bruke et rammeverk for å analysere mulighetene for produksjon hos, eller til Kystvakten ved å sette kapasitetene til Marinen og Kystvakten opp mot hverandre. Jeg konkluderer med at Sjøforsvaret har en rekke mekanismer som trigger behovet for å starte egenproduksjon, da spesielt behovet for effektivisering samtidig som det er krav om kostnadsreduksjon innenfor ikke operativ virksomhet. Jeg har funnet ut at Kystvakten har mye å lære av Marinens måte å drive produksjon på, men en etablering av et eget produksjonskjøkken i Kystvakten er ikke funnet formålstjenlig med tanke på stordrift. Basert på funn fra analysen mener jeg at anbefalinger om et sentralisert produksjonskjøkken på Haakonsvern vil være den riktige forpleiningsstrukturen, og dermed løsningen på problemstillingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectlogistikkledelsenb_NO
dc.subjectsupply chain managementnb_NO
dc.titleHvordan kan man omstrukturere forpleiningen i sjøforsvaret?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel