Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMonkerud, Lars Chr.
dc.date.accessioned2008-11-27T13:29:23Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94085
dc.description.abstractRapporten er skrevet som en del av prosjektet “Nye modeller for organisering av kommunal og statlig sektor. Rettighetskommunen, minimumskommunen, bestillerkommunen og storkommunen” under programmet “Forskning for fornyelse av offentlig sektor” (FIFOS) i Norges forskningsråd. Debatten omkring opprettelsen av nye regioner gir god anledning til å tenke igjennom på nytt de grunnleggende forutsetningene for et vitalt lokaldemokrati. Rapporten tar utgangspunkt i den pågående debatten og undersøker både hvordan det nåværende regionale forvaltningsnivå, altså fylkeskommunene, og primærkommunene har fungert som demokratiske institusjoner. Det argumenteres for at mye av forskningen omkring fylkeskommunen og dens forhold til befolkningen har konsentrert seg om befolkningens kunnskap om, deltagelse i og holdninger til fylkeskommunen som institusjon. Rapporten argumenterer for at det representative nivåets virkemåte (særlig for fylkeskommunens del) har vært mindre i fokus, og legger til grunn en konkurransedemokratisk forståelse som særlig under­streker partienes viktige rolle i lokalpolitikken. Valgoppslutningen om de landsdekkende partiene i fylkestings- og kommunestyrevalg for perioden 1979-2003 analyseres, og det spørres: Hvordan kan de lokalpolitiske enhetene makte å omsette brede lokalpolitiske interesser til kollektive beslutninger? Hvordan virker den demokratiske kontrollen på fylkesnivået? Funnene indikerer for det første at lokale politiske preferanser tilgodeses gjennom varierende regional oppslutning for de ulike landsdekkende partier. For det andre finner rapporten også tegn til at endringer i lokale velgerpreferanser (målt ved høyre-venstre-selvplassering) fører med seg endret lokal oppslutning for det som rimeligvis kan betegnes henholdsvis høyre- og venstrepartier. Disse funnene tyder på at partienes posisjoner er mer eller mindre fastlåste, og at partienes tilpasning til lokale preferanser ikke foregår ved at alle lokalpartier tilpasser sin politikk til den lokale opinion. Av resultatene trekker rapporten følgende lærdommer: For det første kan det synes som det eksisterer rom for større og færre lokalpolitiske enheter, i og med at mye av variasjonen i politiske preferanser synes å være regionalt snarere enn kommunalt fordelt. De lokaldemokratiske gevinster ved en slik omstrukturering synes å henge sammen med et større lokalt oppgaveomfang og større lokalt ansvar: For det andre finner analysene at velgerne reagerer med stemmeflukt der forholdene ellers ikke ligger til rette for at lokale politiske valg skal monne fra velgernes side sett. Siden en stor del av de lokalpolitiske ressurser fordeles og fastsettes sentralt, støtter analyseresultatene opp under en oppfordring om å gjøre kommuner og fylkeskommuner mindre avhengige av en slik “drahjelp” utenfra. Slik kan lokalpolitikkens handlingsvalg tydelig­gjøres, noe som i sin tur kan øke det lokale representative nivåets ansvarlighet. For det tredje viser resultatene altså at det er avgjørende for en effektiv velgerkontroll at velgerne kan identifisere en ansvarlig koalisjon som kan straffes for slett innsats, og at valgsystemet i tillegg gir mulighet for koordinering av stemmgivningen rundt en alternativ koalisjon. Det kan altså ligge en kilde til økt velgerkontroll i omorganisering av valgsystemet lokalt (ved å innføre ordninger som oppfordrer til færre partier) og/eller gjøre endringer i den gjengse styringsformen (ved for eksempel å innføre lokal parlamentarisme i stedet for formannskapsorganisering).en
dc.format.extent306337 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries09/2005en
dc.titleVelgermakt i det regionale lokaldemokratiet?: politikktilpasning og velgerkontroll i fylkeskommunenen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [129]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel