• Betydningen av opplevd psykologisk kapital for å våge seg inn i topplederstillinger ledelse samspill organisasjonspsykologi 

   Nordtømme, Katherine (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven tar for seg hvilken betydning opplevd psykologisk kapital spiller for karrierevalg og det å våge seg inn i topplederstillinger. For å undersøke denne problemstillingen har jeg intervjuet fem kvinnelige ...
  • Effektive ledergrupper 

   Fagerhøi, Hilde (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven handler om effektivitet i ledergrupper. Ved hjelp av dybdeintervjuer har jeg forsøkt å undersøke hvorvidt ledergruppen i egen organisasjon er å anse som effektiv i henhold til Henning Bangs forskning og ...
  • Effektive team og psykologisk trygghet 

   Lind, Kaia Elisabeth Ross; Maske, Ragnhild (Master thesis, 2023)
   Vi har med denne oppgaven hatt til hensikt å undersøke effektivitet og psykologisk trygghet i team, ved å studere team som jobber i et hektisk miljø med strøm og fiberbredbånd. I denne bransjen er kravene til leveranse ...
  • Effektivitetsbetingelser i bataljonsstab 

   Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
   Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Samspill og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven tar sikte på å øke forståelsen for hvordan teameffektivitetsbetingelsene som beskrives i forskeren J. Richard Hackman ...
  • Er personlighet relevant for en god, effektiv ledelse? 

   Rostvåg, Silje Eckermann (Master thesis, 2023)
   Noen egenskaper ved mennesket gjør at det er større sannsynlighet for at de fremstår som ledere, og at andre identifiserer og velger dem som ledere. Men det som forutsier fremvekst av lederskap, kan imidlertid ikke forutsi ...
  • Hva kjennetegner kulturen på et sykehjem? 

   Eie, Hanne Felt (Master thesis, 2023)
   Dette er en kvalitativ oppgave. Spørsmålet som ble stilt er hva som kjennetegner kulturen på sykehjemmet og om den er preget av psykologisk trygghet. For å besvare denne problemstillingen ble fem helsefagarbeidere intervjuet ...
  • Hvordan er ansattes opplevde psykologiske kapital, etter en periode med endringer 

   Lona, Anette; Steen, Marthe; Arnesen, Nina Camilla (Master thesis, 2023)
   Temaet i denne oppgaven er psykologisk kapital. Vi har sett på problemstillingen «Hvordan er ansattes psykologiske kapital, etter en periode med mange endringer?», i en norsk bedrift. I vår moderne tid med stor grad av ...
  • Organisasjonskultur og psykologisk trygghet 

   Chawla, Susann Anjuli; Eliassen, Vilde Dalebø (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi hatt som formål å undersøke hvordan endringer i organisasjoner påvirker organisasjonskultur og psykologisk trygghet. Vi tar for oss en anonymisert bedrift, heretter omtalt som Bedriften. Bedriften ...
  • Personlighet og ledelse. Har personlighet noe å si for ledelse? 

   Lubojanska, Aldona Maria (Master thesis, 2023)
   Oppgaven tar for seg sammenhengen mellom personlighet og ledelse. I lang tid har det vært diskusjon blant forskere om hvor mange trekk som er nødvendige for å beskrive menneskets personlighet. Femfaktormodellen har fått ...
  • Psykologisk kapital - en evaluering av Vestbo 

   Hernebäck, Desirée; Bjørnstad, Maren (Master thesis, 2023)
   Psykologisk kapital er et felt med opprinnelse fra positiv psykologi, som fortsatt er relativt nytt og under stadig utvikling. De fire positive psykologiske ressursene som utgjør psykologisk kapital er: mestringstro, håp, ...
  • Psykologisk trygghet i møte med omstilling 

   Kleven, Sissel (Master thesis, 2023)
   Denne studien har benyttet semistrukturerte intervjuer og det teoretiske rammeverket er basert på de fire temaene; få ting gjort, fremme læringsatferd, forbedre jobbopplevelsen og ledelse og lederskap (Edmondson & Bransby, ...
  • Skolelederes opplevelse av å bygge psykologisk trygghet i team 

   Bjørke, Synnøve (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har jeg sett nærmere på det å bygge psykologisk trygghet i team på skoler, og hvordan ledere for teamene opplever at de lykkes med det. Problemstillingen jeg har undersøkt er «Hvordan opplever skoleledere ...
  • Team PAW: En kvalitativ studie om teameffektivitet og psykologisk trygghet 

   Hanssen, Emel Brekke; Torske, Tone Andersson; Bay-Eriksson, Tonje (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi benyttet kvalitativ metodikk for å undersøke om et utviklingsteam i Arbeids- og velferdsetaten oppfyller Hackmans kriterier for hva som kjennetegner et effektivt team (Hackman, 2002). Vi har også ...
  • Teameffektivitet og psykologisk trygghet 

   Mathisen, Line Kristine (Master thesis, 2023)
   Denne prosjektoppgaven er en del av studieprogrammet Samspill og ledelse ved Handelshøyskolen BI. I oppgaven har det blitt redegjort for J. Richard Hackman sine fem betingelser for teameffektivitet og oppgaven undersøker ...
  • Tolletatens "skjulte superhelter" En kvalitativ studie av hvordan ansatte opplever sin psykologiske kapital i en arbeidshverdag med krav til kontinuerlig utvikling 

   Søgnen, Rune Kristian; Ruud, Linn (Master thesis, 2023)
   Tema for denne studien tar utgangspunkt i de fire dimensjonene fra psykologisk kapital: mestringstro, håp, optimisme og resiliens. Formålet er å forstå psykologisk kapital som bidrag i organisasjonsfaget, ved å undersøke ...
  • Veien til suksess er brolagt med menneskelige ressurser 

   Klovning, Lene; Hope, Gunn Laila Dahsleng; Finsnes, Asbjørn (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi ved hjelp av dybdeintervjuer og observasjoner undersøkt hvordan organisasjonskulturen er i en internasjonal organisasjon, og vi har forsøkt å analysere hvilken betydning de ansatte har for denne ...