• Opphavsrett, håndheving og mangfold 

      Gaustad, Terje; Eidsvold-Tøien, Irina (Chapter, 2021)
      Kapittelet analyser opphavsrettens betydning for mangfold i distribusjon og innhold. I en komparativ rettsøkonomisk analyse sammenlignes gjennomføringen av EUs Infosoc-direktiv i norsk, svensk og dansk rett. Funnene viser ...