Show simple item record

dc.contributor.authorTrevland, Christian
dc.date.accessioned2012-05-15T11:16:06Z
dc.date.available2012-05-15T11:16:06Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94853
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstract17.12.2010blerevisjonspliktenendret.ForsmåASmedomsetningunderMNOK5,balansesumunderMNOK20oggjennomsnittligantallansatteunder10årsverkblerevisjonspliktenfrivilligfraogmedregnskapsåret2011.Deterallikeveleraktivtbortvalg,såselskapmåselvaktivtvelgedetbort.DenneoppgavendreiersegomdenyelovregleneforSmåAS,oghvordandevilforholdesegtildisse.Ensentraldelavoppgaveneråkartleggehvormangeselskapsomvilfortsettemedrevisjon.Itilleggdreieroppgavensegomåbelysedesubjektivevurderingenetilselskapeneforvalgetdetariforholdtilåfortsettemedrevisjonellerikke,samtfinnehvilkeobjektivefaktorersompåvirkervalget.Detharværtlempingerpårevisjonspliktenogsåiandrelanddensistetiden.OppgavensøkeråbelysederdeterlikhetermedSverige,DanmarkogStorbritannia.DatatiloppgavenersamletinnviaQuestback,somereninternett-baserttjenesteforinnsamlingavdata.IQuestbackerdetogsåenanalysefunksjonmedmulighetforkrysstabuleringer.SpørreundersøkelsenblesendttilalleselskapsomkommerinnunderdenyeregleneiVestfoldsomhaddetilgjengeligmailliggendeiProffForvalt.1455invitasjonerblesendtutmede-post,ogdetvar483respondenter.Dettegirensvarprosentpå33.2.Hoveddelenavsvarenekominnrettetterpublisering,mendetvarogsåengodandelsomkominnrettetterpurring.Undersøkelsenbleutformetforåfåsvarpåhovedspørsmåletomdevilfortsettemedrevisjonellerikke.Itilleggerdenutformetforågisvarpådesubjektivegrunnenetilselskapene,ogdeobjektivefaktorenesomliggerbak.Oppgavensøkerikkeåforklarehvilkenfaktorsomerdenviktigste,menresultatenesomfremkommererinteressanteforådiskutereproblemstillingeneioppgaven.Det er oretattenbortfallsanalyse,ogenanalysederVestfoldblesammenstiltmotrestenavNorge.Resultateneioppgavenkangeneraliseres.Oppgavensøkerikkeåforklarehvilkenfaktorsomerdenviktigste,menresultateneiundersøkelsenviserathoveddelenavselskapeneikkevilfortsettemedrevisjon.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectregnskap revisjon accountancy
dc.titleRevisjonsplikt i et lite marked; Vestfoldno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record