Show simple item record

dc.contributor.authorStorødegård, Christian Endrestad
dc.contributor.authorMasdal, Knut
dc.date.accessioned2017-05-29T11:18:10Z
dc.date.available2017-05-29T11:18:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443708
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractOppgaven omhandler skattemessige tilpasningsmuligheter for boligutviklere ved bruk av borettslagsmodellen. Som følge av enkelte lovendringer de senere årene blir borettslagsandeler igjen sett på som en attraktiv eierform. Kombinert med betydelige skattefordeler som boligutviklerne potensielt kan oppnå ved å benytte seg av den stadig mer aktuelle borettslagsmodellen, medfører dette at borettslag også har fått økende attraktivitet på utviklersiden. Etter at fritaksmetoden ble innført i 2004, åpnet det seg en mulighet for boligutviklere til å oppnå «skattefri» omorganisering av fast eiendom ved å benytte seg av borettslagsmodellen. Man gjennomfører både en fisjon, et aksjesalg etter fritaksmetoden og en fusjon for å oppnå skattefordelen. Det konkluderes i denne oppgaven med at det etter Rt. 2014 s. 227 (Tangen 7) ikke levnes noen tvil om at transaksjonsrekken fisjon med etterfølgende aksjesalg kan gjennomføres skattefritt med dagens rettsbilde. Når det gjelder «skattefri» fusjon mellom et borettslag og et heleid datteraksjeselskap, konkluderes det med at dette blir akseptert i de tilfeller der borettslaget anses likestilt med et AS på fusjonstidspunktet. Oppgavens kapittel 5 og 6 gjennomgår det gjeldende rettsbildet for disse prosessene, og gir en uttømmende fremstilling av de forutsetninger og betingelser som må være oppfylt for at boligutviklere skal kunne oppnå skattefordelen. Skattefordelen som oppnås ved å benytte seg av borettslagsmodellen knytter seg først og fremst til at man unngår umiddelbar beskatning av verdistigningen på en tomt. Dette medfører at modellen egner seg for prosjekter der denne verdistigningen er tilstrekkelig høy. Det oppstår nemlig betydelige merkostnader når man velger å benytte seg av borettslagsmodellen, særlig som følge av kostnadene ved innhenting av nødvendig rådgivning eksternt. En tilstrekkelig høy verdistigning er typisk kjennetegnet på prosjekter der en tomt med lav historisk kostpris inngår. Kapittel 7 tar for seg en numerisk framstilling av dette. «Skattefri» omorganisering av fast eiendom er et svært omstridt tema, som til tider har vært heftig debattert. Rettsbildet på området har også vært gjennom en viss utvikling. Dette gjelder særlig den ulovfestede omgåelsesnormen, som kan komme til anvendelse på deler av transaksjonsrekken som inngår. I oppgavens kapittel 8 gjør vi en vurdering av hvorvidt dagens rettsregler er tilstrekkelig for å skape stabilitet og forutsigbarhet for aktørene, i tråd med skattelovgivningens formål og intensjon. Det konkluderes her med at nettopp den ulovfestede omgåelsesnormen anses som uklar for de involverte aktørene, og at tiden er inne for en endring av denne. Etter mandat fra Finansdepartementet har professor em. Fredrik Zimmer våren 2016 lagt frem sitt forslag til lovfesting av omgåelsesnormen. Oppgavens avsluttende del vurderer innholdet i lovforslaget som synes å være av særlig betydning for dagens bruk av borettslagsmodellen. Vi gir vår støtte til at lovfesting av omgåelsesnormen er hensiktsmessig, men stiller samtidig enkelte spørsmålstegn ved lovforslagets utforming på enkelte punkt. Særlig er vi kritiske til at lovforslaget relativt sett retter et større fokus på den omgåtte regelen, istedenfor den påberopte regelen i formålsstridsspørsmålet. Vi mener dette potensielt kan ha stor betydning for omgåelsesspørsmålet ved omorganisering av fast eiendom gjennom fisjon med etterfølgende aksjesalg. Dermed vil også et lovvedtak potensielt kunne endre tilpasningsmulighetene som foreligger for boligutviklere gjennom bruk av borettslagsmodellen. Å forutse virkningene av et slikt lovforslag er imidlertid en svært vanskelig øvelse frem til man ser følgene av et eventuelt lovvedtak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBI Norwegian Business Schoolnb_NO
dc.subjectforretningsjusnb_NO
dc.subjectskattnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectbusinessnb_NO
dc.subjectlawnb_NO
dc.subjecttaxnb_NO
dc.subjectaccountingnb_NO
dc.titleSkattemessige tilpasningsmuligheter for boligutviklere ved bruk av borettslagsmodellen ; Er det nødvendig med en revisjon av gjeldende rett?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record