Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPopovic, Ana Srdana
dc.contributor.authorØyjord, Marit Lande
dc.date.accessioned2017-11-07T13:16:05Z
dc.date.available2017-11-07T13:16:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464677
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractOppgavens tema er jobbtilfredshet blant ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Jobbtilfredshet handler i all enkelhet om hvor fornøyd man er med jobben sin. Det dreier seg som regel om flere aspekter ved jobben som påvirker en persons nivå av tilfredshet. Problemstillingen er avgrenset til å fokusere på hvilke faktorer ved jobben som påvirker jobbtilfredshet, samt hvilke tiltak som kan iverksettes og hvilke endringer som må gjøres for å ivareta kvaliteten på eldreomsorgen. I oppgaven er forskningsmessig og teoretisk forankring hovedsakelig hentet fra fagfeltene Human Resource Management og organisasjonspsykologi. Vi har også hentet informasjon fra noen relevante metaanalyser - hvor de fleste har sett på ulike forhold innen helse- og omsorgsyrker. Vi benyttet en kvalitativ metodetilnærming og gjennomførte 7 dybdeintervjuer med informanter fra et sykehjem i Oslo. Bakgrunnen for dybdeintervjuene var å få innsikt og forståelse i hva som skaper trivsel og mistrivsel blant ansatte i eldreomsorgen. Når det gjelder jobbtilfredshet blant ansatte er det flere faktorer som spiller inn. Det er først og fremst viktig å identifisere hvilke faktorer som påvirker jobbtilfredshet - og her blir karakteristikker ved jobben en viktig komponent. Vi tar utgangspunkt i de fem kjerneelementene i Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell og Herzbergs tofaktorteori. Våre funn peker i retning av at kjerneelementene påvirker de ansattes tilfredshet, men i varierende grad. Noe overraskende er den store betydningen av mellommenneskelige relasjoner på jobben. Dette funnet avviker fra Herzbergs kategorisering av motivasjons- og hygienefaktorer. Videre peker våre funn i retning av at faktorer som bedre bemanning, kompetanseutvikling og en synlig leder kan bidra til å øke de ansattes tilfredshet i jobben. Det kommer frem at tilfredshet i jobben og gode kollegarelasjoner resulterer i at de ansatte ønsker å bli værende i jobben sin. Videre blir det viktig å arbeide for å redusere elementer som jobbstress og rutinepregede arbeidsoppgaver.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjecthuman resource managementnb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.titleBacheloroppgave HRM 2017nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel