Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHattestad, Ole Anders
dc.contributor.authorAanstad, Hanne Sletten
dc.date.accessioned2023-10-05T12:36:17Z
dc.date.available2023-10-05T12:36:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094517
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å belyse både styret og revisor sitt ansvar når det gjelder forsvarlighetsvurderingen i asl. § 3-4 og handleplikten i asl. § 3-5. Oppgaven tar for seg de formelle kravene som stilles til partene gjennom lovverk og ISA-standarder, samt forskjellige faktorer som påvirker den skjønnsmessige vurderingen som ligger til grunn i bestemmelsene. I denne masteroppgaven har vi anvendt juridisk metode, hvilket innebærer at vi har benyttet relevante rettskilder for å besvare problemstillingen. Rettskildene vi har brukt er lovforarbeider, lovtekst, standarder, rettspraksis og juridisk litteratur. Vi har bygd opp oppgaven på den måten at vi starter med styrets og revisors generelle plikter for å få en forståelse for forskjellen mellom de ulike rollene. Videre har vi gått i dybden på utviklingen og bakgrunnen til bestemmelsene for å få en forståelse for utformingen av disse. Avslutningsvis ser vi nærmere på de ulike kravene som stilles både til styret og til revisor. I kapittel 3 behandler vi de ulike kravene som stilles til styret. Utgangspunktet for drøftelsen vår er lovteksten hvor det kommer frem at det er styret som er ansvarlig for overholdelse av asl. §§ 3-4 og 3-5. Vi har deretter undersøkt hvordan ordlyden i paragrafene skal forstås. Kapittelet inneholder også noen praktiske eksempler for å skissere de mange ulike situasjonene som kan påvirke styrets vurderinger samt et avsnitt om konsekvenser ved brudd på kravene. I kapittel 4 behandler vi de ulike kravene som stilles til revisor. I motsetning til for styret er ikke lovteksten utgangspunkt for videre drøftelse ettersom revisor ikke er eksplisitt nevnt i aksjelovens §§ 3-4 og 3-5. Drøftelsen vår er derfor basert på den nære tilknytningen mellom forsvarlig egenkapital og revisors fortsatt driftvurdering, samt revisors kommunikasjonsansvar ved lovbrudd som styret bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver. Vi har også i dette kapittelet sett på hvilke konsekvenser brudd på kravene kan medføre. I kapittel 5 skriver vi om det vi mener er de viktigste forskjellene mellom hvilke krav som stilles til styret og hvilke krav som stilles til revisor. Her behandler vi det vi mener er de viktigste forskjellene basert på det arbeidet vi har gjennomført i kapittel 3 og kapittel 4. Gjennom arbeidet vi har gjort har vi sett at styret og revisor som følge av sine roller har grunnleggende forskjellige arbeidsoppgaver og funksjoner knyttet til oppgavens tema. Det er styret sitt ansvar å utføre og dokumentere vurderingene som gjøres, samt å iverksette tiltak for å overholde handleplikten i situasjoner det er aktuelt. Revisor skal kontrollere disse vurderingene i henhold til god revisjonsskikk. Samtidig er formålet med kravene som stilles til partene de samme, nemlig en beskyttelse av selskapskapitalen slik at selskaper ikke skal kunne driftes videre for kreditors regning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectrevisjonen_US
dc.subjectaccountancyen_US
dc.subjectaccounting
dc.subjectauditing
dc.titleForsvarlighetskravet i asl. § 3-4 og handleplikten i asl. § 3-5 - Hvilke krav stilles til styret og hvilke krav stilles til revisor?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
cristin.fulltext


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel