• Domstolenes prøvelsesrett etter sktl. § 13-1 (3) 

      Ekerum, Catharina (Master thesis, 2022)
      Oppgaven drøfter spørsmålet om omfanget av domstolenes prøvelsesrett etter sktl. § 13-1 (3). Prøvelsesretten blir drøftet i lys av skattemyndighetenes metode ved skjønnsfastsettelse etter bestemmelsen. I arbeidet med ...