• Endringsledelse og Sticky culture : Å lede endring med kulturell bevissthet 

   Hennestad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   På papiret legger norske virksomheter stor vekt på organisasjonskulturens betydning. Men flere undersøkelser tyder på at dette ikke gir seg utslag i hvordan det jobbes med endringsledelse. Denne artikkelen tar ...
  • Folkefinansiering 

   Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article, 2016)
   Folkefinansering kan sees på som et nytt fenomen, men det har sin opprinnelse langt tilbake, og er en form av den kjente norske aktiviteten dugnad. Tilgangen på gode, digitale plattformer har effektivisert denne typen ...
  • Fordrer det noe spesielt å lede en samfunnsansvarlig bedrift?: Autentisk ledelse og samfunnsansvar 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Denne artikkelen tar opp hva som kreves av en leder for å sikre atbedriften oppfattes som samfunnsansvarlig. Krever det noe spesielt av slike ledere, og er dette «lille ekstra» autentisk ledelse? Artikkelen sammenligner ...
  • Forskningsformidling - til hvem og hvorfor? 

   Farbrot, Audun (Academic article, 2010)
   Forskningsformidling skal ved siden av forskning og utdanning være én av tre kjerneaktiviteter ved norske universiteter og høyskoler. Svært mange av institusjonene har da også pekt ut formidling som et ...
  • Globalisering 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2015)
   Globalisering innebærer at verden blir mindre, både i tid og avstand. Det fører til en økende bevissthet om verden som et hele. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverandre ...
  • God regnskapsskikk erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det arbeides nå med ny regnskapslov i Norge. Første av to delutredninger ble overlevert Finansdepartementet i juni 2015 og presenterer forslag til ny regnskapslov. Et sentralt forslag er at den rettslige standarden god ...
  • Håndtering av kundeklager 

   van Oest, Rutger D.; Knox, George (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Når kunden klager, er det ikke bare negativt – klagen kan også betraktes som en nyttig tilbakemelding som gir bedriften mulighet til å holde på den misfornøyde kunden. Men hva er den økonomiske verdien av god oppfølging ...
  • Heroisk HR - pragmatiske praktikere: Hvordan HR kan bidra til bedre resultater 

   Andersen, Svein S.; Kuvaas, Bård (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Litteraturen om strategisk HR domineres av et urealistisk perspektiv på strategi, organisasjon og mennesker. En underliggende forutsetning er at organisasjoner bør designes som effektive instrumenter for realisering av ...
  • Hva fikk deg til å lese denne artikkelen? – Effekter av å bruke spørsmål i overskrifter på Internett 

   Lai, Linda; Farbrot, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tenk om det fantes overskrifter som får flere til å klikke seg inn for å lese artikler og annonser på Internett? Tenk om det fantes overskrifter som øker sannsynligheten for å vinne oppmerksomheten til travle folk? Det er ...
  • Hva menes med regnskapskvalitet? 

   Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André (Journal article, 2017)
   Regnskapskvalitet er et begrep som alle som enten bruker eller produserer regnskapsinformasjon, er opptatt av. Det finnes imidlertid ikke en omforent definisjon av hva regnskapskvalitet er. I litteraturen finnes det minst ...
  • Hva skjer med det nordiske kraftderivatmarkedet om aktørene ikke får stille sikkerhet gjennom bankgarantier? 

   Saakvitne, Jo Albertsen; Bjønnes, Geir Høidal (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Dereguleringen av det nordiske kraftmarkedet på midten av 1990-tallet er internasjonalt anerkjent som en suksesshistorie, og har bidratt til aktive spot- og derivatmarkeder. Markedene sørger for effektiv og transparent ...
  • Hva tror de ansatte skal til for motivere til å sykle til og fra jobb? 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Wenstøp, Fred (Journal article, 2014)
   Klimaproblematikken er en av vår tids største utfordringer. Utallige studier og artikler dokumenterer faren ved det stadig økende utslippet av klimagasser. Betraktelig færre studier har sett på hva som skal til, i praksis, ...
  • Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? 

   Dorotic, Matilda; Olsen, Line Lervik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   En av de største trendene på tvers av alle markeder er bruken av ulike kundelojalitetsprogrammer (KLP-er). Men det er dyrt å skape kundelojalitetsprogrammer som gir god effekt, og kampen om kundene er hard. Derfor er ...
  • Hvordan lykkes med reklame på Facebook? 

   Selnes, Fred; Staude, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen redegjør vi for hvordan bedrifter bør jobbe for å lykkes med reklame på Facebook. En undersøkelse blant brukere av Facebook viser at de fleste er negative til reklame på Facebook og er bekymret for at ...
  • Hvorfor har vi så mange små kommuner? 

   Sørensen, Rune Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Det er stordriftsfordeler i kommunesektoren, og sammenslåinger vil gi effektivitetsgevinster. Det er et meget omfattende interkommunalt samarbeid, men dette eliminerer ikke kostnadsulempene ved å drive kommuner med lavt ...
  • Informasjonssystemer og rutiner : Sementering av prosesser eller en kilde til fleksibilitet og endring? 

   Hærem, Thorvald (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Denne artikkelen tar opp problemet med at organisasjoner ofte utvikler en rigiditet i handlingsmønstre med en tilhørende manglende evne til å endre seg. Vi kaller dette en innlåsingseffekt. Ettersom informa ...
  • Innenfor eller utenfor? En studie av varslingens ettervirkninger blant personer med varslererfaring i og utenfor arbeidslivet 

   Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge; Nielsen, Morten Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Varsling er når en ansatt sier ifra om kritikkverdige handlinger på arbeidsplassen til noen som er i stand til å gjøre noe med det. Studier gjennomført i rene varslerutvalg finner at andelen av ansatte som opplever negative ...
  • Innovasjon i byggenæringen 

   Bygballe, Lena E.; Goldeng, Eskil Le Bruyn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i påstanden om at byggenæringen er lite innovativ. Dette forklares ofte med at bedrifter i byggenæringen investerer lite i forskning og utvikling (FoU), og at de er svake på å etablere ...
  • Innovasjon som balansegang 

   Midttun, Atle; Ørjasæter, Nils-Otto (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Innovasjonsevne i norske bedrifter: Norsk innovasjonsindeks. 

   Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor Wallin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...