Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerke, Glenn
dc.date.accessioned2016-01-28T14:18:54Z
dc.date.available2016-01-28T14:18:54Z
dc.date.issued2016-01-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375168
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2016
dc.description.abstractBalansert målstyring er et virksomhetsstyringssystem, utviklet på 90-tallet. Balansert målstyring er en modell som søker å bidra til operasjonalisering av virksomhetens strategi samt bedre måloppnåelse. Oppgavens formål / problemstilling / tittel er: Hvordan benyttes balansert målstyring som virksomhetsstyringssystem i Halden fengsel, hvilke barrierer har de møtt på og operasjonaliseres måloppnåelsen, sett opp mot relevant teori? Jeg har under dette arbeidet lagt vekt på hvilke endringsstrategier, metoder og verktøy som er benyttet rundt endring, omstilling av ansatte og endringsledelse basert på implementeringen av balansert målstyring i Halden fengsel. Målet var å se om dette påvirket styringen i Halden fengsel kontra andre fengsler med andre styringssystemer, hvordan H.f. benytter seg av modellen BMS og om BMS i Halden fengsel oppnådde bedre profesjonalisering innenfor operasjonaliseringen av virksomhetens / institusjonens strategi og måloppnåelse. Oppgaven er delt opp i seks kapitler. Innledning Metode og studiens design Teoridel Hoveddel Etterord/Diskusjon Konklusjon Jeg har valgt å basere oppgaven på kvalitativ metode sammen med casestudie som forskningsdesign fordi observasjoner og intervjuer var den beste måten å få svar på problemstillingen på i dette tilfellet. Jeg har basert mye av min empiri på feltarbeid (Halden fengsel), observasjoner, intervjuer, autoetnografi med tanke på egne erfaringer i relasjon til kriminalomsorgen og dokumentanalyse. Min teori er basert på alt fra sekundærdata som interne dokumenter i fra fengselsleder Are Høidal, KSF, stortingsmeldinger osv. Jeg har som allerede nevnt primærdata som strukturerte og ustrukturerte dybdeintervjuer, observasjoner osv.Teorigrunnlaget mitt er hentet ut i fra en hel rekke bøker og tidsskrifter rundt temaene jeg ønsket å fokusere på. Strategi er et av de viktigste arbeidsområdene for bruk av balansert målstyring, så dette har jeg gitt mye tid og oppmerksomhet. Jeg går i dybden på hva BMS er og hva det går ut på i Halden fengsel. Om effekten ved bruk av balansert målstyring er like god i offentlig sektor som privat, blir delvis besvart, ser man på teoridelen sett opp mot empirien og resultatene som fremgår i dette studiet. Jeg berører teori rundt fordeler og ulemper ved bruk av modellen BMS, samt viktigheten rundt betingelser for implementering av BMS. Jeg har kommet frem til at for å lykkes med BMS må det settes av mye tid på å etablere felles forankring og forståelse av modellen. At det er gode, lesbare målingssystemer ovenfor suksessfaktorene som det satses på. At alle ansatte som har vært vant med og jobbet med andre styringssystemer klarer å legge fra seg eller integrere dette inn i styringssystemet BMS. Det viser seg at det har vært noe lettere å jobbe etter BMS i Halden fengsel fordi dette var innført i fra starten av og at det ikke måtte implementeres inn i et allerede anvendt styringssystem. Jeg har kommet frem til at det aller viktigste for å lykkes med BMS er om man har absolutt alle i ledelsen med seg, at de engasjerer seg og involverer seg 100 %. Er det noe negativt og bemerke så må det være at det har vært en del utålmodighet rundt ønske om å se raske resultater, til dels dårlige parametere som viser måloppnåelse, samt noe uenighet rundt satsingsområder. Oppsummeringsmessig føler jeg at Halden fengsel har valgt riktig styringssystem ved å velge BMS. Det er såpass tidlig etter oppstart (2010) at man ikke helt enda kan se om målene som er satt, blir oppnådd, men de er på god veg. Jeg har også en klar oppfattelse av at for å lykkes med BMS må alle i organisasjonen jobbe mot de satte mål, ha tilstrekkelig med ressurser og se resultater underveis. Er alle sammen om å dra lasset, lykkes man!nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbedriftsutvikling
dc.subjectSMB
dc.subjectsmå og mellomstore bedrifter
dc.titleHvordan benyttes balansert målstyring som virksomhetsstyringssystem i Halden fengsel, hvilke barrierer har de møtt på og operasjonaliseres måloppnåelsen, sett opp mot relevant teori?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel