• Balansert målstyring 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard, kjent som balansert målstyring på norsk, er et av de mest innflytelsesrike konseptene innen fagfeltet økonomisk styring. Siden begrepet balansert målstyring ble introdusert for litt over 20 år siden, ...
  • Broadcasting revenues and sporting success in European football: Evidence from the Big Five leagues 

   Stenheim, Tonny; Gausemel Henriksen, Andreas; Stensager, Carl Magnus; Grønseth, Bjørn Ove; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper examines the association between broadcasting revenues and sporting success in Europe’s Big Five football leagues (England, Italy, Spain, Germany, and France), and in particular how the distribution and allocation ...
  • Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter 

   Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling ...
  • Effekter av ny leasingsstandard IFRS 16 for børsnoterte foretak i Norge 

   Stenheim, Tonny; Mesrobian, Harutjun; Moen, Kjetil Tveit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen forsøker å illustrere effekten på resultat, balanse og sentrale forholdstall ved implementering av ny regnskapsstandard for leieavtaler IFRS 16. Denne standarden skiller ikke lenger mellom finansielle ...
  • Experimental Methods in Economics and Psychology: A Comparison 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article compares the use of experiments as a research method in economics and psychology. We outline the most important differences between the two fields in terms of their use of experimental methods. The purpose of ...
  • Forsiktig regnskapsrapportering: hva og hvorfor? 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
  • Forslag til ny Norsk regnskapsstandard: Nasjonale avvik i forhold til IFRS for SMEs 

   Stenheim, Tonny; Baksaas, Kjell Magne; Schwencke, Hans Robert (Journal article, 2017)
   Regnskapslovutvalget har foreslått at ny norsk regnskapsstandard skal bygge på IFRS for SMEs og et system som beskriver de rammene som vil gjelde for avvik fra IFRS for SMEs. Det er imidlertid uklart hvor stor frihet ...
  • Forslag til ny regnskapslov 

   Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn (Journal article, 2015)
   Artikkelen presenterer regnskapslovutvalget delutredning til ny regnskapslov som ble avlagt 26. juni. Delutredning II skal avlegges innen 24. juni 2016
  • Forslag til regnskapslov del II 

   Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn (Journal article, 2016)
   Artikkelen presenterer regnskapslovutvalgets delutredning II (NOU 2016:11) om ny norsk regnskapslovgivning som ble lagt frem 24. juni 2016. Utredningen tar blant annet for seg regnskapsplikt for filialer, regnskapsåret, ...
  • Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015 

   Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Korhonen-Sande, Silja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene ...
  • God regnskapsskikk erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det arbeides nå med ny regnskapslov i Norge. Første av to delutredninger ble overlevert Finansdepartementet i juni 2015 og presenterer forslag til ny regnskapslov. Et sentralt forslag er at den rettslige standarden god ...
  • Goodwill impairment losses, economic impairment, earnings management and corporate governance 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   This paper investigates the association between goodwill impairment losses and proxies of economic impairment, earnings management incentives and corporate governance mechanisms. The results demonstrate significant ...
  • Hva menes med regnskapskvalitet? 

   Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André (Journal article, 2017)
   Regnskapskvalitet er et begrep som alle som enten bruker eller produserer regnskapsinformasjon, er opptatt av. Det finnes imidlertid ikke en omforent definisjon av hva regnskapskvalitet er. I litteraturen finnes det minst ...
  • IFRS for SMEs som grunnlag for ny norsk regnskapsstandard 

   Stenheim, Tonny; Schwencke, Hans Robert (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Norsk regnskapsregulering er i endring. Et lovutvalg har avgitt to innstillinger (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11) som bereder grunnen for ny regnskapsregulering. Budskapet fra lovutvalget er klart: Norsk regnskapsregulering ...
  • KAM Disclosure in the Auditor’s Report – A Literature Review 

   Svanstrøm, Tobias; Stenheim, Tonny; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen (Chapter, 2020)
   The requirement of including Key Audit Matters (KAM) is the most significant change made to the auditor’s report in many years. The purpose of KAM is to meet the request from the users of accounting information to include ...
  • Perceived benefits of balanced scorecard implementation: some preliminary evidence 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Since its introduction more than 20 years ago the Balanced Scorecard (BSC) has garnered the interest of both academics and practitioners. In the ‘official’ practitioner-oriented literature the BSC’s main proponents Kaplan ...
  • Perceived benefits of balanced scorecard implementation: some preliminary evidence 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Since its introduction more than 20 years ago the Balanced Scorecard (BSC) has garnered the interest of both academics and practitioners. In the ‘official’ practitioner-oriented literature the BSC’s main proponents Kaplan ...
  • Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The balanced scorecard (BSC) is one of the most widely used and discussed management concepts in the world. Although many BSC success stories have been cited in the practitioner-oriented literature and in the business ...
  • Prinsippbaserte versus regelbaserte regnskapsstandarder 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Høringsutkastet til ny Norsk Regnskapsstandard aktualiserer spørsmålet om prinsippbasert eller regelbasert regnskapsregulering. Standarden er mer prinsippbasert enn dagens regulering. Prinsippbasert regulering kjennetegnes ...
  • Regnskapsbaserte avlønningskontrakter: med vekt på målkongruens 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Regnskapet skal gi informasjon som er relevant for kontroll og oppfølging av ledelsen. Bruk av regnskapet til fastsetting av ytelsesbasert avlønning er et eksempel på bruk av regnskapet til kontroll- og styringsformål. ...